• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Czy można grodzić osiedla? Wpływ uchwały krajobrazowej na przestrzeń miasta

Krzysztof Koprowski
20 lutego 2023, godz. 13:30 
Opinie (240)
Ogrodzenie przydomowych ogródków w myśl uchwały krajobrazowej w Gdańsku nadal jest dopuszczone Ogrodzenie przydomowych ogródków w myśl uchwały krajobrazowej w Gdańsku nadal jest dopuszczone

Obowiązujące w Gdańsku i Sopocie tzw. uchwały krajobrazowe dotyczą nie tylko reklam i szyldów. To także narzędzie regulujące sposób sytuowania ogrodzeń, które - przynajmniej w teorii - powinny nie dopuścić do tworzenia zamkniętych osiedli mieszkaniowych. Przypominamy najważniejsze ustalenia w tym zakresie.
Czy należy zezwolić na grodzenie osiedli mieszkaniowych?

W Trójmieście tzw. uchwały krajobrazowe zostały ustanowione przez radnych miast:


W czerwcu 2021 r. uchwałę krajobrazową przyjęto także w Gdyni, po czym w wyniku stwierdzenia szeregu nieprawidłowości w dokumencie przez wojewodę na kolejnej, sierpniowej sesji Rady Miasta... uchylono ten dokument i rozpoczęto prace nad nowym. Gdy w grudniu 2022 r. zapytaliśmy magistrat o termin ewentualnego poddania pod głosowanie ostatecznej wersji dokumentu, usłyszeliśmy o perspektywie "kilku najbliższych miesięcy".


Uchwała dotyczy wszystkich gruntów, także prywatnychUchwała krajobrazowa to akt prawny, który obejmuje wszystkie nieruchomości niezależnie od prawa własności. Z tego powodu w oparciu o jej zapisy można regulować zasady sytuowania nośników reklamowych oraz ogrodzeń również w obrębie osiedli deweloperskich czy spółdzielni.

W Gdańsku zakazuje się stosowania ogrodzeń na terenach zabudowy wielorodzinnej na obszarze całego miasta z wyjątkiem:
 • przedgródków dla lokali w parterze (maksymalna wysokość 1,50 m),
 • bezpośrednio otaczające place zabaw oraz wybiegi dla psów,

Budowa ogrodzenia na Głównym Mieście - to jeden z wyjątków, gdzie takie rozwiązanie jest dopuszczone Budowa ogrodzenia na Głównym Mieście - to jeden z wyjątków, gdzie takie rozwiązanie jest dopuszczone

Wyjątki w historycznych układach urbanistycznychGdańska uchwała krajobrazowa wyjątkowo dopuszcza stosowanie ogrodzeń w zabudowie wielorodzinnej (poza przedgródkami) tylko i wyłącznie:
 • jeżeli jest to kontynuacja historycznej linii ogrodzeń pomiędzy nieruchomościami z ogrodzeniami zabytkowymi,
 • w linii historycznej zabudowy lub w linii historycznej ogrodzeń z dopuszczeniem korekt na ominięcie drzew czy urządzeń technicznych.

Powyższe wyjątki mają przede wszystkim zastosowanie dla obszaru Głównego Miasta, gdzie pozwalają w ten sposób na domknięcia kwartałów wzdłuż ulic, które nie zostały odbudowane po wojnie oraz - znacznie rzadziej - w historycznych przedwojennych układach urbanistycznych, gdzie dochodzi do odtworzenia zabudowy wraz z ogrodzeniami.

Czy Park Kulturowy uporządkuje Śródmieście Gdańska? Czy Park Kulturowy uporządkuje Śródmieście Gdańska?

Regulacja materiałów, z jakich mogą być wykonane ogrodzeniaW zakresie regulacji formy ogrodzenia wskazuje się na zakaz stosowania m.in.:
 • prefabrykowanych paneli betonowych i żelbetowych (z wyłączeniem ogrodzeń cmentarzy),
 • blach, płyt z tworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliów i folii, zawierających elementy ostre lub niestanowiących integralnego elementu przęsła ogrodzenia,
 • ogrodzeń o wysokości większej niż 2,2 m dla terenów zabudowy jednorodzinnej,
 • o stopniu ażurowości przęsła mniejszym niż 35 proc. w widoku równoległym (z wyłączeniem ogrodzeń zabytkowych, rekonstrukcji, ogrodzeń tymczasowych oraz przeznaczonych do hodowli zwierząt).

Wyjątkiem są ogrodzenia w tzw. strefie przemysłowej i portowej, gdzie zapisy są bardziej liberalnie - m.in. w zakresie materiałów i pełnego wypełnienia.

Niezależnie od zapisów uchwały krajobrazowej nadal dopuszczone jest stosowanie ogrodzeń ze względów bezpieczeństwa, np. wzdłuż torów tramwajowych Niezależnie od zapisów uchwały krajobrazowej nadal dopuszczone jest stosowanie ogrodzeń ze względów bezpieczeństwa, np. wzdłuż torów tramwajowych

Dopuszczone grodzenie zabudowy niemieszkalnejTak zdefiniowane zapisy uchwały krajobrazowej w Gdańsku oznaczają, że ogrodzenia nadal mogą powstać m.in. wokół:
 • hoteli i ośrodków wczasowych,
 • kompleksów biurowych,
 • zakładów i obszarów przemysłowych (w tym terenów portowych),
 • budynków opieki zdrowotnej (w tym szpitali),
 • obiektów oświaty (w tym kampusów uczelni wyższych).

W gdańskiej uchwale zawarty jest jednocześnie zakaz grodzenia otwartych terenów zieleni, a w szczególności: lasów, pól, nieużytków zielonych, dolin rzecznych oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wyjątkiem w tym zakresie są parki, które mogą posiadać ogrodzenie np. wzorem parku OliwskiegoMapka czy KuźniczkiMapka.

Politechnika Gdańska zagrodziła część parku Akademickiego Politechnika Gdańska zagrodziła część parku Akademickiego

Zagrodzony teren parku Akademickiego przez Politechnikę Gdańską - rozwiązanie kontrowersyjne, lecz zgodne z uchwałą krajobrazową Zagrodzony teren parku Akademickiego przez Politechnikę Gdańską - rozwiązanie kontrowersyjne, lecz zgodne z uchwałą krajobrazową

Regulacje uchwały krajobrazowej w SopocieW Sopocie zakaz ogrodzeń zdefiniowano niejako odwrotnie niż w Gdańsku - wskazując obszary, gdzie ogrodzenia wyjątkowo są dopuszczone:
 • w obrębie terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego,
 • wokół obiektów sportowych (w tym boisk) i placów zabaw
 • stanowiących kontynuację ogrodzeń historycznych na sąsiednich nieruchomościach,
 • w obrębie obiektów usług nauki, oświaty, żłobków, klubów dziecięcych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,
 • wokół ujęć wód, cmentarzy i innych wynikających z przepisów odrębnych,
 • związanych z realizacją robót budowlanych (do 2,20 m wysokości).

Zaznaczenia ogrodzeniem granic międzysąsiedzkichSopot dopuścił również montaż ogrodzeń w ramach zaznaczenia "granic międzysąsiedzkich", niewidocznych z osi widokowych, niebędących w sąsiedztwie terenami przestrzeni publicznych, wyłącznie pod warunkiem pozostawienia otwartych przejść "umożliwiających dotychczasowy kontakt między sąsiadami" i ogólnodostępnych przejść wyznaczonych w planach zagospodarowania.

Metalowe ogrodzenia (nz. poniżej skarpy) wciąż mogą się pojawić w Sopocie m.in. w obrębie placów budowy Metalowe ogrodzenia (nz. poniżej skarpy) wciąż mogą się pojawić w Sopocie m.in. w obrębie placów budowy

Dopuszczone formy i materiały ogrodzeń w SopocieW zakresie formy wizualnej i gabarytów ogrodzeń wprowadzono regulacje m.in.:
 • zakazu sytuowania ogrodzeń nieprzeziernych (minimalny poziom przezierności to 25 proc.) z wyjątkiem ogrodów wertykalnych,
 • zakazu wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych oraz blachy (z wyjątkiem ogrodzeń placów budowy),
 • zakazu stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,50 m,
 • obowiązku nawiązania wysokością do ogrodzeń o wartościach historycznych w sąsiedztwie.

Obowiązkowe powiązania piesze w planach zagospodarowaniaNależy także pamiętać, że odrębną regulacją (niezależnie od zapisów uchwały krajobrazowej lub jej braku w danej gminie) są wskazane w planach zagospodarowania obowiązkowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe, które powinny być respektowane w zakresie zagospodarowania przestrzennego - również na gruntach prywatnych.

Place zabaw są wymienione wśród obiektów, które mogą posiadać pełne ogrodzenie w Gdańsku i Sopocie Place zabaw są wymienione wśród obiektów, które mogą posiadać pełne ogrodzenie w Gdańsku i Sopocie

Wszystkie nowe ogrodzenia zgodne z uchwałą krajobrazowąW Gdańsku za zgodne z uchwałą krajobrazową ogrodzenia uznano wszystkie istniejące w momencie przyjęcia dokumentu. W Sopocie wprowadzono czteroletni tzw. okres dostosowawczy, z wyjątkiem ogrodzeń historycznych oraz ogrodzeń, które do dnia wejścia w życie uchwały uzyskały pozytywne stanowisko właściwie organu.

Obecnie każde nowe ogrodzenie montowane w Gdańsku i Sopocie musi być już zgodne z uchwałami krajobrazowymi tych miast. Egzekucją przepisów zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

I
miejsce: Kancelarie adwokackie i radcowskie
Kancelaria Prawa Upadłościowego
Gdynia, Władysława IV 59


Sąd rozstrzygnie sprawę zamkniętego chodnika na Jasieniu Sąd rozstrzygnie sprawę zamkniętego chodnika na Jasieniu

Budowa ogrodzenia wzdłuż terenu przemysłowo-portowego. W tym zakresie uchwała krajobrazowa nie wprowadza żadnych zmian w dostępie osób postronnych, choć reguluje materiały i formę ogrodzenia. Budowa ogrodzenia wzdłuż terenu przemysłowo-portowego. W tym zakresie uchwała krajobrazowa nie wprowadza żadnych zmian w dostępie osób postronnych, choć reguluje materiały i formę ogrodzenia.

Ogrodzenie bez potrzeby zgłoszenia i pozwoleniaWarto jednocześnie nadmienić, że parlamentarzyści przyjmując ustawę krajobrazową, na bazie której formułowane lokalne akty prawne, znieśli obowiązek ubiegania o pozwolenie na budowę lub nawet zgłaszania budowy ogrodzeń do wysokości 2,20 m.

Oczywiście nasuwa się pytanie: w jaki sposób, mimo takich restrykcji, można ograniczyć dostęp do przestrzeni osobom postronnym?

Najprostszym rozwiązaniem jest odpowiednie sadzenie roślin - żywopłotów (Sopot ogranicza ich wysokość do 1,20 m), drzew, krzewów czy ustawienia donic z zielenią.

 • Furtka z domofonem prowadząca formalnie na plac zabaw na nowym osiedlu w Oliwie to przykład sprytnego wykorzystania zapisów uchwały krajobrazowej. Osiedle nie jest jednak w pełno grodzone - istnieje drugie wejście pozbawione jakichkolwiek barier architektonicznych.
 • Ekran akustyczny ograniczający dostęp do osiedla przy ul. Spacerowej, który jednak formalnie jest ogrodzeniem. Należy przy tym odnotować, że drzwi w ekranie były otwarte w momencie wykonania zdjęcia.
 • Skarpa na nowym osiedlu na Jasieniu nie jest wprawdzie taką barierą jak płot, ale znacznie ogranicza swobodę przejścia. Osiedle nie jest jednak grodzone i posiada kilka wejść, w tym ulicę otoczoną sklepami prowadzącą do pomostu na jeziorze.

Inspiracje od inwestorów nowych osiedli mieszkaniowychAnalizując nowe projekty deweloperskie, można odnotować także inne rozwiązania:
 • urządzenia zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców ponad poziomem gruntu z dostępem wyłącznie przez klatkę schodową,
 • formowanie skarp, które ograniczają "przepływ" osób postronnych,
 • wykorzystywanie innych elementów nieujętych w uchwale, np. ekranów akustycznych, będących barierą nie tylko przed dźwiękiem, ale także dostępem osób spoza osiedla,
 • sytuowanie wyjść/wejść przez tereny placów zabaw.

Warto nadmienić, że uchwały krajobrazowe w obu miastach nie narzucają w żaden sposób obowiązku tworzenia osiedli jako stref "przejściowych" tj. wejście i wyjście może odbywać się tą samą drogą, natomiast dla mieszkańców możliwe jest stworzenie dodatkowych przejść np. klatkami schodowymi.

Pełna treść uchwał krajobrazowych dostępna jest:


Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (240)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane