Trefl S.A.

Trefl

Wybierz numer

58 666-71-00
t...@trefl.com pokaż
  • Zdjęcie 1/13 - Trefl Gdynia 4
  • Zdjęcie 2/13 - Trefl Gdynia 3
  • Zdjęcie 3/13 - Trefl Gdynia 2
  • Zdjęcie 4/13 - Trefl Gdynia +10 1
 

TV Filmy

Jak się produkuje puzzle i gry planszowe?
17309

Jak się produkuje puzzle i gry planszowe?

O nas

Trefl S.A. to jeden z największych producentów puzzli w Europie i wiodący producent gier planszowych w Polsce oraz dystrybutora zabawek znanych światowych marek (m.in. VTech, Siku, Geomag, Lalaboom).
Od 1985 roku Trefl S.A. tworzy produkty z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Misją firmy jest kreowanie ciekawych i bezpiecznych zabawek, dostarczających pomysłów na poznawanie świata, kształtowanie pozytywnych postaw oraz wspólne spędzanie czasu. Istotnym elementem strategii Trefl S.A. jest społeczna odpowiedzialność biznesu przejawiająca się w szczególnej dbałości o bezpieczeństwo wszystkich produktów, wspieraniu drużyn i inicjatyw sportowych, trosce o środowisko naturalne oraz pomocy organizacjom dobroczynnym.

Wykrojniki Trefl S.A.

W naszej firmie tworzymy wysokiej klasy płaskie wykrojniki introligatorskie przygotowywane przez wykwalifikowanych specjalistów. Ko­rzy­sta­jąc z no­wo­cze­sne­go sprzę­tu ma­szy­no­we­go, po­trzeb­ne­go do wy­ko­ny­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych kształ­tów i ele­men­tów, uzy­ski­wa­ne są for­my za­pew­nia­ją­ce po­wta­rzal­ność.
Po­sia­da­my 20-let­nie do­świad­cze­nie w wy­ko­ny­wa­niu wy­kroj­ni­ków dla bran­ży po­li­gra­ficz­nej i prze­my­słu prze­twór­cze­go. W naszej pracowni wy­ko­nu­je­my po­nad 6000 na­rzę­dzi rocz­nie. Współ­pra­cu­je­my na sta­łe z po­nad 50 klien­ta­mi – dru­kar­nia­mi, pro­du­cen­ta­mi stan­dów, oraz pro­du­cen­ta­mi z bran­ży prze­twór­czej. Po­sia­da­my ze­spół do­świad­czo­nych pro­jek­tan­tów, kon­struk­to­rów i me­cha­ni­ków pre­cy­zyj­nych.
Więcej informacji znajdziesz na www.factory.trefl.com