• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

SM Ujeścisko. Komornik i wierzyciel kontrują stanowisko władz spółdzielni

Według wierzyciela spółdzielni, Pawła Ziomka z firmy Spec-Bud, długi spółdzielni dotyczą nie tylko kar umownych i odsetek, ale także niezapłaconych faktur za wykonane prace m.in przy inwestycji Na Stoku (na zdjęciu).
Według wierzyciela spółdzielni, Pawła Ziomka z firmy Spec-Bud, długi spółdzielni dotyczą nie tylko kar umownych i odsetek, ale także niezapłaconych faktur za wykonane prace m.in przy inwestycji Na Stoku (na zdjęciu). fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

Kilka dni temu opublikowaliśmy rozmowę z przedstawicielami zarządu i rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko. Zamieszczone w niej wypowiedzi wzbudziły duże poruszenie wśród mieszkańców spółdzielni, jej głównego wierzyciela oraz komornika sądowego, który prowadzi egzekucję z mienia spółdzielni. W swoich wypowiedziach wskazują oni nieścisłości w wypowiedziach władz spółdzielni.Jak oceniasz pracę zarządu swojej spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej?

Zobacz wyniki (941)

Sąd oddalił skargi na komornikaW rozmowie przedstawiciele SM Ujeścisko zwracali uwagę, że egzekucja prowadzona jest w sposób szczególnie uciążliwy, a środki na koncie spółdzielni, które służy do bieżącego regulowania opłat za media są blokowane i zwalniane z dużym opóźnieniem.

- Twierdzenie o nadmierności egzekucji jest kuriozalne, skoro dotychczas udało się wyegzekwować jedynie 20 proc. dochodzonych przez wierzycieli kwot. Egzekucja toczy się na wniosek dwóch wierzycieli. Z samej istoty jest ona uciążliwa dla nielojalnego dłużnika, a w tym przypadku to dłużnik w toku egzekucji podejmuje działania uniemożliwiające skuteczne wyegzekwowanie należności - informuje komornik sądowy Piotr Majdziński, który prowadzi egzekucję w spółdzielni. - Wszystkie składane do sądu przez dłużnika, czyli spółdzielnię, skargi na moje działania, zostały przez sąd oddalone w całości jako oczywiście bezzasadne.
Komornik podkreśla także, że postępowanie egzekucyjne jest zasadne, bo każdy z tytułów jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. W chwili obecnej egzekucja rzeczywiście jest zawieszona, ale nie powoduje uchylenia wcześniej dokonanych czynności - zajęcia dalej są realizowane. Zawieszenie nie przesądza także o racji którejkolwiek ze stron - to rozstrzygnie sąd.

Komornik sądowy w przesłanym do redakcji oświadczeniu podkreśla także, że zarząd publicznie przyznając się do zamknięcia rachunku bankowego po jego zajęciu przez komornika, przyznaje się do naruszenia art. 300 Kodeksu Karnego, a to podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

- Zarząd spółdzielni z oczywistych powodów próbuje przedstawić moje działania w niekorzystnym świetle. Środki wpłacane przez spółdzielców na konto spółdzielni z tytułu opłat czynszowych, po przedstawieniu przez spółdzielnię wyciągów bankowych dokumentujących pochodzenie wpływających kwot, są sukcesywnie zwalniane i pozostają w dyspozycji spółdzielni. Jednak, jak ewidentnie wynika z wyciągów bankowych, spółdzielnia rozporządza tymi środkami na inne cele niż wskazana w prawie podstawa ich zwolnienia - informuje Piotr Majdziński. - Zwolnieniu spod egzekucji podlegają konkretne środki pieniężne pochodzące ze sprecyzowanego przez ustawę źródła, a nie cały rachunek bankowy. Na wspomniany rachunek bankowy wpływają również środki pieniężne, które nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w ustawie. Te podlegają zajęciu w całości.
Wobec takiej informacji zapytaliśmy GPEC, w którym spółdzielnia w październiku tego roku miała sięgające 700 tys. zł zadłużenie, czy rachunki za ciepło są płacone regularnie.

- Na ten moment (23 grudnia) SM Ujeścisko ponownie zwleka z zapłatą bieżącej faktury. Jesteśmy w stałym kontakcie z komornikiem w tej sprawie. Pomimo zadłużenia spółdzielni, nie planujemy wstrzymania dostaw ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców do końca 2019 roku - informuje w imieniu GPEC Grzegorz Blachowski.

Tytuły wykonawcze wynikają z prawaPrezes spółdzielni skarżył się, że wykonawca celowo wystąpił aż z trzema tytułami wykonawczymi, co dodatkowo godzi w interes spółdzielni. Tymczasem komornik podkreśla, że ta decyzja nie pozostaje w jego gestii.

- To nie komornik ocenia zasadność roszczenia. O skierowaniu wniosku egzekucyjnego do komornika decyduje tylko i wyłącznie wierzyciel, a organ egzekucyjny nie ma wpływu na ilość kierowanych do niego wniosków. Co więcej, komornik nie może odmówić wszczęcia egzekucji wierzycielowi, który posiada tytuł wykonawczy, uprawniający do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, dodatkowo każdy tytuł wykonawczy musi zostać zarejestrowany jako odrębne postępowanie pod osobną sygnaturą sprawy - wyjaśnia procedury Piotr Majdziński.
Do tego aspektu odniósł się także główny wierzyciel spółdzielni, Paweł Ziomek z firmy Spec-Bud.

- Od blisko roku nie możemy wyegzekwować od spółdzielni swoich należności. Pomimo pisemnych, telefonicznych oraz osobistych wezwań rada nadzorcza unikała kontaktu w tej sprawie. Powtarzane wielokrotnie obietnice, a nawet podpisanie aktów z uznaniem długu, co potwierdza przecież sam zarząd, nie spowodowało, że moja firma odzyskała pieniądze - podkreśla Paweł Ziomek. - Wielokrotnie uprzedzaliśmy zarząd, że ogromne problemy finansowe mojej firmy powstały w wyniku zaległości płatniczych od SM Ujeścisko, a tym samym zaległości u podwykonawców i dostawców materiałów, w końcu zmuszą nas do wystąpienia z wnioskiem o egzekucję. Zarząd na te zapowiedzi nie reagował. Roszczenia zostały podzielone na trzy tytuły wykonawcze tylko i wyłącznie w celu zachowania całkowitej przejrzystości i - wbrew temu, o czym mówi zarząd - z tytułów jasno wynika, że dotyczą one osobno budynku mieszkalnego i usługowego August, osobno odsetek oraz osobno zaległości z tytułu należnego wykonawcy wynagrodzenia za realizację budowy inwestycji Na Stoku.
Wykonawca podkreśla tym samym, że nie chodzi tylko o odzyskanie naliczonych kar i odsetek, jak publicznie wskazuje zarząd spółdzielni, ale także o długi za niezapłacone prace.

- Roszczenia, których dochodzimy w przypadku inwestycji August, dotyczą należnego wykonawcy wynagrodzenia, kar umownych, odsetek za nieterminowe płatności, a w przypadku inwestycji Na Stoku - zaległości z tytułu należnego nam wynagrodzenia. Na chwilę obecną należności w oparciu o wystawione faktury wynoszą około 3-3,5 mln złotych. W tej sytuacji, kiedy i te płatności nie są regulowane, w związku z czym doszło do odstąpienia przez Spec-Bud od umowy, dojdą jeszcze roszczenia w związku z karą umowną - zapowiada wierzyciel.
Firma Spec-Bud wykonywała dla spółdzielni prace na inwestycjach Płocka Park I, Płocka Park II, August, Przy Oczkach, Przy Lesie, Na Stoku oraz Trafostacja Płocka Park.

- To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy spółdzielnia zalega z płatnościami. Pierwsze tytuły wykonawcze mieliśmy w 2018 roku, już wtedy opóźnienie w płatnościach sięgało 14 miesięcy. W związku z takimi sytuacjami nie byliśmy w stanie kredytować dalej SM Ujeścisko i od części umów odstąpiliśmy - wyjaśnia sytuację swojej firmy Paweł Ziomek.

Coraz większa pomoc dla nabywców i mieszkańcówPoza wierzycielem, głównymi poszkodowanymi działaniami spółdzielni czują się nabywcy lokali w inwestycjach, które nie są zakończone od lat, o czym pisaliśmy w kilku poprzednich artykułach. Dramat osób, które spłacają kredyty za mieszkania i domy, do których nie mogą się wprowadzić, skłonił je do podjęcia działań, które mają na celu zwrócenie uwagi na sytuację. Zaangażowane są media, radni miejscy, w listopadzie doszło także do spotkania Piotra Grzelaka, zastępcy prezydenta Miasta Gdańska, między innymi z zarządem spółdzielni.

- Spotkanie zorganizowaliśmy w związku z rozmowami z mieszkańcami spółdzielni. Narzekali oni na brak informacji i brak możliwości uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytania związane z kondycją spółdzielni. Wspólnie uznaliśmy, że organizacja spotkania w urzędzie stworzy możliwość publicznego zadania zarządowi spółdzielni konkretnych pytań dotyczących między innymi wierzytelności czy finansów. W związku z tym wraz z prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych Marianem Banackim, oczekiwaliśmy od prezesa SM jasnych deklaracji, dotyczących sposobów wyjścia z tej trudnej sytuacji. Poza zarządem, w spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie rady nadzorczej, radni miasta - potwierdza Piotr Grzelak. - W styczniu zamierzam zaprosić prezesa spółdzielni po raz kolejny, by zweryfikować poruszane kwestie. Niestety miasto nie ma nadzoru nad spółdzielniami ani narzędzi, które dawały by możliwość wglądu w dokumentację. Dlatego kluczową kwestią jest przeprowadzenie rzetelnej lustracji, wiem, że Krajowa Rada Spółdzielcza będzie ją prowadziła. Wiele wyjaśni zapewne także śledztwo prokuratury.
Na konieczność przeprowadzenia w spółdzielni rzetelnej lustracji zwrócił uwagę także poseł Kacper Płażyński (PiS). Pod koniec listopada wystosował on skierowane do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pismo z prośbą o zlecenie Krajowej Radzie Spółdzielczej lustracji SM Ujeścisko.

Prokuratura prosi poszkodowanych o zgłaszanie sięImpetu nabrała także sprawa prowadzona przez prokuraturę. Mieszkańcy Ujeściska wielokrotnie podkreślali, że na przestrzeni ostatnich lat kilka zgłaszanych przez nich spraw zostało umorzonych. Ostatnia wszczęta została 5 kwietnia, między innymi na podstawie publikacji portalu Trojmiasto.pl.

- Postępowanie dotyczy siedmiu inwestycji, w tym jednej zakończonej. Prokuratura uznała, że jest to sprawa wysokiej wagi i postępowanie jest rozwojowe. Prawdopodobnie będzie to duże postępowanie gospodarcze, a takie prowadzi II Wydział ds. Gospodarczych Prokuratury Okręgowej - wyjaśnia Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W momencie przejęcia sprawy z prokuratury rejonowej było ośmiu pokrzywdzonych, ale w tej chwili codziennie zgłaszają się kolejne pokrzywdzone osoby, umawiają się z prokuratorem na spotkania celem złożenia zawiadomienia dodatkowego lub zgłoszenia. Te osoby, które będą się zgłaszać będą przesłuchiwane i będą przedstawiać dokumentacje dotyczące tej spółdzielni i umów zawartych z tą spółdzielnią. Będzie to oceniane i dopiero wtedy będzie można ostatecznie powiedzieć, ile osób jest faktycznie poszkodowanych. W tej chwili śledztwo trwa do 5 kwietnia 2020 roku, ale w razie potrzeby zostanie ono przedłużone.
Ogłoszenie prokuratury
Wszystkie osoby, które czują się pokrzywdzone w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji przez SM Ujeścisko, jak też osoby, które posiadają wiedzę związaną z realizacjami tych inwestycji, mogą zgłaszać się do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w godzinach 9-15 (9-17 w poniedziałki) lub mailowo prokuratura@gdansk.po.gov.pl. Informacje muszą być oznaczone sygnaturą akt sprawy: PO II Ds. 81.2019.

Postępowaniem objętych jest siedem inwestycji prowadzonych przez spółdzielnię:
 • Płocka Park I i Płocka Premium przy ul. Płockiej,
 • Przy Oczkach przy ul. Przemyskiej,
 • August przy ul. Przemyskiej,
 • Na Stoku przy ul. Przemyskiej,
 • Wietrzne Wzgórze pomiędzy ul. Płocką i Przemyską,
 • Budynek Przy Lesie przy ul. Kaliskiej,
 • Płocka Park II (inwestycja zakończona).

Opinie (142) ponad 20 zablokowanych

 • W końcu od tego są żeby kontrolować! (3)

  • 37 8

  • kontrola! (1)

   szkoda, ze spoldzielnia nie skontrolowala tego pseudo majstra
   Dla faceta ciezko pojac technologie polozenia kafelek a dostal GW

   • 4 5

   • Dla niektórych trudno pisać po polsku, sięgnąć co słownik...

    • 5 0

  • Brawo PiS!

   • 2 2

 • (1)

  Wszyscy siebie warci A tracą zwykli ludzie

  • 65 1

  • I co? PiS, to nadal ten mściwy ????

   A może po prostu nadszedł czas na rozliczanie i zamykanie złodziei...

   • 1 0

 • Oddawać moje pieniądze złodzieje!!! (5)

  • 88 1

  • Pilnie sprzedam mieszkanie na ujescisku ! (3)

   9000 zl za metr, dogodna lokalizacja - 10 minut do centrum ( o 2 w nocy)

   • 40 0

   • 9000m (1)

    dam góra 2000 za m2 płatne przelewem

    • 6 0

    • Dam 2001, płatne gotówką

     • 2 0

   • Daję 1000/m płatne czekiem. Tylko czy to już stoi,?

    • 3 0

  • Wszystkie pieniądze

   są nasze!

   • 3 0

 • W końcu jest gwiazdka i szukają prezentów do wzięcia:) (6)

  Szkoda że zawsze jest tak że zaspakaja się komornik w pierwszej kolejności... reszta do wierzyciela dług zostaje a cierpią Bogu Ducha winni mieszkańcy... A włąsnie włąsnie gdzie to prawo i Sprawiedliwość? Nie ma nośności przesłania to nie ma szermierzy moralności z Nowogrodzkiej?? Wstyd....!! Współczuje mieszkańcom spółdzielni i trzymam za nich kciuki!

  • 31 30

  • Płażyński jest z PIS (3)

   a gdzie jest PO?

   • 10 6

   • Doradcą prawnym prezesa spółdzielni (2)

    długi czas był członek pis i kolega z pracy płażyńskiego - obecnie wiceprezes energii

    • 13 1

    • (1)

     to gdzie jest PO?

     • 7 0

     • Po już się tym zajmuje. RM. Jest napisane

      • 1 5

  • A przypadkiem nie pobiera oplaty proporcjonalnie??

   Proponuję dotyczyć przepisy.

   • 1 0

  • Ludzie saa sobie winni bo przez tyle lat to terowali, a teraz mają efekty. Nie róbmy z ludzi d**ili i głupich. Druga strona medalu jest to, że polskiego prawo spółdzielcze jest do wywalenia do kosza i napisania nowego. A Pan Grzelak jak rok temu chodził po Unescisku słowem się nie zajaknal o walkach SM ujescisko. To Gdańsk tutaj ręką rękę myje i takie sytuacje to normalność...

   • 2 1

 • Zabawa kota z myszka,kolo od lat kradnie i nic...

  • 49 1

 • Egzekucja jest zawieszona (2)

  Tak mówi komornik. Zawieszona czyli co?

  • 18 3

  • Czyli nie są podejmowane nowe czynności Ale stare pozostają nadal w mocy. Zawieszenie nie skutkuje uchyleniem

   • 26 0

  • zawieszona egzekucja

   zawieszona to znaczy, że pieniądze są gromadzone na koncie bankowym i nie dysponuje nimi ani spółdzielnia ani komornik do czasu rozstrzygnięcia

   • 4 0

 • Zawieszona egzekucja...żarty to się w głowie nie miesci

  • 17 3

 • Przypał (1)

  Czyżby prezesik nie powiedzial całej prawdy?

  • 56 2

  • Już dawno ten kmiot powinien beknąć za swoje nieudolne rządy i złodziejstwo

   Nie rozumiem tylko jednego. Jak prokuratura umarza postępowania skoro siedzi na tym ćwoku komornik i jest pewność że doszło do malwersacji. Do paki z padalcem i wybrać nowy zarząd który bedzie w stanie wyprowadzić spółdzielnie na prostą.
   A spółdzielcy czym prędzej powinni jeśli tylko mogą zakładać wspólnoty i uciekać z dala od tych złodziei. Żadna spółdzielnia nie będzie robić im dobrze. Zawsze będą brać dla siebie i dopiero na samym końcu jak ochłapy rzucą coś tym z których żyją

   • 8 0

 • hahaha ... "zarządcy nieruchomości spółdzielczych".. (1)

  kto wymyślił taki dziwoląg ? czy prokuratura nie widzi w tym stowarzyszeniu skoku na kasę spółdzielców?

  • 32 2

  • Znam ta Spółdzielnie od 20lat doprowadziła do wielu upadłości i nieszczęść ludzkich Hydrogoll , wlasciciel nie dał rady skończył ze Sobą , Intercop, Hacker upadłości , banda oszustów
   Poczynając od poprzedniej obsady , powinni zaorać ten parterowy budynek i wybudować coś porządnego i zapomnieć o SM Ujescisko

   • 17 0

 • spółdzielnia została totalnie zdissowana

  Fragment o przyznaniu się do przestępstwa mnie rozwalił :)

  • 45 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.