• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
profil - wykres

szczegóły badania

W badaniu gemiusProfile wykorzystywane są dwa źródła danych: system site-centric gemiusTraffic oraz badanie gemiusAudience. Struktura badanej witryny jest prezentowana w formie hierarchicznej, w której poszczególne elementy struktury są definiowane przez skrypty obliczeniowe site-centric systemu gemiusTraffic lub za pomocą masek adresów URL. Dla każdego elementu struktury witryny obliczana jest metryka Real Users oraz dane behawioralne. Metryka Real Users jest wyliczana zgodnie z metodologią stosowaną w badaniu gemiusAudience. Obliczony w ten sposób zasięg witryny jest wykorzystywany w procesie korekty próby.

W badaniu gemiusProfile jako populację badaną uznaje się wszystkich użytkowników internetu badanego kraju (definiowanych jako osoby korzystające z internetu przynajmniej raz w miesiącu zamieszkujących na stałe w danym kraju), którzy odwiedzili w badanym miesiącu przynajmniej jedną z witryn objętych audytem site-centric na danym rynku. Operatem losowania do próby jest zbiór plików cookie zarejestrowanych przez system gemiusTraffic, a zasady losowania użytkowników do próby są definiowane przez metodologię badania gemiusAudience. Użytkownicy, reprezentowani przez cookie są zapraszani do wzięcia udziału w badaniu poprzez emisję kwestionariuszy rekrutacyjnych na witrynach biorących udział w badaniu gemiusAudience. Spośród użytkowników, którzy wypełnili kwestionariusz, w procesie walidacji wybierane są te cookie, które z wysokim prawdopodobieństwem reprezentują tylko jednego użytkownika oraz były aktywne przez cały badany okres. Z próby usuwane są następnie te kwestionariusze, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wypełnione nierzetelnie. Następnie próba jest korygowana pod względem cech społeczno-demograficznych oraz behawioralnych uzyskując w ten sposób reprezentatywność.

W ostatnim kroku spośród użytkowników cookie, którzy trafili do reprezentatywnej próby użytkowników wybierani są ci, których obecność została zarejestrowana na badanej witrynie (lub grupie witryn) w badanym okresie. Rozkłady cech społeczno-demograficznych użytkowników zarejestrowanych na danej witrynie są wyznaczane z uwzględnieniem wag analitycznych uzyskanych w powyższym procesie.