Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Kamil Michalski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku

Wybierz numer

58 761-45-45
g...@komornik.pl pokaż
Dziś nieczynne więcej
Działalność on-line 
Działalność on-line 
  • Zdjęcie 1/1 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Gdańsk 4
 

O nas

Szanowni Państwo,
przedstawiam informacje, która ułatwi Państwu kontakt z Kancelarią Komorniczą oraz dostarczy informacji niezbędnych do zainicjowania postępowania egzekucyjnego
http://komornikgdansk-michalski.pl/
https: //gdansk-polnoc. sr. gov. pl/k
Narzędzia komornika sądowego
Kancelaria komornicza korzysta w codziennej pracy z wszystkich dostępnych komornikom narzędzi teleinformatycznych, które ułatwiają i przyspieszają zainicjowanie postępowania oraz uzyskiwanie informacji na jego potrzeby:
OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika;
EPU (EPU ID 1977) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiający prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;
e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach;
PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika;
Baza PESEL / Pesel Net CPD Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika;
EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika;
REJESTR ZASTAWÓW – elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów;
CEIDG – centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej;
e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS – umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych;
E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
LICYTACJE.KOMORNIK.PL – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych.
http://komornikgdansk-michalski.pl/
https://gdansk-polnoc.sr.gov.pl/kamil-michalski,new,m1,280,281.html,357

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest komornik sądowy?
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik wykonuje zawód na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
Jak ustalić właściwego komornika?
Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Rewirem jest obszar Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Kamil Michalski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
o egzekucję z nieruchomości;
o wydanie nieruchomości;
o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Czym jest postępowanie zabezpieczające?
Postępowanie zabezpieczające służy zapewnieniu uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem oraz zabezpieczenie przyszłej egzekucji. Uprawniony dysponując nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o wszczęcie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.
Jak rozpocząć postępowanie egzekucyjne?
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie w kancelarii lub pocztą.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:
1. wskazanie wierzyciela (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
2. wskazanie dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
3. wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane: należność główna , odsetki, koszty postępowania,
4. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO – tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny ( wyrok, postanowienie Sądu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Jakie są koszty postępowania egzekucyjnego?
Koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, poniesione w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz opłaty komornicze. Koszty obciążają dłużnika.
Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 6 ustawy o kosztach komorniczych, m.in.:
- koszty doręczania korespondencji,
- koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS – 37,79 zł; udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego – 35,00zł; informacja z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości 20,00zł),
inne wydatki wskazane w ustawie w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych).