Fakty i opinie

"Lasom Oliwskim grozi degradacja"

artykuł czytelnika

felieton w trojmiasto.pl

Najnowszy artukuł na ten temat

Mieszkańcy zaopiekują się drzewami w publicznym parku

Biegacz gajowy w oliwskich lasach.
Biegacz gajowy w oliwskich lasach. fot. Marcin Wilga

Jeśli nie zostaną podjęte istotne działania naprawcze ze strony władz, Lasy Oliwskie ulegną poważnej degradacji: utracą zarówno swoje walory przyrod­nicze, jak i społeczne - pisze znany trójmiejski przyrodnik - Marcin "Borsuk" Wilga.Czy popierasz opinie Marcina Wilgi o sytuacji w Lasach Oliwskich?

tak, w całości 78%
tak, ale nie wszystkie 9%
nie wiem, jakie zająć stanowisko 5%
nie, mam inne zdanie 8%
zakończona Łącznie głosów: 1066
Niestety, obecna gospodarka leśna dewastuje leśne siedliska, co doprowadziło do zaniku wielu stanowisk unikatów. Ubytek starodrzewu oraz masowy wywóz martwego drewna z lasu negatywnie wpły­wają na różnorodność biologiczną - giną nadrzewne grzyby, śluzowce, owady drewno- i pró­chnożerne.

To wszystko dzieje się praktycznie na naszych oczach. Unikatowe Lasy Oliwskie zajmują powierzchnię ok. 62 km kw., to jest ok. 0,062 procent polskich lasów. Na statystycznego mieszkańca Trójmiasta przypada więc około 83 metrów kw. lasu.

Rosną tu gatunki zielne pod ochroną prawną oraz górsko-podgórskie, np. manna gajowa, która ma swoje zbiorowisko w rezerwacie "Źródliska w Dolinie Ewy". Inne gatunki z tej grupy to żebrowiec górski, paproć podrzeń żebrowiec, przetacz­nik górski, tojeść gajowa, dziurawiec skąpolistny i inne.

Bogaty jest również świat bezkręgowców, zwłaszcza owadów. Wśród nich napotkamy także ga­tunki górsko-podgórskie, np. chrząszcze: zacnikaorszoła prążkowanego.

Największe bogactwo przyrodnicze stanowią jednak grzyby makroskopijne. Stwierdzono 805 gatun­ków, a wśród nich dzwonkówkę Entoloma chytrophilum mającą tu 4, 5 i 6 światowe stano­wiska. Po raz pierwszy w Polsce odnotowano łysiczkę Psilocybe serbica var. bohemica i paso­żyta kisielnicy trzoneczkowej "glutka kisielnicowego" Heteromycofaga glandulosae. Jedyne krajowe stano­wisko ma tu nieciennica guzowata Pachykytospora tuberculosa.

Zbyt intensywna gospodarka leśna i niedostateczna ochrona przyrody

Wiosenna czarka austriacka.
Wiosenna czarka austriacka. fot. Marcin Wilga
Według biologa prof. dr. hab. Jacka HerbichaUniwersytetu Gdańskiego obecna gospodarka leśna prowadzona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jest zbyt intensywna i niedostatecznie zważa na ochronę przyrody, prowadząc do zanikania rzadkich oraz wartościowych przyrodniczo zbiorowisk, a także stanowisk roślin, zwierząt i grzybów, powodując ubożenie oraz znieksz­tałcanie flory i fauny.

Zdaniem prof. dr hab. Małgorzaty Latałowej z tej samej uczelni, teoria o antropo­genicznym pochodzeniu Lasów Oliwskich, głoszona przez tutejszych leśników, nie znajduje potwierdzenia w badaniach palinologicznych.

Jest wielce naganne, aby unikatowy obszar lasów, które mają status parku krajobrazowego, nie różnił się w aspekcie gospodarczym od zwykłego lasu.

Lasy Oliwskie powinny posiadać inny status niż owe lasy gospodarcze, uwzględ­niający przede wszystkim ochronę bioróżnorodności i puli genowej, a także większy udział zjawisk naturalnych (rezerwaty, ostoje). Te ostatnie według zaleceń powinny zajmować powierz­chnię minimum ok. 300 ha.

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z  27 kwietnia 2011 r., mówi, że w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym należy dążyć do:

- zachowania bogactwa szaty roślinnej z jej różno­rodnością botaniczną i regionalną specyfiką ekosystemów leśnych i nieleśnych,

- renaturalizacji zbiorowisk leśnych pod względem składu gatunkowego oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów,

- utrzymania zwłaszcza różnorodności siedliskmikrosiedlisk, które warunkują bogactwo grzybów i fauny.

Brak działań = zdewastowane środowisko

Szczawik zajęczy.
Szczawik zajęczy. fot. Marcin Wilga
Samo prawo nie wystarczy, gdyż nie uwzględnia ono wszystkich możliwych zdarzeń oraz ich wariantów - życie jest zbyt bogate i nieprzewidywalne co do zjawisk społecznych i gospodarczych. Praktyka sprowadzona do suchego prawa jest ograniczona horyzontem myślenia, stąd niezbędna jest dodatkowo m.in. etyka i logika.

Dopiero rozpatrywanie zjawisk w oparciu o te elementy daje w przybliżeniu prawdziwy obraz, umożliwiający podjęcie właściwej decyzji. Istotna jest także empatia w stosunku do środowiska lasu oraz ludzi, którzy korzystają z jego uroków.

Niestety, obecna gospodarka w TPK sprowadzona została do zagadnień czysto ekonomicznych, bez uwzględnienia pozostałych - przyrodniczo-edukacyjno-sozologicznych oraz turystycz­no-rekreacyjnych. Nie są brane pod uwagę działania klimatotwórcze oraz wodochronne lasu, a w dziedzinie społecznej działania integracyjne tego środowiska.

Jeśli obecnie nie zostaną podjęte istotne działania naprawcze ze strony władz, Lasy Oliwskie ulegną poważnej degradacji - utracą swoje dotychczasowe walory zarówno przyrod­nicze, jak i społeczne. A próby odtworzenia w przyszłości mocno zmienionego i przy okazji zdewasto­wanego środowiska, jak wskazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej, wymagają ogrom­nych nakładów finanso­wych i najczęściej kończą się niepowodzeniem - natura rządzi się swoimi prawami.

Marcin "Borsuk" Wilga to znany trójmiejski przyrodnik i pasjonat mykologii. Jako autor oraz współautor opracował kilka książek o przyrodzie okolic Gdańska.

Wśród nich są między innymi: "Trójmiejski Park Krajobrazowy w czterech porach roku", "Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Kraj­obrazowym" - tom 1 i 2 oraz "Szlak Królewski w Lasach Oliwskich" i  "Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska".

Od wielu lat publikuje w czasopismach naukowych artykuły poświęcone głównie grzybom makroskopijnym Pomorza Gdańskiego. Prowadzi też prelekcje o tematyce przyrodniczej oraz wycieczki między innymi dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody, Europejską Fundacją Ochrony Zabytków oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Zobacz, jakie rośliny można spotkać wczesną wiosną w trójmiejskich lasachPrzeczytaj także artykuł pt. Trójmiejski Park Krajobrazowy, czy fabryka drewna.
Co Cię gryzie - artykuł czytelnika to rubryka redagowana przez czytelników, zawierająca ich spostrzeżenia na temat otaczającej nas trójmiejskiej rzeczywistości. Wbrew nazwie nie wszystkie refleksje mają charakter narzekania. Jeśli coś cię gryzie opisz to i zobacz co inni myślą o sprawie.

Opinie (298) 9 zablokowanych

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.