• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Zdjęcie

Konkurs na najciekawsze zdjęcie Wyspy Sobieszewskiej 2017!
Do wygrania 2 tablety!

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia oraz Wasze głosy!

Gratulujemy zwycięzcom!

tablet do wygrania

Regulamin Konkursu "Wyspa Sobieszewska – uchwyć piękno Wyspy!"

 1. Organizator Konkursu

  1. Organizatorem Konkursu fotograficznego oraz plebiscytu internetowego jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-855), przy ul. Wały Piastowskie 1, właściciel portalu internetowego Trojmiasto.pl pod adresem www.trojmiasto.pl
  2. Partnerem Konkursu fotograficznego jest Miasto Gdańsk.
  3. Tematem Konkursu fotograficznego jest Wyspa Sobieszewska – malowniczy krajobraz, piękno natury, wydarzenia i imprezy tam organizowane, odpoczywający lub uprawiający sport mieszkańcy i turyści. Jedynym kryterium jest miejsce – Wyspa Sobieszewska.
  4. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane w okresie od 30 czerwca do 24 lipca. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które będą budziły jego wątpliwość odnośnie daty powstania.
  5. Konkurs fotograficzny odbywa się pod tytułem: „Wyspa Sobieszewska – uchwyć piękno Wyspy!”
  6. Konkurs fotograficzny odbywa się na łamach portalu www.trojmiasto.pl na specjalnej stronie konkursowej pod adresem www.trojmiasto.pl/konkurs-wyspa

  Opis Konkursu

  1. Celem Konkursu jest promocja Wyspy Sobieszewskiej jako ciekawego miejsca odpoczynku.
  2. Konkurs polega na zrobieniu ciekawego zdjęcia na Wyspie Sobieszewskiej w terminie od 30 czerwca do 24 lipca 2017 roku i opublikowaniu go na stronie konkursowej.
  3. Tematyka zdjęcia powinna dotyczyć szeroko pojętej atrakcyjności Wyspy Sobieszewskiej. Wyspa Sobieszewska nie musi odgrywać na zdjęciu pierwszoplanowej roli. Bohaterem fotografii może być człowiek lub przedmiot. Istotne, aby na zdjęciu znalazły się elementy krajobrazu, architektury, pleneru charakterystyczne dla Wyspy, podkreślające, że konkursowa fotografia została zrobiona na wyspie w terminie od 30 czerwca do 24 lipca 2017 roku.

  Uczestnicy Konkursu i zasady publikowania zdjęć

  1. Uczestnikami Konkursu mogą wszyscy pasjonaci fotografii (zarówno zawodowcy, jak również amatorzy), mieszkańcy i miłośnicy Gdańska oraz Trójmiasta, a także turyści odwiedzający Gdańsk.
  2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest autorem fotografii zgłoszonej w Konkursie i posiada zgodę osób trzecich (szczegóły: punkt VIII Regulaminu), które znajdą się na fotografii konkursowej.
  3. Uczestnik Konkursu musi samodzielnie zrobić zdjęcie i opublikować je na stronie konkursowej, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz datę wykonania fotografii.
  4. Zdjęcia można zamieszczać na stronie konkursowej zarówno przez desktop (komputer stacjonarny lub laptop) lub przez urządzenie mobilne (tablet, smartfon).
  5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 2 zdjęć.
  6. W Konkursie biorą udział zdjęcia opublikowane na stronie konkursowej www.trojmiasto.pl/konkurs-wyspa
  7. W konkursie nie biorą udziału zdjęcia dodane do Galerii Portalu http://galeria.trojmiasto.pl/
  8. Minimalna rozdzielczość krótszego boku zdjęcia wynosi: 1500 pikseli. Preferowane są zdjęcia kadrowane w poziomie.
  9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do blokowania zdjęć obraźliwych, wulgarnych, słabych jakościowo lub nie na temat.

  Terminy Konkursu

  1. Konkurs odbędzie się w dniach od 30 czerwca 2017 roku od godziny 9:00 do 31 lipca do godz.15.00.
  2. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: I etap – nabór zdjęć, II etap – wyłanianie zwycięzców przez Komisję Konkursową oraz głosowanie Internautów.
  3. I etap – przesyłanie przez uczestników zdjęć na Konkurs oznacza samodzielne publikowanie zdjęć na stronie konkursowej w terminie od 30 czerwca 2017 roku od godz. 9.00 do 24 lipca 2017 roku do godz. 23.59. Zdjęcia konkursowe nadsyłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
  4. II etap - Plebiscyt Internautów – głosowanie czytelników trojmiasto.pl odbędzie się w terminie od 25 lipca 2017 roku od godz. 9:00 do 31 lipca 2017 roku do godziny 12:00.
  5. Posiedzenie Jury odbędzie się między 25 lipca a 31 lipca 2017 roku w siedzibie Organizatora Konkursu.
  6. Wyniki Konkursu i nazwiska Zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie konkursowej w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 15.00.

  Zasady wyłaniania Zwycięzców

  1. W Konkursie zostaną wyłonieni dwaj Zwycięzcy.
  2. Pierwszego Zwycięzcę zwanego Laureatem Konkursu wskaże minimum 3-osobowa Komisja Konkursowa, w której znajdzie się przedstawiciel Organizatora Konkursu, przedstawiciel Miasta Gdańsk oraz profesjonalny fotograf związany z Gdańskiem.
  3. Laureatem Konkursu zostanie autor fotografii, którą Komisja Konkursowa uzna za najciekawszą.
  4. Drugiego Zwycięzcę wybiorą czytelnicy Portalu podczas Plebiscytu Internautów, czyli w drodze głosowania na stronie konkursowej w terminie 25-31 lipca 2017 roku.
  5. Zwycięzcą Plebiscytu Internautów zostanie autor zdjęcia, na które czytelnicy Portalu oddadzą największą liczbę ważnych głosów.

  Plebiscyt Internautów

  1. Głosowanie odbędzie się na stronie konkursowej od 25 lipca 2017 roku od godz. 9:00 do 31 lipca 2017 roku do godziny 12:00.
  2. Głosującym może być każda osoba fizyczna bez ograniczeń wiekowych, która jest czytelnikiem Portalu Trojmiasto.pl.
  3. Głosować można raz dziennie z jednego komputera tylko na jedno zdjęcie.
  4. Głosy oddawane na poszczególne zdjęcia nie będą na bieżąco upubliczniane.
  5. Po zakończeniu głosowania głosy zostaną zweryfikowane pod kątem nieprawidłowości oraz ewentualnych nadużyć.
  6. Liczba głosów oddanych na poszczególne zdjęcia zostanie podana do wiadomości publicznej w momencie ogłoszenia wyników.

  Nagrody w Konkursie

  1. Nagrodą Główną w Konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 SM-T713 SM-T713NZKEXEO o wartości 1499 zł. Nagrodę Główną otrzyma Laureat Konkursu wybrany przez Komisję Konkursową.
  2. Nagrodą dla Zwycięzcy Plebiscytu Internautów w Konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 SM-T713 SM-T713NZKEXEO o wartości 1499 zł. Nagrodę Internautów otrzyma autor fotografii, która otrzyma najwięcej głosów czytelników Portalu.
  3. Łączna pula przewidziana na Nagrody w Konkursie wynosi 3332 zł brutto.
  4. Za zakup Nagród odpowiada Organizator Konkursu.
  5. Laureat Konkursu oraz Zwycięzca Plebiscytu Internautów oprócz nagrody rzeczowej otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w kwocie 167,00 zł każdy.
  6. Laureatowi Nagrody oraz Zwycięzcy Plebiscytu Internautów Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W dniu odbioru Nagród Organizator zobowiązany jest pobrać od Laureata oraz Zwycięzcy Plebiscytu Internautów i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego 10% podatek od Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i zaliczona na poczet podatku od Nagrody.
  7. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora pod adresem: Redakcja Portalu Trojmiasto.pl, Zieleniak (X piętro), ulica Wały Piastowskie 1 w Gdańsku w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników. Organizator skontaktuje się z laureatami drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu do konkursu w celu przekazania nagrody.
  8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatami lub laureatem konkursu, a także nieodebraniem nagrody do 30 sierpnia 2017 roku, Organizator ma prawo przekazać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu lub zrezygnować z jej przyznania.

  Uwagi końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji Konkursu.
  3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników Konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
  4. Każdy uczestnik, zgłaszając swoje zdjęcie do Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, reklamie zewnętrznej oraz na stronach internetowych Organizatora i Partnera Konkursu, rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie. Powyższa zgoda dotyczy wyłącznie publikacji związanych z tym Konkursem.
  5. Prezentowane na stronie konkursowej zdjęcia są własnością uczestników Konkursu. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie zdjęć i publikowanie ich wizerunku również dla celów promocyjnych Konkursu. Osoba dodająca zdjęcie przejmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.