• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Pomysły na połączenie Lema z Kartuską. Projekt planu dla Piekliska

Krzysztof Koprowski
23 marca 2023, godz. 11:30 
Opinie (76)

Tak obecnie wygląda ul. Lema w granicach projektu planu

Ustalenie docelowego przebiegu ul. Lema w dolnym odcinkuMapka aż do ul. Kartuskiej, regulacja i dopuszczenie nowej zabudowy oraz wskazanie terenów zieleni - to głównie założenia nowego planu zagospodarowania w rejonie Piekliska na Ujeścisku. Nowy układ drogowy pozwoli odciążyć istniejące ulice w dynamicznie rozwijającej się części Gdańska.Który wariant połączenia ul. Lema z Kartuską jest lepszy?

Przystąpienie do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok" jest podyktowane w głównej mierze potrzebą budowy w pełnym przekroju ul. Lema na odcinku od ul. HausbrandtaMapka do KartuskiejMapka.

Obecnie na tym odcinku droga wykonana jest w prowizoryczny sposób z płyt betonowych, a jej szerokość nie pozwala na minięcie się dwóch samochodów. Jednocześnie z ulicy korzysta wielu pieszych, choć pozbawiona jest chodników i oświetlenia.

 • Odcinek ul. Lema w granicach projektu planu oraz przebieg w obowiązującym planie zagospodarowania
 • Ulica Lema na odcinku przeznaczonym do przebudowy
 • Ulica Lema na odcinku przeznaczonym do przebudowy
 • Zamknięty odcinek ul. Lema w pobliżu skrzyżowania z Kartuską
 • Zamknięty odcinek ul. Lema w pobliżu skrzyżowania z Kartuską

(Nie)zamknięty przejazd do ul. Kartuskiej od ponad dwóch latSytuacja komunikacyjna skomplikowała się w lipcu 2020 r. Wtedy dolny odcinek ul. Lema został zamknięty przez wspólnotę mieszkaniową pobliskiego domu Kartuska 251Mapka. Było to możliwe, ponieważ na tym odcinku droga ta nie należy do miasta.

W momencie wykonywania zdjęć na potrzeby tego artykułu brama była wprawdzie otwarta, lecz z obu stron nadal umieszczony pozostaje znak zakazu ruchu oraz tablica informująca o terenie prywatnym.

Zamknięto popularny skrót do Kartuskiej. Alternatywne drogi bez terminów realizacji Zamknięto popularny skrót do Kartuskiej. Alternatywne drogi bez terminów realizacji

Główne cele przystąpienia do sporządzenia projektu planu Główne cele przystąpienia do sporządzenia projektu planu

Którędy poprowadzić ul. Lema do Kartuskiej? Dwie możliwościZgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania ul. Lema miała być poprowadzona do Kartuskiej z drugiej strony budynku Kartuska 251. Teraz jednak miejscy urbaniści postanowili zrezygnować z tego obejścia i w projekcie planu podtrzymali istniejący przebieg ze względu na uzbrojenie terenu. Oznacza to, że miasto zamierza przejąć teren, po którym biegnie droga.

- Obecnie nie można podać kwoty wykupu gruntu, ponieważ określi ją rzeczoznawca majątkowy na etapie realizacji infrastruktury drogowej - mówiła podczas dyskusji publicznej Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Jak zapewnia BRG, mieszkańcy jednego z lokali z budynku Kartuska 251 odwiedzili siedzibę Biura i popierają proponowane rozwiązanie, które w ich opinii jest lepsze ze względu na dalsze utrzymanie istniejącej przydomowej zieleni.

 • Główne ustalenia planistyczne projektu planu
 • Pozostałe ustalenia planistyczne. Nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż ul. Kartuskiej (09-KD82) ma tworzyć "przedpola" przed najcenniejszą zabudową.
 • Zagadnienia związane z zielenią i wodą w projekcie planu

Przebudowa ul. Lema na wysokości ogrodów działkowychZmiany planistyczne pojawiły się także na odcinku ul. Lema biegnącym przez rejon ogrodów działkowych. Tutaj w projekcie planu przewiduje się "przesunięcie" jezdni w ich kierunku, zaś obecna wąska droga będzie przekształcona w chodnik. Drzewa rosnące między nową jezdnią a chodnikiem zostaną częściowo objęte ochroną i zachowane.

- Przekrój ul. Lema [w granicach projektu planu - dop. red.] założono jako jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, z jednostronnym chodnikiem od strony zachodniej [idąc w dół do ul. Kartuskiej po prawej stronie - dop. red.]. Ustalono szerokość chodnika minimalnie 3 m z dopuszczeniem przewężenia na wysokości budynku Kartuska 251 ze względu na brak możliwości poszerzenia ulicy w tym miejscu - dodaje Alicja Gumienna, projektant z Zespołu Transportu w BRG.
Połączenie Lema - Kartuska przewidziano jako skrzyżowanie zwykłe, tj. bez budowy ronda. Na poziomie planu nie zostaje natomiast ustalona szczegółowa organizacja ruchu, w tym montaż sygnalizacji czy układ pasów.

Docelowy układ drogowy w rejonie projektu planu Docelowy układ drogowy w rejonie projektu planu

Nieznany termin budowy nowego układu drogowegoPrzypomnijmy, że plan nie określa terminu budowy samej drogi. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym plany zagospodarowania pozwalają jedynie na rezerwację gruntów pod docelową funkcję - w tym przypadku układu drogowego, lecz bez terminów ich budowy.

Rozbudowa ul. Lema jest natomiast niezwykle istotna dla odciążenia układu drogowego w obrębie nowych osiedli w rejonie ul. Piekarniczej. Jednocześnie droga ta jest jedną z kilku projektowanych w tej części Gdańska, wśród których należy wymienić:

 • ul. Nową Politechniczną z przejściem pod estakadą ul. Rakoczego i połączeniem z al. Adamowicza,
 • połączenia dwóch odcinków ul. Hausbrandta i przedłużenie jej do ul. Nowej Myśliwskiej,
 • budowa ww. ul. Nowej Myśliwskiej, która pozwoli przekierować ruch z wąskiej i pozbawionej chodników ul. Myśliwskiej przy zbiorniku retencyjnym.

Pełna realizacja układu drogowego z pewnością zajmie kilkanaście lat lub może nawet nigdy nie dojść do skutku. Fragmenty tych dróg będą natomiast przedmiotem tzw. umów szesnastkowych z deweloperami realizującymi kolejne nowe osiedla, obligując ich do partycypacji w kosztach budowy układu transportowego lub bezpośredniej jego realizacji.

Artykuł z 2022 r.: Spór o zabudowę na Morenie. Mieszkańcy nowych osiedli chcą więcej zieleni i dróg Artykuł z 2022 r.: Spór o zabudowę na Morenie. Mieszkańcy nowych osiedli chcą więcej zieleni i dróg

Mieszkania i usługi zamiast radionawigacji dla lotniskaProjekt planu reguluje także nową zabudowę. Tutaj największą zmianą w stosunku do istniejących ustaleń urbanistycznych jest dopuszczenie zabudowy na terenie przy ul. Zielony StokMapka (naprzeciwko wylotu ul. Lema).

Dotychczas teren ten był przeznaczony pod funkcję radionawigacyjną dla potrzeb portu lotniczego. Obecnie jest to zbędne ze względu na nowsze rozwiązania naprowadzające samoloty.

Maksymalna wysokość ewentualnej nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej określono na 16 m, przy czym w pierwszej linii zabudowy od ul. Kartuskiej obniżono ją do 10 m.

 • Niezabudowany teren, dotychczas o funkcji radionawigacyjnej, został w projekcie planu przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo-usługową. Zadrzewienie w tle to obszar cmentarza Łostowickiego
 • Niezabudowany teren, dotychczas o funkcji radionawigacyjnej, został w projekcie planu przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo-usługową
 • Ulica Lema oraz równoległa do niej ul. Miłosza

Bliskie sąsiedztwo cmentarza oraz mieszkania i usługiIstotnym ograniczeniem w zabudowie działki przy ul. Zielony Stok jest tzw. pas izolujący teren cmentarza św. Franciszka (połączonego bezpośrednio z cmentarzem Łostowickim i stanowiącym jego najstarszą część), który obejmuje jej znaczną część.

Po drugiej stronie ul. Kartuskiej zapisy planu pełnią przede wszystkim funkcje regulacyjne wobec istniejącej zabudowy i jej ewentualnej modernizacji lub rozbudowy. Maksymalne wysokości to 10, 12 i 15 m w zależności od działki oraz funkcja mieszkaniowo-usługowa.

Największe cmentarze komunalne Trójmiasta Największe cmentarze komunalne Trójmiasta

Nieczytelne wydzielenie podterenów (obszarów) na rysunku planu w sposób, który utrudnia zrozumienie wizji ich docelowego zagospodarowania. O tym czy mogą być zabudowane poszczególne obszary "c" oraz "a" decydują tylko linie zabudowy, choć lepszym rozwiązaniem byłoby ich wydzielenie jako odrębnych kart terenów. Nieczytelne wydzielenie podterenów (obszarów) na rysunku planu w sposób, który utrudnia zrozumienie wizji ich docelowego zagospodarowania. O tym czy mogą być zabudowane poszczególne obszary "c" oraz "a" decydują tylko linie zabudowy, choć lepszym rozwiązaniem byłoby ich wydzielenie jako odrębnych kart terenów.

Przedpola historycznej zabudowy wzdłuż KartuskiejWśród najważniejszych ustaleń należy tutaj wymienić - wymuszone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - "przedpola" historycznej zabudowy od strony ul. Kartuskiej.

W założeniu wolne od zabudowy obszary mają służyć ekspozycji najcenniejszych budynków. W praktyce zapisy te są na tyle uniwersalne, że dopuszczają przesłonięcie obiektów nieuporządkowaną zielenią czy dowolnym obiektem niezwiązanym trwale z gruntem.

W planie nie ma bowiem wyznaczonych osi widokowych ani zawartego wprost utworzenia terenów zieleni urządzonej z ekspozycją na przedmiotowe zabudowania.

Co więcej, ustalenia planu są dość zaskakujące pod kątem formalno-prawnym i zdecydowanie nieczytelne. Na rysunku planu zastosowano oznaczenie podterenów (obszarów) tych samych kart terenu identycznymi literami, choć ustalenia są dla nich odmienne pod względem dopuszczenia zabudowy lub jej braku (regulacje w tym zakresie oparto przede wszystkim o linie zabudowy).

Ulica Miłosza - projekt planu ustala parametry urbanistyczne dla prawej strony zdjęcia Ulica Miłosza - projekt planu ustala parametry urbanistyczne dla prawej strony zdjęcia

Handel, usługi i domy wolnostojące przy ul. MiłoszaW północnej części projektu planu tj. u zbiegu ul. Lema - HausbrandtaMapka (rondo) oraz Miłosza dopuszczono funkcję usługową, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2 tys. m kw. Obecnie znajduje się tutaj m.in. sklep spożywczy oraz firma utrzymania zieleni.

Zachowane będzie także charakterystyczne "ścięcie" zabudowy przy rondzie jako teren zieleni m.in. ze względu na istniejące uzbrojenie terenu z instalacjami poprowadzonymi w "oszczędny" sposób po skosie przez tę działkę zamiast pod układem drogowym.

Pozostały odcinek ul. Miłosza to w projekcie planu zabudowa mieszkaniowa ekstensywna - niskiej intensywności (domy wolnostojące jedno- i dwumieszkaniowe) do 12 m wysokości.

Ostatnie dni na złożenie uwag do projektu planuProjekt planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 27 marca.Nieruchomości

Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (76)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane