• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Paszport dla dziecka. Jak w 2022 wyrobić paszport dziecku?

ih
8 marca 2022 
Opinie (5)
Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność dziecka, które ukończyło 5 lat. Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność dziecka, które ukończyło 5 lat.

Paszport dla dziecka to dokument umożliwiający podróżowanie małoletnich poza granice Unii Europejskiej. Z wnioskiem o paszport dla dziecka warto poczekać do 27 marca 2022, kiedy zmienią się przepisy dotyczące między innymi składania wniosków o paszport. 12-latki dostaną paszporty ważne przez 10 lat.

Problemy z paszportami. Wracają numerki, ale nie więcej niż 200 dziennieOd którego życia dziecko może mieć paszport? Prawo do uzyskania paszportu ma każde dziecko, niezależnie od wieku.

 • Wniosek o wydanie paszportu biometrycznego dla dziecka, które nie ukończyło 18 lat można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. W części punktów obowiązują wcześniejsze zapisy przez internet. Zarezerwować termin na złożenie wniosku o paszport można na oficjalnych stronach urzędów wojewódzkich. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, aby rozpocząć procedurę otrzymania dokumentu, należy najpierw zarejestrować swoją wizytę. W tym celu trzeba wypełnić formularz, udostępniony na stronie internetowej urzędu, ale aktualnie znalezienie wolnego terminu jest niczym wygrana na loterii.
 • Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność dziecka, które ukończyło 5 lat.
 • Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ani przy odbiorze gotowego paszportu.
 • Dziecko w wieku od 5 do 18 lat musi być obecne podczas składania wniosku o paszport.
 • Jeśli dziecko ukończyło 12 lat urzędnik pobierze jego odciski palców. Dziecko musi też podpisać się na wniosku o paszport.


Długie oczekiwanie na paszport. Terminów wizyt brakKto i gdzie składa wniosek o paszport dla dziecka?Wniosek o paszport dla dziecka można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Kto składa wniosek o paszport dla dziecka?

 1. rodzice - oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 2. opiekunowie prawni - oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 3. jeden z rodziców albo opiekunów prawnych - jeśli:
 • drugi rodzic albo opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie. Jego podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,
 • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeden z rodziców nie żyje.


Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu dla dziecka - jakie dokumenty przygotować?Ubiegając się o wydanie paszportu dla dziecka do 18 roku życia, w punkcie paszportowym należy złożyć:
 • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu, podpisany własnoręcznie przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Druki wniosków paszportowych nie mogą być pobierane za pośrednictwem internetu z uwagi na szczególne wymagania dotyczące papieru oraz specyficzny format. Wnioski można pobrać w punktach paszportowych.
 • Zdjęcie do paszportu - kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Zdjęcia do paszportu dla dzieci do 5. roku życia - dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech), twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką), dziecko powinno trzymać głowę prosto, zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).
 • Pisemną zgodę obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów na wydanie dokumentu paszportowego, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Powyższa zgoda może mieć postać:
 • papierową, własnoręcznie podpisaną oraz poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy (w kraju wojewodę, a za granicą konsula) lub notariusza. W przypadku poświadczenia własnoręczności podpisu przez notariusza za granicą należy dołączyć apostille, zgodnie z Konwencją Haską z 5 października 1961 r.
 • elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.
 • Zgoda musi zawierać:
 • imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego
 • imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia dziecka, którego dotyczy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.
 • W razie braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej - oryginał.
 • Dokument uprawniający do ulgi paszportowej - legitymacja szkolna.


Rodzice/opiekunowie prawni przedkładają dotychczas posiadany dokument paszportowy dziecka, a także do wglądu swoje ważne dowody osobiste lub ważne dokumenty paszportowe potwierdzające ich tożsamość.

Zaleca się przedłożenie aktualnego skróconego aktu urodzenia lub zupełnego aktu urodzenia. Obowiązek przedłożenia skróconego aktu urodzenia dotyczy dzieci urodzonych po 28.02.2015 r. (od 01.03.2015 r.). Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wydać odpis aktu urodzenia do celów paszportowych bezpłatnie.

Oddziały paszportowe czynne w sobotyKto może odebrać paszport dla dziecka?Gotowy paszport może odebrać jeden z rodziców albo opiekunów prawnych. Paszport odbiera się w punkcie paszportowym, gdzie został złożony wniosek. Przy odbiorze paszportu trzeba pokazać swój dokument tożsamości (lub od 27 marca - zeskanować odcisk palca). Jeśli rodzic ma poprzedni paszport dziecka - należy go przynieść do punktu paszportowego. Zostanie anulowany.

Jak złożyć wniosek o paszport od 27 marca 2022?Od 27 marca 2022 nie będzie już konieczności wypełniania papierowych wniosków o paszport. Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych - elektroniczny wniosek o paszport będzie generowany bezpośrednio w Rejestrze Dokumentów Paszportowych przez urzędnika biura paszportowego, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu. Konieczne będzie dołączenie zdjęcia biometrycznego.

Od 27 marca 2022 paszport po nowemu - zmiany w składaniu wniosku o paszportUstawa o dokumentach paszportowych wchodzi w życie 27 marca 2022 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących uruchomienia usługi elektronicznej umożliwiającej wnioskowanie o paszport lub paszport tymczasowy dla osób do 12 lat, które wejdą w życie z dniem 30 września 2022 r.

Paszport dla dziecka 2022 - co się zmienia? • Nowa ustawa wprowadza od 27 marca 2022 możliwość wyrażenia zgody na paszport dla dziecka drogą elektroniczną.
 • Od 30 września 2022 r. rodzice będą mogli złożyć elektroniczny wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia.
 • 12-latki dostaną paszporty ważne przez 10 lat. Obniżony został wiek uprawniający do wyrobienia paszportu z 10-letnim terminem ważności i podpisem - do tej pory był on dostępny od trzynastego roku życia, teraz od dwunastego.

Znowelizowane przepisy, a z nimi internetowy Rejestr Dokumentów Paszportowych - umożliwią:
 • korzystanie petentom z nowych usług:
 • sprawdzenia terminu ważności paszportu,
 • unieważnienia dokumentu po jego stracie,
 • system powiadomi o terminie utraty ważności paszportu.


Ile kosztuje paszport dla dziecka? 1. Opłata za wydanie paszportu biometrycznego powyżej 13 roku życia wynosi 140 zł.
 2. Opłata za wydania paszportu biometrycznego do 13 roku życia 60 zł.
 3. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.


Opłata ulgowa:
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 5 do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 30 zł,
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł.


Ulgowa opłata paszportowa przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, od urodzenia do 7 roku życia oraz uczniom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi. Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania. Ulga w opłacie paszportowej z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (przysługuje po okazaniu w dniu składania wniosku):
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 15 zł.
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom od 13 do 25 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 35 zł.


Zapłacisz mniej - jeśli wymienisz paszport dla dziecka przed upływem jego ważności z tego powodu, że:
 • zmienił się wygląd twojego dziecka, czyli teraz wygląda ono zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,
 • zmieniły się dane dziecka, na przykład nazwisko,
 • w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy


Paszport dla dziecka na ile lat?Jak długo ważny jest paszport dla dziecka?
 • 5 lat od wydania - dla dziecka do 13 lat, (od 27 marca 2022 do 12 lat)
 • 10 lat od wydania - 13 lat (od 27 marca 2022 paszport dla dziecka będzie ważny 10 lat od daty wydania dla dzieci powyżej 12 lat).


Datę upływu ważności znajdziesz w paszporcie. Dokumenty paszportowe wydane przed dniem 27 marca 2022 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Ile się czeka na paszport dla dziecka?Termin realizacji wniosku złożonego o wydanie paszportu biometrycznego dla dziecka nie powinien przekroczyć 30 dni.

Krócej czeka się na paszport tymczasowy. Paszport tymczasowy to specjalny rodzaj paszportu, o który można się ubiegać w pilnych wyjazdach za granicę. Paszport tymczasowy jest wydawany wyłącznie w określonych przypadkach.

Paszport tymczasowy - kiedy i jak wyrobić?

ih

Opinie (5)

 • To ile kosztuje wydanie paszportu (2)

  Nic z tego nie rozumiem. Moje dziecko ma 2 lata, to ile mam zapłacić?

  • 2 0

  • To jakiś nieogar pisał, lepiej sprawdzić samodzielnie. Analiza tego tekstu zajmuje zbyt dużo czasu, żeby otrzymać prostą odpowiedź. Powinni dodać grafikę/ tabelkę z cennikiem

   • 1 0

  • 30zl

   30zl

   • 0 0

 • Niedziałająca strona

  Tymczasem od wczorajszego wieczora strona z systemem rezerwacji nie wczytuje się...

  • 1 0

 • BRAK

  możliwości rejestracji. Nieudolność urzędników jak zwykle.

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane