Kancelaria Prawna Seneka Alexander Skrzypiński

Kancelaria Prawna Seneka

Wybierz numer

58 340-67-76 58 520-43-86 790-888-200 790-888-400
k...@kancelariaseneka.pl pokaż
Otwarte do 17:00 więcej
  • Zdjęcie 1/5 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/5 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/5 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/5 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk +2 1
 

O nas

Kredyty frankowe; Upadłości w tym konsumenckie; Windykacja; Rozwody; Spadki; Sprawy karne.
To nasze podstawowe specjalizacje
Nasz zespół to Radcy Prawni i Adwokaci z dużym doświadczeniem w obsłudze firm i osób fizycznych.
Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, karnego, prawa upadłościowego  prawa pracy, prawa administracyjnego i handlowego.

Do wiodących specjalności Kancelarii należy prowadzenie:
1. Sprawy frankowe (unieważnienie umowy, zwrot nadpłaty kapitału, wstrzymanie płatności rat
2. Spraw upadłościowych zarówno konsumenckich jak i gospodarczych;
3. Obsługi działalności gospodarczej oraz spółek kapitałowych i osobowych (podatki, przekształcenia, w tym restrukturyzacje majątkowe i podmiotowe, prawo pracy)
4. Spraw karnych,
5. Spraw rodzinnych
(rozwody, alimenty, prawa rodzicielskie, kontakty z dzieckiem, mediacja);
6. Spraw spadkowych (dział spadku, zachowek, testament, wydziedziczenie);
7. Obsługi podmiotów oświaty i szkolnictwa wyższego;
 
Radcy Prawni i Adwokaci z zespołu Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w sprawowaniu funkcji:
a. pełnomocników procesowych w sprawach (m.in.):
*unieważnienia kredytów frankowych;
*upadłości konsumenckiej i gospodarczej oraz pełnomocników wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;
*sporów w sprawach gospodarczych;
*spadkowych;
*rodzinnych.
b. Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych
c. syndyków i likwidatorów

Najczęściej zadawane pytania

Jaki zapadł wyrok TSUE w sprawie frankowiczów? Czy bank ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia?
W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął długo wyczekiwane stanowisko w sprawie rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego. W sprawie C-520/21 TSUE wskazał, że:
"Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych, o ile jest to zgodne z celami dyrektywy i zasadą proporcjonalności. Dyrektywa 93/13 stoi z kolei na przeszkodzie temu, aby bank domagał się od konsumenta dodatkowych świadczeń.”
Czy frankowicze mogą „odsprzedać” swoje roszczenia i czy ma to sens?
Cesja wierzytelności – czyli sprzedaj komuś swoje roszczenie

Przeniesienie swojej wierzytelności względem banku na rzecz osoby trzeciej przyjmuje formę cesji wierzytelności. Instytucja ta – opisana w przepisach Kodeksu cywilnego – pozwala na odpłatne bądź nieodpłatne wstąpienie osoby trzeciej w uprawnienia kredytobiorcy. Co istotne bank nie może zakazać konsumentowi dokonania cesji lub też uzależniać jej od uzyskania zgody od banku. Zapis taki stanowi bowiem niedozwolone postanowienie umowne i jest względem konsumenta bezskuteczny (por. wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lutego 2011 r. XVII AmC 1267/09).

Tym samym zawarcie umowy cesji (przeniesienia wierzytelności) roszczeń z tytułu umowy kredytu frankowego jest jak najbardziej skuteczne i wiążące dla banku. Podkreślamy, że zawarcie takiej umowy powinno nastąpić na piśmie.
Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?
Zawarcie ugody musi nieść za sobą korzyść ekonomiczną po stronie kredytobiorcy. Dla przykładu przeanalizowaliśmy oferty ugodowe banków PKO i Millennium; przyjęliśmy te same założenia:
Kredytobiorca w 2006 r. zaciągnął kredyt 250.000zł, przeliczony do franka po kursie 2,497. Spłata nastąpić miała w ciągu 30 lat. Marża banku 1,2%. Do końca 2021r. frankowicz spłacił 225.000 zł rat kapitałowo-odsetkowych, do spłaty pozostało mu ok. 53.000CHF (240.000zł). Aktualna wysokość raty oscyluje w granicach 1.430 zł/m-c.
W przypadku ugody z Millenium kapitał w CHF zostanie przeliczony na PLN po kursie 3,3. Do zapłaty pozostanie 174.900 zł kapitału. Rata spadnie z ok.1430zł. do około 1.325zł (WIBOR 2,34%).
Bank PKO BP proponuje tzw. Konwersję kredytu - umowa traktowana byłaby jako umowa kredytu złotówkowego.Konwersja dokonana zostaje przy założeniu, że marża banku wzrasta do 1,51%. Wysokość zadłużenia po zawarciu ugody wynosić będzie ok.205.000zł, rata kredytu z ok.1430 zł wzrośnie do 1.580zł!!
Majątek upadłego - czego nie można zatrzymać?
Majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości staje się masą upadłości. Wszystko to, co wchodzi w skład masy upadłości upadły musi wydać syndykowi. Z momentem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządzania swoim majątkiem i nie może bez zgody syndyka rozporządzać swoim majątkiem: sprzedawać, darować, niszczyć. Czynności takie nie tylko są bezskuteczne, ale mogą przede wszystkim skutkować złożeniem wniosku o umorzenie postępowania przez syndyka.

Czy to oznacza, że upadły musi wydać syndykowi wszystko, co posiada bez żadnego wyjątku?
Nie, przepisy przewidują pewne wyłączenia oraz przypadki, w których możliwe jest wyłącznie z masy niektórych przedmiotów należących do upadłego na wniosek upadłego lub osoby trzeciej.
Czy frankowiczom należą się odsetki w razie wygranej sprawy sądowej?
Zarówno kredytobiorcy, jak i ich pełnomocnicy twierdzą, że początek roszczenia odsetkowego należy upatrywać już w samym początku postępowania sądowego. Tym samym praktyką jest dochodzenie odsetek od dnia złożenia reklamacji w banku bądź od daty doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. Ze względu na to, że sprawa frankowa może potrwać nawet około 3 lat, zasądzenie odsetek za cały okres procesu daje kredytobiorcy dodatkową, niezwykle wymierną korzyść. Zwykle bowiem odsetki takie wynosić mogą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Zupełnie inaczej do tej kwestii podchodzą banki, które w przypadku unieważnienia umowy wskazują, że odsetki mogą być naliczane dopiero od daty prawomocności wyroku sądowego. Twierdzenie to ma oczywiście praktyczne uzasadnienie. Banki bowiem mają obowiązek wypłaty zasądzonych świadczeń w ciągu 14 dni od daty zapadnięcia prawomocnego wyroku.W innym wypadku muszą liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym.
Co ze spłatą rat kredytu w trakcie procesu frankowego?
Coraz większa liczba osób decyduje się na pozwanie banku w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego. Jedne z najczęściej zadawanych przez frankowiczów pytań dotyczy tego, czy w trakcie procesu należy nadal spłacać comiesięczne raty.

Odpowiedź brzmi: Co do zasady tak. Do momentu prawomocnego zakończenia sprawy strony są bowiem związane pierwotnym brzmieniem zawartej umowy, która określa również terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Tym samym podjęcie samodzielnej decyzji o zaprzestaniu spłacania kredytu może skutkować m.in. wypowiedzeniem umowy przez bank czy też wpisaniem kredytobiorcy do rejestru osób zadłużonych.

Postanowienie o zabezpieczeniu

Wyjątkiem o przedstawionej wyżej sytuacji jest uzyskanie przed rozpoczęciem procesu lub w jego toku postanowienia, w którym sąd udziela zabezpieczenia przysługujących kredytobiorcy roszczeń poprzez zawieszenie obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Takie zabezpieczenie pozwala na zaprzestanie spłat.
Czy przedsiębiorcy mogą również walczyć o unieważnienie umowy frankowej?
Osłabienie złotówki, które w konsekwencji prowadzi do wzrostu kursu CHF, jak również zła sytuacja gospodarcza, w jakiej obecnie się znajdujemy prowadzić będzie, w ocenie prawników Kancelarii SENEKA, do kolejnej fali pozwów frankowych. Fala ta obejmować będzie również przedsiębiorców, którzy dzięki najnowszej uchwale Sądu Najwyższego (III CZP 40/22) dostali w końcu potwierdzenie, że również ich umowy mogą zostać unieważnione.
Podstawowa różnica, która dotychczas działała na niekorzyść przedsiębiorców, dotyczy przepisów, z których korzystały Sądy przy unieważnieniu umów. Przepisy te miały charakter stricte konsumencki. Oznaczało to, że nie mogły one znaleźć zastosowania do sytuacji prawnej osób, które kredyt zaciągnęły na finansowanie potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie Sądy wychodziły z założenia, że przedsiębiorca jako profesjonalista potrafi odpowiednio zadbać o swoje interesy, a tym samym zawarta umowa została przez kredytobiorcę gruntownie przeanalizowana.
Majątek upadłego - co będzie można zachować?
Co nie wchodzi do masy upadłości?
Lista jest dosyć długa.
- wynagrodzenie upadłego, w części niepodlegającej zajęciu
- przedmioty osobiste dłużnika i jego rodziny, urządzenia domowego, pościel, bielizna, odzież codzienna i służbowa,
- zapasy żywności i opału,
- narzędzia i inne przedmioty niezbędne do wykonywania pracy,
- przedmioty i urządzenia niezbędne do nauki, praktyki religijnej, przedmioty użytku codziennego,
- przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny,
- sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele, np. stypendia albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego,
- świadczenia z ubezpieczeń osobowych, odszkodowania majątkowe,
- alimenty i świadczenie 500+,
- świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, dla sierot oraz opiekunów,
- zasiłki dla bezrobotnych, dodatki akwizycyjne, stypendia i dodatki szkolne,
- świadczenia emerytalno-rentowe w części niepodlegającej zajęciu,
Co dzieje się, gdy małżonkowie posiadali wspólny majątek, nabyty przed ogłoszeniem upadłości?
Cały majątek wspólny trafia do masy upadłości. Małżonek upadłego może odzyskać równowartość swojej część jedynie poprzez zgłoszenie wierzytelności z tego tytułu do syndyka. Ma na to krótki termin – 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości małżonka. W niektórych przypadkach może się zatem okazać, że upadłość jednego małżonka nie poprawi sytuacji rodziny, zwłaszcza gdy drugi małżonek poręczał za długi upadłego. W takiej sytuacji konieczne będzie ogłoszenie upadłości obojga małżonków.

Syndyk bierze pod uwagę dochody małżonka upadłego przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli. Musi ustalić łączną sumę dochodów osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego, łącznie z pobieranymi świadczenia – np. 500+.

Syndyk nie może zająć wynagrodzenia małżonka upadłego, nawet jeżeli upadły nie pracuje i nie uzyskuje żadnego dochodu. Nie może zająć także nieruchomości należącej do małżonka: odziedziczonej lub nabytej na podstawie darowizny.
Nieważność czy odfrankowienie – do kogo należy wybór roszczenia w sprawie frankowej?
Wybór należy do Ciebie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z podstawową zasadą procesu cywilnego to zadaniem Powoda jest sprecyzowanie żądania, a więc wskazanie Sądowi czego konkretnie domaga się od strony przeciwnej. Dlatego też istotnym jest by już na etapie sporządzania pozwu, kredytobiorca wiedział czy chce walczyć o nieważność, czy też o pozostawienie umowy w obrocie, ale na zmienionych, dużo korzystniejszych warunkach.

Na prymat decyzji kredytobiorcy wskazują również wielokrotnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z utartą linią orzecznicza TSUE, konsument ma prawo wskazać, że nieważność umowy jest dla niego niekorzystna, w związku z czym wnosi o utrzymanie umowy „przy życiu”.
Czy iść na ugodę z bankiem czy do sądu?
Odpowiedź na powyższe pytanie zależna jest od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy, parametrów jego kredytu i przede wszystkim motywacji stojącej za wolą zawarcia ugody.
W ujęciu długoterminowym, analizując jedynie aspekty ekonomiczne po stronie kredytobiorcy, w naszej opinii proces sądowy prowadzący do unieważnienia umowy kredytu jest dla frankowicza znacznie bardziej opłacalny. Pozwala bowiem raz na zawsze uwolnić się od kredytu, zwalnia z obowiązku jego dalszej spłaty i skutkuje obowiązkiem zwrotu jedynie kapitału kredytu, bez odsetek, prowizji czy innych opłat.
Odnosząc się do naszego przykładu: Unieważnienie umowy w dniu 31.12.2021 roku spowoduje spadek zadłużenia o ok. 240 000 zł. a kredyt zostanie uznany za spłacony po jednorazowej wpłacie 25 000 zł. Będzie to podstawą do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Kancelaria Prawna SENEKA od lat z sukcesami pomaga Frankowiczom zarówno przed sądami, jak i w postępowaniach mediacyjnych związanych z ugodami.
Czy od ugody frankowej z bankiem należy zapłacić podatek?
Do końca 2021 r. wszelkie przychody związane z zawarciem ugody z bankiem podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mimo wielokrotnych deklaracji ze strony Ministerstwa Finansów, zwolnienie to nie zostało na dzień sporządzenia niniejszego wpisu przedłużone na następny rok. Skutkiem tego kwota umorzenia kapitału kredytu będzie stanowiła przychód kredytobiorcy opodatkowany na zasadach ogólnych. Co za tym idzie, mimo że kredytobiorca nie dostanie od banku jakichkolwiek pieniędzy (umorzenie jest korzyścią „na papierze”), to będzie musiał ponieść realne koszty podatkowe.
Wracając do naszego przykładu: kredytobiorca Millennium, który po zawarciu ugody zredukuje zadłużenie o 65.100 zł (kwota zadłużenia na dziś – kwota zadłużenia po ugodzie), będzie musiał z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy w wysokości ponad 11.000 zł, natomiast jeżeli przekroczy próg podatkowy to kwota ta może wzrosnąć nawet do niemal 21.000 zł.
Lepiej odfrankowić (żądać zwrotu nadpłaconych rat) czy unieważnić umowę kredytu walutowego ?
Oba rozwiązania niosą odmienne korzyści dla frankowiczów, łączy je jednak wspólny punkt wyjścia. Sąd musi stwierdzić abuzywność klauzul przeliczeniowych. Możliwości skorzystania z instytucji stwierdzenia nieważności umowy lub odfrankowienia (żądania zwrotu nadpłaconych rat) po wyroku TSUE poszerzyły następnie wyroki oraz wytyczne Sądu Najwyższego.
Ile kosztuje poprowadzenie sprawy rozwodowej ?
Koszt podstawowej porady prawnej to 300 złotych+VAT. Koszt poprowadzenia sprawy przed sądem zależny jest od jej rodzaju i stopnia skomplikowania. Koszt poprowadzenia sprawy rozwodowej zaczyna się od kwoty 2 700 złotych+VAT.
Jak nie płacić zachowku ? Jak uniknąć zapłaty zachowku ?
Możliwości uniknięcia płacenia zachowku jest więcej niż się powszechnie uważa. Częstym rozwiązaniem jest wydziedziczenie uprawnionego do spadku. Kolejnym, równie często stosowanym rozwiązaniem jest tzw. umowa dożywocia. Zaś negatywne zachowania spadkobiercy wobec spadkodawcy (np. dopuszczenie się przeciwko niemu przestępstwa) mogą uzasadniać uznanie przez sąd, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia po spadkodawcy. Przyszły spadkobierca może również zawrzeć ze spadkodawcą, jeszcze za życia spadkodawcy, umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, przez którą spadkobierca traci również prawo do zachowku. Powództwo o zachowek może także ulec przedawnieniu. Istnieją także sposoby na obniżenie kwoty dochodzonego już zachowku. Każda sprawa jest indywidualna, dlatego najlepiej skorzystać z porady prawnika, który dokładnie wyjaśni wszelkie możliwe sposoby, jak też ich konsekwencje.
Czy upadłość konsumencką mogą ogłosić małżonkowie ?
ℹ️ Nie istnieje możliwość złożenia jednego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla małżonków – każdy musi złożyć własny, odrębny wniosek.
ℹ️ Sąd może jednak połączyć sprawy do wspólnego rozpoznania, dzięki czemu sprawa obojga małżonków zostaje rozpoznana łącznie – w efekcie czego zapada jedna decyzja o upadłości dla obojga małżonków.
ℹ️ Jedna decyzja = jeden syndyk. Skutkuje to m.in. niższymi kosztami postępowania, łatwiejszą organizacją i współpracą oraz szybszym ustaleniem planu spłat.
Warto wspomnieć także o kwestii „ochrony małżonka”
➡️ jeżeli tylko jeden z małżonków wnosi o ogłoszenie upadłości, a para posiada wspólny majątek i nie ma rozdzielności – cały majątek zostaje zlikwidowany (sprzedany) w trakcie trwania postępowania. Jak zatem uratować dorobek życia❓
Możliwości są dwie – rozwód albo ustanowienie rozdzielności majątkowej (jednak nie później niż rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości).
Czy banki będą chciały zawierać ugody z Frankowiczami ? Czego boją się banki?
W obliczu spodziewanych negatywnych skutków oczekiwanego wyroku Sądu Najwyższego jedynie 9 banków przystąpiło do działań zmierzających do przygotowania jakichkolwiek propozycji ugodowych. Nawet jeśli do takich ustaleń dojdzie, nie oznacza to, że którykolwiek polski bank wystąpi z propozycjami zawarcia ugód z frankowiczami. Wręcz przeciwnie. Instytucje finansowe będą czekać na takie propozycje kredytobiorców. Czego boją się banki❓ Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w naszym najnowszym artykule na stronie Kancelarii
⤵️
Czy brak majątku przeszkadza w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ?
Nie. przeszkadza. Brak majątku może znacznie przyspieszyć procedurę oddłużenia. Odpadnie czasochłonny etap sprzedaży majątku upadłego, dzięki czemu sąd szybciej ustali plan spłaty wierzycieli. Brak majątku przy jednoczesnej niemożności podjęcia pracy (np. z powodu choroby, kalectwa) może doprowadzić do całkowitego umorzenia Twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłat wierzycieli ✅ Dowiedz się więcej i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji Kancelaria Prawna Seneka.
Kto to jest syndyk i jaka jest jego rola w postępowaniu upadłościowym ?
W upadłości konsumenckiej, syndyk jest gospodarzem postępowania na etapie od ogłoszenia upadłości konsumenckiej do ustalenia planu spłaty wierzycieli. W uproszczonym postępowaniu konsumenckim rola sądu jest ograniczona i to syndyk wysuwa się na pierwszy plan.
Zarówno syndykowi, jak i upadłemu zależy na zakończeniu postępowania, a upadłemu szczególnie, ze skutkiem w postaci umorzenia długów. Syndyk odgrywa kluczową rolę w postępowaniu, dlatego w interesie upadłego jest pozostawanie z nim w dobrych stosunkach. Syndyk nie jest komornikiem, choć posiada część uprawnień komorniczych.

Czym zajmuje się syndyk po ogłoszeniu upadłości?
- zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości, zarządza majątkiem upadłego, spienięża majątek upadłego, przyjmuje zgłoszenia wierzytelności od wierzycieli upadłego, przygotowuje plan spłaty wierzycieli, pozostaje w kontakcie z sądem.

Oceny (23)

Bożena
Ocena wyróżniona  |  Termin usługi: styczeń 2024

Postępowanie o unieważnienie umowy kredytowej w I-szej instancji zakończyło się sukcesem. Kontakt z Kancelarią na każdym etapie jest możliwy i jasny. Zawsze otrzymywaliśmy rzetelne wyjaśnienia. Przydzielony radca potrafi przygotować do rozprawy, dzięki czemu cały jej przebieg jest spokojny. Kancelarię z przyjemnością mogę polecić wszystkim "frankowiczom".

Odpowiedź obiektu:

Dziękujemy bardzo za powierzenie sprawy naszej Kancelarii. Podchodzimy do każdej sprawy naszych klientów z zachowaniem najwyższej staranności. Cieszymy się, że spotyka się to z uznaniem

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Anna
Termin usługi: luty 2024

Polecam usługi kancelari. Wnikliwia analiza sprawy, dostepność fachowców. Korzystałam po raz kolejny. Przychodzę z sprawą pełna obaw/wątpliwości, wychodze z kancelari z kilkoma rozwiązaniami i spokojna co do dalszego postępowania. Polecam!

Odpowiedź obiektu:

Uznanie naszych klientów jest naszą satysfakcją z dobrze wykonanej pracy.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.9
Marta C.
Termin usługi: luty 2024

Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania w moją sprawę. Pani Adwokat Monika Czekańska jest kompetentna, doświadczona, wyrozumiała i bardzo pomocna. Ma obszerną wiedzę w każdej dziedzinie.Dziekuje za poradę i pełen profesjonalizm .Polecam Kancelarie

Odpowiedź obiektu:

Polecamy się na przyszłość i liczymy na dalsze polecenia. Każdy klient jest dla Nas NAJWAŻNIEJSZY a zadowolenie naszych klientów daje nam największą satysfakcję.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Michał Ogrodowicz
Termin usługi: luty 2024

W pełni profesjonalna kancelaria prawna, godna polecenia. Kancelaria reprezentowała moją żonę w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytowej. Postępowanie przebiegło po naszej myśli i zakończyło się sukcesem w pierwszej instancji. Pełnomocnicy rzeczowi i rzetelni. Na każdym etapie sprawy otrzymywaliśmy szybko wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia. Polecamy skorzystanie z pomocy i usług Kancelarii Seneka.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Paweł
Termin usługi: styczeń 2024

Wygraliśmy sprawę CHF z pomocą kancelarii. Od początku towarzyszyło nam poczucie, że jesteśmy w dobrych rękach. Usługa na w pełni profesjonalnym poziomie, udzielono nam wszelkich potrzebnych wyjaśnień i rekomendacji. Polecam.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Wojciech
Termin usługi: grudzień 2023

Profesjonalna, a jednocześnie zrozumiała dla niewprawnego klienta obsługa prawna. Miła i życzliwa atmosfera spotkań. Nasza sprawa kredytu frankowego zakończyła się podpisaniem ugody z bankiem na korzystnych dla nas warunkach w stosunkowo krótkim czasie. Rozsądny poziom opłaty/prowizji. Polecamy korzystanie z usług tej Kancelarii, J.W. Nurowscy

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.7
Dariusz
Termin usługi: kwiecień 2023

Polecamy! Sprawa o unieważnienie kredytu frankowego wygrana w obu instancjach. Obsługa profesjonalna, zawsze odpowiadają na e-maile i telefony, usługa w dobrej cenie. Dziękujemy za współpracę i pozdrawiamy, D.D. Gełdon.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Alina
Termin usługi: marzec 2022

Wygrana sprawa frankowa! Profesjonalnie, zrozumiale i w dobrej cenie.

Odpowiedź obiektu:

Wszystko to prawna. Dziękujemy !!!

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Julian
Termin usługi: styczeń 2021

Naprawdę rzeczowa i sumienna Pani Ania - pomogła w sprawie windykacyjnej i majątkowej

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.8
Marcin P
Termin usługi: marzec 2021

Pełen profesjonalizm Kancelaria pomogła mi w sporze z pracodawcą wszystko odbyło się bardzo szybko ale dokładnie

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Klient
Termin usługi: 2013

Bardzo długo lecz pozytywnie oceniam współpracę

Odszkodowania

4.0
Beata
Termin usługi: grudzień 2016 / styczeń 2017

Serdecznie dziękuję Kancelarii Prawniczej "Seneka" za bezinteresowną, kilkukrotną pomoc w rozwiązaniu mojej sprawy. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i skuteczności działań oraz tempa podjętych kroków. Warto skorzystać z kompetencji i kunsztu fachowców "Seneki" .

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
Maria
Termin usługi: 2013 r - 2016 r

Jestem pod wrażeniem obsługi Kancelarii Prawnej "Seneka". Pan Mecenas, był moim Pełnomocnikiem i obrońcą w postępowaniu rozwodowym, które zakończyło się wyrokiem Sądu z Orzeczeniem wyłącznej winy małżonka. W trudnych chwilach postępowania sądowego czułam wsparcie i spokój Pana Mecenasa. Polecam Pana Mecenasa Arkadiusza Skrzypińskiego. Jeśli chcesz przejść drogę rozwodu z klasą, spokojne, skutecznie, niedrogo. Jestem niezmiernie wdzięczna, że spotkałam kompetentnego prawnika i Prawdziwego Człowieka. Maria

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
TP
Termin usługi: 12/2015-02/2016

Jestem bardzo zadowolona z pomocy jaka uzyskalam w Kancelarii. Pani Karolina bardzo profesjonalnie i metodycznie pokierowala sprawa, ktora prowadzilam z potezna instytucja. Sprawa byla oczywista ale nie udaloby mi sie wygrac jej bez posrednictwa Kancelarii. Polecam.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.0
Adam
Termin usługi: grudzień 2014

potrzebowałem szybkiej i efektywnej pomocy prawnej związanej z umową cywilno prawną teoretycznie wiedziałem wszystko sam; dopiero prawnicy z kancelarii uświadomili mi wszystkie aspekty sprawy dzięki czemu teraz wiem, że warto korzystać w usług profesjonalistów polecam zdecydowanie usługi Kancelarii Seneka

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.4
karol_sanwimex
Termin usługi: 23-03-2014

Wyegzekwowali po miesiacu polowe mojej kasy od cwaniaka z ktorym 2 komornikow g**** zrobilo. Polecam!!!

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.3
marek
Termin usługi: 15 maja 2014

nie wiedziałem, że prawnicy mogą aż tak pomóc, uzyskałem odszkodowanie trzy razy wyższe niż myślałem, że mi się należy.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.0
Wiktor Tołokin
Termin usługi: maj

Pracownicy Biura Prawnego "Seneka" dali mi nieocenioną pomoc przy rejestracji firmy w Polsce. Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
zygi
Termin usługi: 13.05.2013

Wszystko ok polecam szybko i sprawnie

Windykacja

6.0
ranimeks
Termin usługi: 22.04.2013

zleciłem odzyskanie należności firmy, dziś mam całość na koncie, czas -ok 3 tygodnie od zlecenia!! POLECAM

Windykacja

5.6