Regulamin prezentacji Obiektów w katalogu firm

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje
   1. Trojmiasto.pl - Portal, którego właścicielem i administratorem jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wały Piatowskie 1, 80-855 Gdańsk; zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod poz. 1334 rejestru, nr KRS 0000300002; VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku; kapitał zakładowy w wysokości 2 150 000 PLN, nr NIP 583-30-12-490
   2. Obiekt - firma, posiadająca prezentację w Katalogu firm w portalu Trojmiasto.pl
   3. Katalog firm - strony na których zamieszczane są w jednym z tematycznie określonych działów Prezentacje firm
   4. Prezentacja w Katalogu firm - wizytówka Obiektu umieszczona w odpowiedniej kategorii w Katalogu firm, zgodna z prowadzoną działalnością
   5. Zamawiający - osoba reprezentująca firmę posiadającą Prezentację w Katalogu firm
   6. Sprzedawca - osoba reprezentująca Trojmiasto.pl w kontaktach z Zamawiającymi
   7. Gwarancja pozycji - opcja dodatkowa, gwarantująca określone miejsce w Katalogu firm
 2. Rodzaje prezentacji firm w Katalogu firm
  1. Podstawową prezentacją jest prezentacja zawierająca wyłącznie dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, numer telefonu). Dane te zamieszczane są bezpłatnie
   1. Do prezentowania swoich danych w Portalu uprawnione są firmy zarejestrowane w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumii, Redzie, Wejherowie, Pruszczu Gdańskim lub mające na ich terenie swoje przedstawicielstwo w postaci stacjonarnego biura/oddziału.
    1. Portal zastrzega sobie prawo umieszczenia prezentacji spoza podanego rejonu (na terytorium województwa pomorskiego)
    2. Portal zastrzega sobie prawo nie umieszczania prezentacji bezpłatnych z wybranych kategorii (Apartamenty, Kwatery, pokoje gościnne, Weekend za miastem, Restauracje za miastem)
  2. Istnieje możliwość poszerzenia prezentacji poprzez wykupienie dodatkowych opcji. Dzięki temu można rozbudować prezentację podstawową do prezentacji rozszerzonej bądź do multiprezentacji
   1. Prezentacja rozszerzona dodatkowo zawiera: opis skrócony (250 znaków), logo, odnośnik do strony www, odnośnik do facebooka, e-mail, godziny otwarcia, wyszukiwanie obiektu w bazie na podstawie słów kluczowych (250 znaków), możliwość dodawania ogłoszeń, akcji promocyjnych oraz wydarzeń, możliwość stworzenia profilu pracodawcy, prowadzenie statystyk wyświetleń prezentacji oraz przejść na stronę www, dostęp do panelu opinii, umieszczenie obiektu na Interaktywnej Mapie Trójmiasta (opcja dla obiektów zlokalizowanych w Trójmieście i dostępna po opłaceniu prezentacji), dodatkowy opis. Obiekt nie może odsprzedać, ani przekazać, czy też udostępnić w inny sposób prezentacji rozszerzonej innej firmie
   2. Multiprezentacja dodatkowo zawiera: opis skrócony (250 znaków), logo, odnośnik do strony www, odnośnik do facebooka, e-mail, godziny otwarcia, wyszukiwanie obiektu w bazie na podstawie słów kluczowych (250 znaków), możliwość dodawania ogłoszeń, akcji promocyjnych oraz wydarzeń, możliwość stworzenia profilu pracodawcy, prowadzenie statystyk wyświetleń prezentacji oraz przejść na stronę www, dostęp do panelu opinii, umieszczenie obiektu na Interaktywnej Mapie Trójmiasta (opcja dla obiektów zlokalizowanych w Trójmieście i dostępna po opłaceniu prezentacji), dodatkowy opis, 10 zdjęć, utrzymanie filmu reklamowego/videoprezentacji, pakiet 50 punktów do wyróżnienia ogłoszeń. Obiekt nie może odsprzedać, ani przekazać, czy też udostępnić w inny sposób multiprezentacji innej firmie
  3. Wprowadzający informacje o firmie oświadcza, że widoczne dla internautów dane dotyczą zarejestrowanego podmiotu gospodarczego a nie prywatnych danych osobowych
   1. W wybranych przypadkach Portal będzie wymagał od firmy przesłania faxem lub e-mailem potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS dotyczącego firmy, której wprowadzone dane są weryfikowane. Jeśli potwierdzenie rejestracji firmy nie zostanie okazane Portal ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia firmy
   2. Portal www.trojmiasto.pl publikuje podstawowe dane firmy w katalogu zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U.07.155.1095 j.t.), wg której dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy zaś ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane te mogą być przetwarzane, magazynowane, oraz udostępnione bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu, który identyfikują
   3. Portal www.trojmiasto.pl publikuje podstawowe dane firmy w katalogu zgodnie z art. 8 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są spółki: jawna, komandytowa , komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Są one wpisane do rejestru przedsiębiorców. Ponadto, w skład KRS wchodzi również rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rejestr ten jest jawny, co oznacza, że, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze
  4. Właściciel (Zamawiający) ma prawo do samodzielnej modyfikacji danych po wykupieniu rocznej prezentacji rozszerzonej, wg obowiązującego cennika. Klient otrzymuje wówczas indywidualny login i hasło, dzięki którym może samodzielnie zarządzać treścią w prezentacji
  5. Trojmiasto.pl ma prawo do modyfikowania prezentacji w celu lepszego jej dopasowania do potrzeb serwisu oraz w przypadku gdy zamieszczone informacje naruszają polskie prawo
  6. Materiały do prezentacji dostarcza Zamawiający. Nie mogą one prezentować treści bezprawnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu, oraz jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym
  7. Prezentacje na stronach portalu są opiniowane i oceniane przez osoby odwiedzające portal, które to oceny i opinie mogą zostać wyrażone zgodnie z obowiązującym w tym zakresieregulaminem dodawania opinii i ocen (dotyczy kategorii, w której kryteria oceny są już dostępne)
  8. W przypadku wykupienia prezentacji dla kolejnego oddziału, nie ma możliwości zamiany danych teleadresowych pomiędzy prezentacjami
  9. Obiekt zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w prezentacji informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej
  10.  Trojmiasto.pl ma prawo usunąć prezentację niezgodną według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostanie ona uznana za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W takich przypadkach Obiektowi nie przysługują żadne roszczenia względem Trojmiasto.pl, a w szczególności roszczenia o obniżenie należnego Trojmiasto.pl wynagrodzenia
  11.  Obiekt jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone Trojmiasto.pl lub osobom trzecim, powstałe w związku z prezentacją, w tym spowodowane działaniem i zaniechaniem swoim, swoich reprezentantów, pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców
  12.  Obiekt zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Trojmiasto.pl, w związku z naruszeniem ich praw w związku z treścią prezentacji
  13.  Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za jakość świadczonych usług/dostarczanych towarów przez Obiekty
  14.  Trojmiasto.pl nie gwarantuje komukolwiek, że usługi/towary prezentowane przez Obiekty spełniają wymagania jakościowe
 3. Gwarancja pozycji w kategorii Katalogu firm
  1. Do wykupionej prezentacji rozszerzonej lub pełnej istnieje możliwość dokupienia gwarantowanej pozycji w Katalogu firm, w posiadanej kategorii
  2. Obiekt może wykupić gwarantowaną pozycję w Katalogu firm wyłącznie w kategorii zgodnej z prowadzoną przez niego działalnością
  3. Obiekt może wykupić wyłącznie pierwszą dostępną pozycję w wybranej kategorii. O dostępności pierwszej wolnej pozycji informuje Sprzedawca
  4. W przypadku wykupienia gwarantowanej pozycji w wybranej kategorii i jej opłaceniu w ustalonym terminie, który wynosi standardowo 7 dni od otrzymania proformy - obiekt ma pierwszeństwo w przedłużaniu tej samej gwarantowanej pozycji na kolejny okres roku
   1. Termin płatności może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego po akceptacji Sprzedawcy
   2. W przypadku braku uregulowania płatności w określonym terminie, Trojmiasto.pl ma prawo odsprzedania gwarantowanej pozycji innej firmie
  5. W przypadku zwolnienia gwarantowanej pozycji, Trojmiasto.pl zobowiązuje się do sprzedania tej gwarancji pozycji w ramach licytacji. Zasady licytacji reguluje osobny regulamin. Udział w niej mogą wziąć jedynie firmy, które posiadają wykupioną gwarantowaną pozycję w kategorii, w której pozycja została zwolniona
   1. Obiekt nie ma możliwości odsprzedania gwarantowanej pozycji innemu Obiektowi
   2. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo przeniesienia firm z niższych pozycji na wyższą bez przeprowadzenia licytacji, przeniesienie będzie jednak następowało w kolejności co do niższych pozycji. Obiekty zalegające z płatnościami nie podlegają zasadzie przeniesienia na wyższą pozycję. O ewentualnym przeniesieniu decyduje Sprzedawca
 4. Gwarancja pozycji po słowach kluczowych
  1. Do wykupionej Prezentacji rozszerzonej lub pełnej istnieje możliwość dokupienia gwarantowanej pozycji po wybranych słowach lub frazach kluczowych
  2. Gwarancje pozycji po słowach kluczowych są sprzedawane na okres maksymalnie 6 miesięcy i w przeciwieństwie do gwarancji pozycji w kategorii nie obowiązuje zasada 'pierwszeństwa w przedłużeniu' na następny okres
  3. Do jednej Prezentacji można wykupić maksymalnie 10 słów lub fraz kluczowych z gwarancją pozycji w Katalogu
  4. Po każdym słowie bądź frazie sprzedawane są wyłącznie 3 pierwsze pozycje
   1. Gwarancje pozycji po słowie lub frazie kluczowej sprzedawane są w systemie rotacyjnym. Portal oferuje możliwość wykupienia pierwszej pozycji gwarantowanej na okres 6 miesięcy. Istnieje możliwość wykupienia drugiej i trzeciej pozycji gwarantowanej po odpowiednio obniżonej cenie wyłącznie gdy poprzedzająca pozycja została już wykupiona. Gwarancja pozycji po słowach kluczowych kończy się dla wszystkich trzech prezentacji w jednakowym terminie. Po jej zakończeniu firma, która znajdowała się na trzeciej pozycji gwarantowanej ma pierwszeństwo do wykupienia drugiej pozycji, a firma z drugiej pozycji gwarantowanej ma pierwszeństwo do wykupienia pierwszej pozycji gwarantowanej (za cenę w dniu zakupu gwarancji pozycji) Obiekt z miejsca 1. zostaje wpisany na listę oczekujących do momentu zwolnienia 3. gwarantowanej pozycji. W przypadku mniejszego zainteresowania danym słowem - istnieje możliwość utrzymania gwarantowanej pozycji po danym słowie, przy czym zawsze pierwszeństwo w wykupieniu 1. miejsca ma firma z niższą gwarancją pozycji, która miała wykupioną tą opcję na okres ostatnich maksymalnie 6 miesięcy
   2. Zawsze jako pierwsza sprzedawana jest dostępna pozycja najwyższa
   3. Cena dla każdego słowa lub frazy kluczowej obliczana jest oddzielnie, a podstawą do kalkulacji są statystyki wyświetleń
 5. Postanowienia końcowe
  1. Zmiany regulaminu
   1. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu; Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, wiążą Obiekt, chyba że Obiekt skorzysta z uprawnienia z art. 3841 Kodeksu Cywilnego
  2.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Obiektem a Trojmiasto.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Trojmiasto.pl w ramach prezentacji, gwarantowanych pozycji w Katalogu firm oraz gwarantowanych pozycji po wybranych słowach lub frazach kluczowych na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie
  3. Reklamacje dotyczące sposoby prezentacji ofert, Obiekt może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu wykrycia nieprawidłowości, nie później jednak, aniżeli w ciągu 3 miesięcy od daty pojawienia się usterki. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe. Reklamacje należy przesłać do Trojmiasto.pl w formie pisemnej na adresy mailowe: reklama@trojmiasto.pl oraz do Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia; termin rozpoznania reklamacji zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłana do Obiektu decyzja Trojmiasto.pl, na adres mailowy Obiektu. Trojmiasto.pl nie ma obowiązku reakcji na ewentualne uwagi do decyzji reklamacyjnych, w przypadku sporu, Obiektowi pozostaje droga sądowa
  4. Korzystanie z Katalogu firm jest możliwe tylko przy użyciu oprogramowania komputerowego, które obsługuje jedną z następujących przeglądarek internetowych:
   • Safari w wersji oprogramowania 3.1 lub nowszej
   • Firefox w wersji oprogramowania 3.5 lub nowszej
   • Chrome w wersji oprogramowania 4 lub nowszej
   • Internet Explorer w wersji oprogramowania 6 lub nowszej
   • Opera w wersji oprogramowania 10.1 lub nowszej
  5. Wszelkie dane, które są udostępniane przez Obiekt na potrzeby korzystania z Katalogu Firm są należycie zabezpieczone. Trojmiasto.pl korzysta z połączenia zabezpieczonego typu SSL. Podmiot, który obsługuje serwer dba o bezpieczeństwo fizyczne serwera i o bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego. Serwer jest zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu (serwerownia) do którego dostęp jest ściśle regulowany, nikt z zewnątrz nie ma dostępu fizycznego do serwera, poza uprawnionymi administratorami. Serwer chroniony jest przez oprogramowanie typu firewall, który ogranicza dostęp z zewnątrz tylko do ściśle wybranych usług. Ponadto cyklicznie specjalista ds. bezpieczeństwa wykonuje audyty serwera celem eliminacji elementów podatnych na włamanie
  6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Obiektu, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług Trojmiasto.pl oraz w celu rozliczenia usług świadczonych przez Trojmiasto.pl W momencie opłacenia faktury pro forma lub faktury vat Obiekt wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Trojmiasto.pl, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie
  7. Administratorem danych osobowych jest Trojmiasto.pl
  8. Obiekt wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również po zakończeniu realizacji usług w celu przeprowadzania przez Trojmiasto.pl wewnętrznych analiz, badania rynku, sporządzania statystyk oraz na przechowywanie tych danych osobowych. Trojmiasto.pl nie będzie wykorzystywało tych danych w innym celu, w szczególności w celu reklamy, promocji i marketingu usług własnych, ani innych podmiotów
  9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Trojmiasto.pl. Obiekt w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  10. Dane podawane przez Obiekt są wykorzystywane do czynności związanych z ewentualnym procesem weryfikacji prawdziwości podanych przez Obiekt danych, a także są wykorzystywane w celach rozliczeniowych. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Obiekt spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki
  11. Dane Obiektów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości