• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Spór o obszar rewitalizacji. Motława stała się granicą nie do sforsowania dla urzędników

Krzysztof Koprowski
30 stycznia 2023, godz. 11:30 
Opinie (75)
Motława na wysokości Dworu Olszynka (po lewej). Fragment Oruni planowany do włączenia w obszar rewitalizacji widoczny jest po prawej stronie rzeki. Motława na wysokości Dworu Olszynka (po lewej). Fragment Oruni planowany do włączenia w obszar rewitalizacji widoczny jest po prawej stronie rzeki.

Istnieją granice stanowiące nie tylko barierę przestrzenną, ale także między dwoma różnymi światami. Tak było kilka dekad temu w Europie, tak jest dziś między Koreą Północną i Południową. W Gdańsku taką granicą będzie niedługo Motława i Opływ Motławy, które rozdzielą obszary rewitalizacji. Urzędnicy przekonują, że muszą zatrzymać się z działaniami na jednym brzegu, choć wcześniej sami łamali tę zasadę.Czy w granice rewitalizacji powinna zostać włączona Olszynka?

W ubiegłym roku Biuro Rozwoju Gdańska prowadziło konsultacje związane ze zmianą granic obszarów rewitalizacji. Główną korektą jest włączenie do obszaru Oruni kolonii mieszkaniowych: MysiaMapka, RolaMapka, OrkaMapka i ZaranieMapka ze względu na m.in.:
 • znaczne zadłużenie mieszkańców budynków komunalnych,
 • dużą liczbę prowadzonych procedur tzw. niebieskich kart,
 • znaczny udział osób starszych w strukturze demograficznej,
 • niskie wyniki na egzaminach szkolnych,
 • niskie zaangażowanie obywatelskie i społeczne, m.in. najniższa frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2019 r. w całym Gdańsku, niewielkie zainteresowanie budżetem obywatelskim,
 • duży udział terenów gminnych, pozwalający na podejmowanie działań inwestycyjnych,
 • dotknięcie obszaru zniszczeniami podczas powodzi w 2001 r.,
 • wskazanie obszaru kolonii w studium jako obszaru wymagającego rehabilitacji rozumianej jako "poprawa warunków życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu mieszkaniowej funkcji terenu".

Ponad 20 lat od powodzi stulecia w Gdańsku Ponad 20 lat od powodzi stulecia w Gdańsku
 • Granice rewitalizacji Olszynki postulowane przez radę dzielnicy
 • Granice rewitalizacji Oruni wraz z nowym terenem, który planowany jest do włączenia w takie działania
 • Granice rewitalizacji Dolnego Miasta, Starego Przedmieścia wraz z pl. Wałowym

Nieużytki i uprawy rolne włączone w rewitalizację OruniChoć kolonie na Oruni zajmują niewielki obszar, Biuro Rozwoju Gdańska zdecydowało się przesunąć granice rewitalizacji aż na rzekę Motławę - a konkretnie jej zachodni brzeg. W obszar rewitalizacji włączono zatem również liczne nieużytki czy tereny rolnicze, gdzie z przyczyn oczywistych nie występują żadne problemy społeczne.

- W granicach [rozszerzonego] obszaru rewitalizacji znalazły się również kwadraty [jednostki przestrzenne poddane analizie - dop. red.], w których nie stwierdzono występowania kryzysu w strefie gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, jako że należą do jednego układu urbanistycznego i wyłączenie ich stworzyłoby "dziurę" w spójnej całości - czytamy w uzasadnieniu wyznaczonego obszaru (delimitacji).
Znaczna część obszaru Oruni planowana do ujęcia w rozszerzonym obszarze rewitalizacji to pola i nieużytki Znaczna część obszaru Oruni planowana do ujęcia w rozszerzonym obszarze rewitalizacji to pola i nieużytki

Olszynka pominięta, choć analizy wskazują na rewitalizacjęTo sformułowanie wywołało natychmiastowy protest ze strony Rady Dzielnicy Olszynka, która znajduje się na drugim brzegu Motławy i kolejny raz - wbrew wnioskom - została pominięta w rewitalizacji.

- Wskaźniki wraz z ich uzasadnieniem zawarte w dokumencie BRG pokazują, że ul. OlszyńskaMapka znajdująca się po naszej stronie Motławy również kwalifikuje się do objęcia rewitalizacją, podobnie jak podobszar kolonii na Oruni. Olszynka i Orunia w tej części to niezwykle zbliżone strukturalnie do siebie tereny, połączone kładką i mostem, z analogicznymi problemami społecznymi. Decyzja urzędników jest dla nas niezrozumiała - mówi Jadwiga Kubik, przewodnicząca Zarządu w Radzie Dzielnicy Olszynka.
Olszynka odcięta od Śródmieścia. Konserwator zablokował budowę objazdu Bramy Nizinnej Olszynka odcięta od Śródmieścia. Konserwator zablokował budowę objazdu Bramy Nizinnej
Natężenie zjawisk kryzysowych w badanych przez BRG obszarach miasta. Po stronie Oruni istnieje wiele miejsc bez żadnych zjawisk tego typu, zaś po stronie Olszynki odnotowano je w kilku lokalizacjach, które jednak nie włączono do granic rewitalizacji. Natężenie zjawisk kryzysowych w badanych przez BRG obszarach miasta. Po stronie Oruni istnieje wiele miejsc bez żadnych zjawisk tego typu, zaś po stronie Olszynki odnotowano je w kilku lokalizacjach, które jednak nie włączono do granic rewitalizacji.

Dwa brzegi niczym dwa światy, choć miały być klinem zieleniUstanowiona granica tylko na jednym brzegu rzeki sprawia, że po stronie Olszynki na najbliższe dekady pozostanie zdegradowane nabrzeże, choć w Gdańskiej Polityce Wodnej - dokumencie również autorstwa BRG - Motława z brzegami po obu stronach rzeki, tj. Oruni i Olszynki, na tym obszarze powinna pełnić funkcję głównego klina zieleni.

- Wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nie jest determinowane przez granice wyznaczone w innych dokumentach planistycznych i politykach miejskich - przekonuje Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej Biura Rozwoju Gdańska. - Z uwagi na zastosowaną do celu analiz metodę podziału miasta na jednostki modularne (siatkę kwadratów) na etapie wyznaczania granicy podobszaru rewitalizacji konieczne było przejście z "oderwanych" od przestrzeni kwadratów na pewne rzeczywiste granice. Jako północną granicę nowej części podobszaru Orunia wyznaczono więc brzeg Opływu Motławy, a wschodnią - brzeg rzeki Motławy, jako najbardziej naturalne fizyczne bariery. Z kolei południową i zachodnią granicę wyznaczono zgodnie z granicami działek tak, aby obszarem rewitalizacji objąć jak największą powierzchnię gruntów gminnych, z pominięciem ROD im. Stefana Okrzei i terenów przemysłowych.
Jak zagospodarować przestrzeń nad wodą? Opracowanie Biura Rozwoju Gdańska: Gdańska Polityka Wodna Jak zagospodarować przestrzeń nad wodą? Opracowanie Biura Rozwoju Gdańska: Gdańska Polityka Wodna
 • Idea zielonych klinów wzdłuż rzek, w tym Motławy i Opływu Motławy, zawarta w Gdańskiej Polityce Wodnej
 • Kierunki zmian wzdłuż Opływu Motławy z działaniami na obu brzegach, zawarte w Gdańskiej Polityce Wodnej
 • Kierunki zmian wzdłuż Opływu Motławy z działaniami na obu brzegach, zawarte w Gdańskiej Polityce Wodnej
 • Kierunki zmian wzdłuż Opływu Motławy z działaniami na obu brzegach, zawarte w Gdańskiej Polityce Wodnej

Mieszkania TBS jako element rewitalizacji, ale tylko na OruniBRG ponadto przekonuje, że włączenie terenów niezamieszkałych jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod warunkiem, że "działania naprawcze, przekształcenia oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ich obrębie będą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym zdiagnozowanym na terenach zamieszkałych wybranych do rewitalizacji".

Jednym z takich "działań naprawczych" ma być na Oruni wzniesienie mieszkań w systemie TBS na niezabudowanych gruntach. Obecnie sporządzany jest nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym celu.

Wyludniająca się Orunia jest problemem, Olszynka już nie- Orunia od lat boryka się z problemem depopulacji - ujemnym saldem migracji i szybko starzejącym się społeczeństwem. W latach 2012-2015 liczba mieszkańców podobszaru rewitalizacji Orunia zmniejszyła się o 664 osoby (z 10 760 do 10 096 osób). Ubytek mieszkańców Oruni jest trendem stałym i nadal postępuje - wskazuje Błaszkowska.
Przywołany przez BRG spadek liczby mieszkańców dotyczy jednak także Olszynki. W 2012 r. dzielnicę tę zamieszkiwało 3 252 osób, w 2015 r. - 3 148, zaś obecnie (stan na koniec września 2022 r.) na Olszynce mieszka 2 806 osób. W przeciwieństwie do Oruni tu jednak miasto nie zamierza realizować mieszkań TBS lub komunalnych.

Należy przy tym odnotować, że mieszkańców na Dolnym Tarasie ubywa także w tych dzielnicach, które nigdy nie były brane pod uwagę pod kątem rewitalizacji.

Przykładowo Wrzeszcz Górny "skurczył się" z 25 077 osób w 2012 r. do 20 164 mieszkańców w 2022 r., zaś zbudowane niemal od podstaw po wojnie Przymorze Wielkie, gdzie nie są dokonywane rozbiórki budynków mieszkalnych ze względu na zły stan techniczny, straciło od 2012 r. ponad 6 tys. mieszkańców (2012 r. - 30 342, 2022 r. - 24 236).

Nowe mieszkania na wynajem w formule TBS powstaną na Ujeścisku Nowe mieszkania na wynajem w formule TBS powstaną na Ujeścisku

 • Granice pomnika historii "Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań XVII w."
 • Granice obszaru pomnika historii i obszarowego wpisu do rejestru zabytków z Opływem Motławy na obu brzegach
 • Granice parku nad Opływem Motławy zawarte w obowiązującym studium przygotowanym przez zespół BRG. Zaznaczone są również obszary wchodzące w skład OSTAB.
 • Waloryzacja przyrodnicza wykonana na potrzeby Gdańskiej Polityki Wodnej

Granica na Opływie w oderwaniu od innych dokumentówJednak nie tylko Motława jest zarzewiem konfliktu, ale również Opływ Motławy, czyli w ujęciu historycznym dawna fosa miejska.

BRG w nowelizacji dokumentów związanych z rewitalizacją podtrzymało granicę rewitalizacji z 2016 r. na brzegu po stronie Dolnego Miasta oraz Oruni. Teraz do tego obszaru włączono kolejny fragment nabrzeża Opływu Motławy, lecz tylko na Oruni, ponownie pomijając Olszynkę.

Decyzja ta stoi w sprzeczności ze wszystkimi innymi dokumentami szeroko rozumianej polityki przestrzennej, gdzie Opływ Motławy rozpatrywany jest jako jednolity obszar z terenami przyległymi do obu brzegów rzeki m.in.:
 • pomnika historii - miasta Gdańska w zasięgu obwarowań z XVII wieku (to bardzo prestiżowa forma ochrony nadawana przez prezydenta RP, Gdańskowi przyznaną ją w 1994 r.),
 • obszaru wpisanego do rejestru zabytków,
 • parku nad Opływem Motławy (według wyliczeń BRG na potrzeby studium to drugi największy obszar parkowy w Gdańsku),
 • Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (w skrócie OSTAB) na bazie studium i planów zagospodarowania,
 • Gdańskiej Polityki Wodnej autorstwa BRG.

Należy przy tym odnotować, że granica wschodnia w ww. dokumentach jest różna ze względu na różne historyczne przekształcenia i kończy się w rejonie mostu w ul. ZawodnikówMapka i dawnego mostu kolei wąskotorowej lub sięga nawet połączenia z Martwą Wisłą.

Najwieksze parki w Gdańsku. Nadmorski pierwszy, nad Opływem Motławy drugi, na Zaspie trzeci Najwieksze parki w Gdańsku. Nadmorski pierwszy, nad Opływem Motławy drugi, na Zaspie trzeci
Od kolejki buraczanej do Gdańskiej Kolei Wąskotorowej Od kolejki buraczanej do Gdańskiej Kolei Wąskotorowej
 • Śluza Kamienna Grodza to miejsce, gdzie rewitalizacja Dolnego Miasta łączy się z Orunią (lewy dolny róg). Nabrzeże Olszynki (prawy dolny róg) nie zostało włączone do tych działań.
 • Na nabrzeżu po stronie Dolnego Miasta (po lewej) rozpoczęto przebudowę alejek spacerowych. Nabrzeże Olszynki (po prawej) pozostanie nietknięte nawet na wysokości kładki.
 • Widok na Opływ Motławy od strony Olszynki

Czy granica rewitalizacji musi kończyć się na wodzie?Na pozostałym odcinku granice w znacznej mierze pokrywają się, a w przypadku OSTAB i studium "wcinają się" w obszar Olszynki jako płat strukturalny OSTAB oraz "obszar do objęcia ochroną ze względu na stan zachowania elementów historycznej struktury przestrzennej".

- Granica wodna nie jest przecież czynnikiem decydującym dla wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Obszary objęte takimi działaniami powinny stanowić jedną spójną przestrzeń, a z naszego punktu widzenia są to tereny nadwodne wraz z Dolnym Miastem wokół Opływu Motławy oraz z Orunią wokół Motławy - argumentuje przewodnicząca Zarządu w Radzie Dzielnicy Olszynka.

Trwająca przebudowa nabrzeży z dwóch projektówWarto nadmienić, że już teraz trwają prace nad metamorfozą nabrzeża Opływu Motławy po stronie Dolnego Miasta jako elementu rewitalizacji i podniesienia jakości terenów zieleni.

Po stronie Olszynki końca dobiega przebudowa nabrzeża Opływu na odc. Zawodników - Elbląska, jednak tu działania prowadzone są jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego (podniesienie korony wału), a zieleń oraz nowe place zabaw są wyłącznie "dodatkiem" do całej inwestycji infrastrukturalnej, chroniącej przed zalaniem Olszynkę.

Jak zagospodarować teren nad Opływem Motławy na Olszynce? Jak zagospodarować teren nad Opływem Motławy na Olszynce?
 • Ulica Olszyńska i nabrzeże Motławy po stronie Olszynki
 • Dwór Olszynka (po lewej) i zabudowania Oruni nad Motławą (po prawej)
 • Nabrzeże Opływu Motławy po stronie Olszynki
 • Nabrzeże Opływu Motławy po stronie Olszynki

Urzędnicy: granica na rzece najlepsza (ale nie w Nowym Porcie)Biuro Rozwoju Gdańska przekonuje, że granice naturalne (w tym właśnie rzeki) to efekt wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także metodologii przyjętej w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

- Podczas podziału miasta na jednostki urbanistyczne stwierdzono, że Dolne Miasto z pl. Wałowy i Starym Przedmieściem przejawia odrębne cechy (m.in. intensywność użytkowania i intensywność zaludnienia) od sąsiadujących terenów, w tym Olszynki. Granicę podobszaru rewitalizacji poprowadzono po uprzednio wytyczonych granicach jednostek urbanistycznych - dodaje przedstawicielka BRG.
Urzędnicy przyznają jednak, że od tej zasady sami wprowadzili wyjątek. To obszar rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, gdzie sama twierdza znajduje się na Przeróbce, po drugiej stronie Martwej Wisły, zaś jej pokonanie jest obecnie niemożliwe ze względu na brak promu. Twierdza jako obiekt niemieszkalny nie podlega też ocenie pod kątem problemów społecznych.

Przebudowa nabrzeża Opływu Motławy po stronie Olszynki realizowana w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego Przebudowa nabrzeża Opływu Motławy po stronie Olszynki realizowana w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Twierdza Wisłoujście wyjątkiem od regułyDlaczego zatem w innym obszarze rewitalizacji doszło do złamania zasad wyznaczania obszarów, a na granicy Dolnego Miasta z Olszynką urzędnicy Opływ z dwiema kładkami pieszo-rowerowymi i dwiema przeprawami drogowymi traktują jako granicę nie do pokonania?

- Włączając Twierdzę Wisłoujście w podobszar Nowego Portu jako unikatowego zabytku o randze ponadlokalnej, historycznie powiązanego z położonym na lewym brzegu Martwej Wisły Szańce Zachodnim, zakładano, że ułatwi to pozyskanie innych środków unijnych na realizację projektów na jej terenie, m.in. zwrotnej pożyczki rewitalizacyjnej - przyznaje Błaszkowska.
Natomiast obecnie urzędnicy zdecydowali się o pozostawieniu twierdzy w obszarze rewitalizacji ze względu na trwające prace rewitalizacyjne w tej części Gdańska.

Twierdza Wisłoujście nabiera kolorów Twierdza Wisłoujście nabiera kolorów

Rada Dzielnicy: nie chcemy być dzielnicą gorszej kategorii- Liczymy, że urzędnicy i włodarze zmienią jeszcze zdanie w zakresie naszej dzielnicy, a w szczególności terenów wzdłuż Motławy i Opływu Motławy. Nie chcemy być dzielnicą gorszej kategorii, a nasi mieszkańcy także potrzebują działań społecznych podnoszących jakość życia oraz zadbanej przestrzeni publicznej takiej, jaką otrzymają mieszkańcy Dolnego Miasta i Oruni - kończy Jadwiga Kubik.
Granice obszaru rewitalizacji Nowego Portu, do którego włączono Twierdzę Wisłoujście, znajdującą się na Przeróbce i oddzieloną granicą rzeki bez stałej przeprawy Granice obszaru rewitalizacji Nowego Portu, do którego włączono Twierdzę Wisłoujście, znajdującą się na Przeróbce i oddzieloną granicą rzeki bez stałej przeprawy

Wnioski mieszkańców i Rady w zakresie granic odrzuconeW toku konsultacji zmian granic rewitalizacji (po drugim wyłożeniu projektu) zgłoszono uwagi dotyczące granicy Oruni i Olszynki. Uwagi zgłoszone przez Radę Dzielnicy Olszynki i osobę prywatną o rozszerzenie działań na tę dzielnice zostały odrzucone.

W punkcie konsultacyjnym (w pierwszej turze konsultacji) wpłynęła uwaga o nierozszerzaniu granic Oruni i przeznaczeniu terenów kolonii na obszar nowoczesnego przemysłu. Również ona została odrzucona.

Uwaga złożona w procesie konsultacji o niewłączaniu w obszar rewitalizacji Oruni kolonii mieszkaniowych Uwaga złożona w procesie konsultacji o niewłączaniu w obszar rewitalizacji Oruni kolonii mieszkaniowych

Ostateczna decyzja na lutowej sesji Rady Miasta GdańskaOstateczną decyzja o znowelizowanych granicach rewitalizacji radni miasta podejmą uchwałą na sesji w lutym br. O uwzględnienie w całości postulatów Rady Dzielnicy Olszynka zabiegał dotychczas radny miejski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór (treść interpelacji oraz pełna odpowiedź w formacie pdf).

- Wymienione przez RD Olszynka potrzeby nie wymagają interwencji w formie rewitalizacji, lecz mogą zostać zrealizowane w ramach innych polityk miejskich. W celu omówienia priorytetów inwestycyjnych oraz sposobów ich finansowania poza rewitalizacją zorganizowano spotkanie przedstawicieli Rady ze służbami miejskimi odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie inwestycji - napisał w odpowiedzi na interpelację Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.
Jak usłyszeliśmy bezpośrednio od przedstawicieli Rady, podczas spotkania nie padły żadne nowe argumenty poza przytoczonymi w artykule. Obie strony pozostały ze swoimi racjami na dwóch przeciwległych brzegach Motławy i Opływu Motławy.

Podróż szlakiem Motławy do skrzyżowania rzek Podróż szlakiem Motławy do skrzyżowania rzek
Po wodach Gdańska - dzika Motława 15 minut od centrum Po wodach Gdańska - dzika Motława 15 minut od centrum


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (75)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane