• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Regulamin licytacji gwarancji pozycji w kategorii katalogu trojmiasto.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje
   1. Trojmiasto.pl - Portal Trojmiasto.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk; zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod poz. 1334 rejestru
   2.  Obiekt- firma, posiadająca konto katalogu firm w portalu Trojmiasto.pl
   3.  Uczestnik - Obiekt posiadający wykupioną prezentację rozszerzoną wraz z gwarancją pozycji w kategorii katalogu firm Trojmiasto.pl
   4.  Gwarancja pozycji - Usługa Trojmiasto.pl określająca kolejność wyświetlania Obiektu na liście w danej kategorii katalogu firm
   5.  Kontozbiór danych oraz zasobów danej firmy, prowadzone przez Trojmiasto.pl na rzecz Obiektu
   6.  LicytantUczestnik, który złożył ofertę kupna w licytacji gwarancji pozycji
  2. Warunki uczestnictwa w licytacjach pozycji
   1.  W licytacji mogą wziąć udział tylko Uczestnicy, których aktualnie wykupiona gwarantowana pozycja jest niższa od wystawionej na licytację.
   2.  Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest brak zaległych zobowiązań finansowych na rzecz Trojmiasto.pl
   3.  Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania konta Uczestnika a tym samym możliwości uczestnictwa w licytacji
 2. Licytacja
  1. Rozpoczęcie
   1.  Licytacja odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu dostępnego po zalogowaniu za pośrednictwem Internetu.
   2.  Przed przystąpieniem do licytacji Uczestnik musi zapoznać się z regulaminem dostępnym w panelu po zalogowaniu do swojego konta. Wzięcie udziału w licytacji oznacza akceptację regulaminu.
   3.  Uczestnicy są informowani o rozpoczętej licytacji w momencie jej rozpoczęcia. Powiadomienie zostaje przesłane drogą mailową, a także jest ono widoczne jako komunikat w panelu po zalogowaniu do konta Obiektu
   4.  Cena wywoławcza ustalana jest przed rozpoczęciem licytacji przez Trojmiasto.pl w zależności od atrakcyjności gwarantowanej pozycji oraz jej kategorii katalogu firm
   5. Wszystkie oferowane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
  2. Przebieg
   1.  Uczestnik bierze udział w licytacji poprzez złożenie oferty kupna. Odbywa się to poprzez wypełnienie pola formularza na stronie licytacji i zatwierdzenie kwoty przyciskiem.
   2.  Przystępując do licytacji gwarancji pozycji wraz z roczną prezentacją, Licytant określa swoją maksymalną kwotę jaką jest gotowy zapłacić za gwarancję pozycji wraz z roczną prezentacją. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie większą jednak niż zaoferowana cena maksymalna.
   3.  Wysokość kwoty postąpienia jest stała dla danej licytacji, ustalana przed jej rozpoczęciem przez Trojmiasto.pl w zależności od wysokości gwarantowanej pozycji oraz kategorii katalogu firm, w której się znajduje.
   4.  Podczas trwania licytacji gwarancji pozycji Licytant ma możliwość zmiany wcześniej określonej kwoty maksymalnej, jednak nie mniej niż jego aktualne maksimum oraz nie mniej niż najwyższa oferta innego Licytanta w tym czasie
   5.  W ostatnich 10 minutach licytacji prawo składania ofert kupna mają tylko i wyłącznie Licytanci (należy co najmniej raz złożyć ofertę kupna przed ostatnimi 10 minutami licytacji).
  3. Zakończenie
   1.  Zwycięzcą licytacji jest Licytant, którego oferta w chwili zakończenia licytacji była najwyższa ze wszystkich. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z tą samą najwyższą kwotą, decyduje kolejność ich złożenia.
   2.  W przypadku wygrania licytacji, w ciągu 7 dni od zaksięgowania należności na konto Trojmiasto.pl, do dotychczasowej umowy zostanie wystawiony aneks dotyczący przejścia na wyższą pozycję, zaś czas trwania dotychczasowej umowy zostanie przedłużony na okres 12 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat prezentacji dostępne są na stronie: https://www.trojmiasto.pl/reklama/katalog/
    W przypadku braku uczestników w licytacji, Trojmiasto.pl wystawi zwolnioną pozycję do standardowej sprzedaży. Zakupu może dokonać Obiekt, który jako pierwszy złoży zamówienie na zwolnioną gwarancję pozycji, po cenie katalogowej.
   3.  Licytacja może zostać odwołana przed planowanym końcem w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Trojmiasto.pl. W tych okolicznościach Trojmiasto.pl ma obowiązek poinformowania o podjętej decyzji poprzez komunikat przesłany drogą mailową.
   4.  Obiekt zostanie ustawiony na wylicytowanej gwarantowanej pozycji po uregulowaniu płatności.
   5.  Obiekt, który wygrał licytację, przez 5 kolejnych lat ma pierwszeństwo do przedłużania co roku wylicytowanej Gwarancji pozycji po cenie rynkowej.
    1.  Cena za Gwarancję pozycji w kategorii co roku będzie aktualizowana przez Trojmiasto.pl i proponowana Obiektowi.
    2.  Obiekt ma prawo nie przedłużać corocznie Gwarancji pozycji. Traci jednak prawo powrotu na zwolnioną pozycję, która zostanie wystawiona na ponowną licytację.
 3. Postanowienia Końcowe
  1. Zmiany regulaminu
   1.  Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W szczególnych przypadkach Uczestnikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
  2. Płatności
   1.  Po zakończeniu licytacji, uczestnik, który wylicytował najwyższą kwotę otrzyma e-mailem fakturę proforma.
   2.  Termin płatności za wylicytowaną pozycję gwarantowaną upływa po 7 dniach od dnia otrzymania faktury proformy.
   3.  Jeśli w terminie 7 dni płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie portalu Trojmiasto.pl, wylicytowana pozycja gwarantowana zostanie przekazana firmie, która jako druga wylicytowała najwyższą kwotę. Trojmiasto.pl zostawia sobie możliwość ustawienia prezentacji obiektu, który nie uregulował płatności, na ostatniej wolnej dostępnej pozycji w tym dziale.
    1.  Firma, która nie opłaciła należności za wygraną Licytację w wyznaczonym terminie, nie będzie miała możliwości wzięcia udziału w kolejnych 5. Licytacjach na zwolnione gwarancje pozycji w kategoriach, w których posiada wykupione prezentacje.
  3. Prawo właściwe i spory
   1.  Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
    1.  Problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Trojmiasto.pl przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec - w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
    2.  Udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane
   2.  Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do unieważnienia licytacji jeżeli uzna, że zostały naruszone zasady określone w niniejszym Regulaminie
   3.  Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden Uczestnik przystąpi do licytacji i zaoferuje cenę wywoławczą
   4.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Trojmiasto.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Trojmiasto.pl w ramach licytacji gwarancji pozycji katalogu firm na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
aktualizacja 2013-10-02