• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Spór o plan zagospodarowania Młodego Miasta

Krzysztof Koprowski
14 grudnia 2017 (artykuł sprzed 5 lat) 
 • Wizualizacja wieżowca u zbiegu ul. Jana z Kolna i Popiełuszki (na estakadzie), którego budowa ma się rozpocząć już w przyszłym roku.
 • Wizualizacja wieżowca u zbiegu ul. Jana z Kolna i Popiełuszki (na estakadzie), którego budowa ma się rozpocząć już w przyszłym roku.
 • Stan obecny miejsca planowanej inwestycji.

Po prawie trzech latach prac miasto rezygnuje ze sporządzenia planu zagospodarowania północnej części terenów postoczniowych. Powód: niemożność uzgodnienie dokumentu z urzędem konserwatora zabytków. Czas ten wykorzystał deweloper, który chce postawić tutaj 97-metrowy wieżowiec. Po objęciu ochroną konserwatorską całego tego terenu, budowa obiektu może się opóźnić.Czy północna część Młodego Miasta potrzebuje nowego planu zagospodarowania?

Ogłoszona kilka dni temu decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisaniu do rejestru zabytków obszaru dawnej Stoczni Gdańskiej na północ od ul. Popiełuszki (Nowej Wałowej) zobacz na mapie Gdańska zelektryzowała właścicieli terenów postoczniowych i miejskich urzędników, choć nie powinna dziwić. To kontynuacja działań trwających już od kilku lat.

Sprawa ma swój początek co najmniej w styczniu 2015 r., kiedy to na wniosek ówczesnego właściciela terenów wzdłuż ul. Jana z Kolna, spółki Drewnica Development (obecnie przekształconej w Shipyard City Gdańsk) gdańscy radni zgodzili się na rozpoczęcie prac nad zmianą obowiązującego planu zagospodarowania tych terenów.

Nowy projekt planu miał wymusić utworzenie publicznego placu przed charakterystycznym budynkiem traserni zobacz na mapie Gdańska z napisem "Stocznia Gdańska".

To teren prywatny, więc by zrekompensować właścicielowi wyłączony z zabudowy plac, na pobliskich działkach miał on móc budować nieco wyżej - nie 12, lecz 30 metrów. Dodatkowo zaproponowano mu zgodę na budowę wieżowca do 60 m  w pobliżu ul. Popiełuszki zobacz na mapie Gdańska.

To właśnie w tym miejscu miałby powstać 97-metrowy wieżowiec, o budowie którego pisaliśmy kilkanaście dni temu.

Dlaczego 97-metrowy, a nie 60-metrowy? Bo obowiązujący plan w żaden sposób nie ogranicza wysokości zabudowy.

Urbaniści chcieli wprowadzić do nowego planu więcej zmian. Zaplanowali m.in. poszerzenie ul. Jana z Kolna z korektę ułożenia torowiska tramwajowego. W dotychczasowym planie miało się to odbyć kosztem torów kolejowych do Nowego Portu, które jednak ostatecznie przywrócono do życia w związku z budową stadionu na Euro 2012.

Hala traserni, przed którą w projekcie planu przewidywano utworzenie placu publicznego. Hala traserni, przed którą w projekcie planu przewidywano utworzenie placu publicznego.

Konserwator nie zgadza się na nowy plan dla stoczniTe propozycje nie spodobały się Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

- Od czerwca 2015 r. projekt planu był czterokrotnie przedstawiany konserwatorowi do uzgodnienia - informuje Monika Rościszewska, kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście w Biurze Rozwoju Gdańska, przygotowującym dokumenty planistyczne. - Pomimo wprowadzonych modyfikacji oraz złożonych wyjaśnień, a także uchylenia decyzji PWKZ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PWKZ podtrzymał decyzję o odmowie uzgodnienia przedmiotowego projektu planu
Zdaniem miejskich urbanistów osią sporu jest przede wszystkim "odwzorowanie strefy ochrony ekspozycji zgodnie z obowiązującym planem z dopuszczeniem zabudowy o ograniczonych gabarytach w granicach strefy".

Oznacza to, że w opinii konserwatora, lepszym rozwiązaniem jest równa, 12-metrowa zabudowa wzdłuż ul. Jana z Kolna, a nie plac przed halą traserni i wyższe budynki w innych miejscach. Takie rozwiązanie - zdaniem konserwatora - "zacierałoby" bowiem pierwotny układ przestrzenny terenów postoczniowych, a wysoka zabudowa mogłaby przesłonić widok na trasernię np. z kładki nad ul. Jana z Kolna zobacz na mapie Gdańska.

Zburzone budynki wzdłuż ul. Jana z Kolna na zdjęciu z 2006 r. Po prawej widoczny fragment traserni. Zburzone budynki wzdłuż ul. Jana z Kolna na zdjęciu z 2006 r. Po prawej widoczny fragment traserni.

Wojewódzka Rady Ochrony Zabytków: integrowanie terenów poprzemysłowych z miastem jest niekorzystne- W toku uzgodnień planu poddano go pod obrady Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, która rekomendowała odmowę uzgodnienia przedłożeniu projektu - zaznacza Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Faktycznie, w protokole z obrad czytamy m.in.:

"Rada stwierdziła, iż ukazane w przedłożonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dążenie do integrowania przestrzeni miejskiej z przestrzenią poprzemysłową jest działaniem niekorzystnym i zaprzeczeniem tak pożądanego wyeksponowania stoczniowej tożsamości. Tereny przemysłowe z natury swojej były obszarami wyłączonymi z tkanki miejskiej i takim winny być odbierane w przyszłości. (...) Sprzyjają temu ustalenia obowiązującego MPZP wprowadzające pierzejową zabudowę (do 12 m) przywodzącą na myśl dawne, silne wygrodzenie terenu przemysłowego".

PWKZ zalecił także, aby w nawierzchniach na tym terenie zaznaczyć zburzone obiekty oraz objąć ochroną bruk i torowiska.

Wizualizacja sprzed kilku lat możliwej zabudowy wzdłuż ul. Jana z Kolna o wysokości do 12 m. Wizualizacja sprzed kilku lat możliwej zabudowy wzdłuż ul. Jana z Kolna o wysokości do 12 m.

Urzędnicy odpuszczają walkę o nowy plan dla tej części stoczniTakie stanowisko podcięło skrzydła planistom. Po prawie trzech latach od przystąpienia do sporządzania planu, urbaniści z Biura Rozwoju Gdańska się poddali. Na sesję Rady Miasta Gdańska w przyszłym roku trafi uchwała o odstąpieniu - czytaj: rezygnacji - ze sporządzania nowego planu zagospodarowania.

- W związku z brakiem możliwości spełnienia ustawowego wymogu, jakim jest uzyskanie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dalsze procedowanie podjętej uchwały jest niecelowe - przyznaje Monika Rościszewska.
 • Teren planowany do wpisania do rejestru zabytków.
 • Planowane przez dewelopera zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Jana z Kolna.
 • Granice nieuzgodnionego projektu planu.

Konserwator wpisuje stocznię do rejestruNie oznacza to jednak, że Agnieszka Kowalska, Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków, pełniąca tę funkcję od lipca 2016 r., zrezygnowała z próby objęcia ochroną terenów postoczniowych. Uczyniła to inną, zdecydowanie bardziej skuteczną drogą prawną - rozpoczynając procedurę wpisania obszaru do rejestru zabytków.

- Obowiązujące zapisy miejscowego planu zagospodarowania umożliwiają na terenach postoczniowych realizację zabudowy, która spowoduje zatarcie czytelności zabytkowej architektury tego zespołu - tłumaczy Agnieszka Kowalska. - Rada Ochrony Zabytków uznała, iż powinniśmy dążyć do sporządzenia nowego planu miejscowego dla terenów postoczniowych i ich otoczenia z uwagi na problematyczną aktualność obowiązującego kilkunastoletniego planu oraz z powodu zmieniających się uwarunkowań, a także zmianę w postrzeganiu wartości krajobrazowej terenów postoczniowych. Obecnie widzimy już w krajobrazie miasta niekorzystne skutki obowiązującego planu, np. powstanie zespołu wieżowców przy ulicy Wałowej oraz biurowca przy Placu Solidarności.
Sporządzenie nowego planu zagospodarowania leży jednak nie w gestii konserwatora zabytków, lecz miejskich urzędników, po wcześniejszym podjęciu uchwały przez radnych. Nawet gdyby narzucić im wszystkim olimpijskie tempo prac, przygotowanie projektu planu dla tak ważnego obszaru zajmie co najmniej 12 miesięcy.

Czytaj też: Jak planowane są polskie miasta?

Wyższy wieżowiec dzięki nieuzgodnieniu planuJednak to, co dla niektórych jest znacznym opóźnieniem w pracach, może być dla innych idealnym momentem na przygotowanie zupełnie nowej inwestycji. Tak właśnie uczynił inwestor wspomnianego na początku 97-metrowego wieżowca, który miałby powstać w rejonie ul. Jana z Kolna i Popiełuszki.

Zgodnie z prawem, może on uzyskać pozwolenie na budowę w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego. Ten nie ograniczał w tym miejscu wysokości zabudowy, w przeciwieństwie do nieuzgodnionego planu z limitem wysokości 60 m.

Czy konserwator zabytków może wstrzymać budowę tego wieżowca?

Rozpoczęcie wpisu do rejestru blokuje działania prowadzące "do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku". Teren, na którym ma powstać wieżowiec, jest pusty, bez śladów jakiejkolwiek zabudowy. Stojący wcześniej na tej działce okazały gmach stoczniowej wzorcowni - mimo protestów - został zrównany z ziemią w połowie 2012 r. Nie ma już także śladów po betonowym ogrodzeniu, które niegdyś okalało teren stoczniowy.

Budynek wzorcowni stał w miejscu, gdzie dzisiaj planuje się parking piętrowy przyległy do biurowca. Budynek wzorcowni stał w miejscu, gdzie dzisiaj planuje się parking piętrowy przyległy do biurowca.
Wydaje się więc, że działania konserwator zabytków przypuszczalnie jedynie opóźnią budowę wieżowca oraz mogą mieć znaczny wpływ na jego wygląd architektoniczny, ale nie powinny uniemożliwić inwestycji.

Deweloper na razie unika komentowania całej sprawy, zaś spółka Shipyard City Gdańsk wydała oświadczenie, zgodnie z treścią którego liczy na "rzeczową dyskusję na temat faktów dotyczących poszczególnych budynków o wartościach historycznych i towarzyszących im terenów, w której oprócz głosu środowiska konserwatorskiego zostaną rzeczowo rozpoznane racje urbanistów i architektów, a także rozważona zostanie skala możliwych roszczeń odszkodowawczych dla wieczystych użytkowników gruntu i właścicieli budynków na terenie Młodego Miasta".

Rozbiórka rurowni w 33. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Rozbiórka rurowni w 33. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.
Komentarz: chrońmy zabytki, ale z głową

Zmieniający się właściciele terenów postoczniowych doskonale zdawali sobie sprawę, że społeczeństwo oraz odpowiednie urzędy wreszcie dostrzegą ogromny i niestety w znacznej mierze już utracony potencjał dziedzictwa architektonicznego terenów postoczniowych.

Błyskawiczna rozbiórka hal postoczniowych, w tym dokonywana symbolicznie w jedną z rocznic ogłoszenia stanu wojennego, miała uwolnić przestrzeń dla przyszłych deweloperów. Ci jednak, ku zaskoczeniu właścicieli terenów postoczniowych, nie zabiegali i nie zabiegają o inwestycje na tym obszarze, mając w swoich bankach ziem atrakcyjniejsze tereny.

Osiedle Garnizon to przykład przemyślanego połączenia nowej i starej zabudowy przy jednoczesnym włączeniu terenu ponownie w strukturę miasta. Podobnie mogłoby wyglądać Młode Miasto. Osiedle Garnizon to przykład przemyślanego połączenia nowej i starej zabudowy przy jednoczesnym włączeniu terenu ponownie w strukturę miasta. Podobnie mogłoby wyglądać Młode Miasto.
W tym kontekście działania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nie chodzi o personalia, lecz o urząd) można ocenić jako popadające z jednej skrajności w drugą - od całkowicie liberalnego podejścia do tematu terenów postoczniowych, które doprowadziło do wyburzeń na masową skalę po ultrarestrykcyjną ochronę konserwatorską miejsca, która odstraszy potencjalnych inwestorów.

Bez wątpienia, z myślą o przyszłych pokoleniach czy całkiem współczesnych turystach, zafascynowanych ruchem "Solidarność", należy chronić elementy i budynki świadczące o historii tego miejsca. Nie można jednak w imię tej ochrony bronić się przed wplataniem w to miejsce nowej zabudowy i wzbraniać się na każdym metrze kwadratowym przed dostosowaniem układu przestrzennego do nowej rzeczywistości.


W marzeniach urbanistów i wielu mieszkańców tereny postoczniowe mają się stać tętniącą życiem dzielnicą, będącą naturalnym przedłużeniem Starego i Głównego Miasta, a nie gruzowiskiem dla fanów postapokaliptycznej rzeczywistości.

Łączenie historii z teraźniejszością zawsze było i jest domeną miast dynamicznie się rozwijających, a do takich z pewnością można zaliczyć Gdańsk. Należy czynić to jednak z głową, abyśmy nie musieli się wstydzić naszych przed kolejnymi pokoleniami mieszkańców.

Pomimo licznych przeszkód prawnych, politycznych, wzajemnej niechęci urzędników, będę trzymał kciuki za działania Pomorskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, zmierzające do rozpoczęcia prac nad nowym planem zagospodarowania, który zdefiniuje na nowo podejście do ochrony konserwatorskiej tego terenu, jak i możliwości inwestycyjnych. Będzie to dokument wymagający bardzo szerokiej dyskusji publicznej, a nieraz także ustępstw ze strony właścicieli terenów postoczniowych, włodarzy miasta oraz również samej konserwator.

Taka dyskusja towarzyszyła wprawdzie obowiązującym planom zagospodarowania, ale odbyła się ponad dekadę temu, gdy istniało całkowicie inne podejście do Młodego Miasta. Zapisy tego dokumentu wydają się dzisiaj mocno nieaktualne i rodzą z każdym rokiem coraz więcej kontrowersji. Planowanie przestrzenne jest wszak procesem, który nigdy nie ma końca i wymaga ciągłych aktualizacji wcześniej przyjętych założeń.

Materiał archiwalny z 2015 r.

Miejsca

Opinie (194) 4 zablokowane

 • Konserwator zabytków powinien odkupić od właścicieli ten teren i może wtedy robić co chce (10)

  a tak zamiast iść na ustępstwa hektary będą leżały odłogiem w środku miasta. Bo właściciele pobudują i zarobią w innych rejonach, a tutaj będą płacić te grosze za podatek od gruntu, może miasto dostanie za ten grunt podatku z 1000zł... żenada

  Dziękujemy dojna zmiano! Tak tak wojewódzki konserwator zabytków został powołany przez wojewodę, czyli tego człeka z wsi Kolbudy, który nadaje się co najwyżej na sołtysa swojej wsi, pisior jeden...

  • 157 94

  • powinni się zająć wątkiem sprzedaży terenow stoczniowych

   • 14 17

  • (1)

   Byś znał temat ich przejęcia, to byś głupot nie pisał.

   • 19 9

   • Masz na myśli zbiórkę i sprzedawanie

    cegiełek przez Radio Maryja?

    • 32 9

  • (1)

   15 lat obowiązywał plan miejscowy, który pozwalał na wszystko: dowolne wyburzenia (co zrobiono) i śmiałą zabudowę, czego nie zrobiono przez 15 lat, choć nikt temu nie przeszkadzał, a Adamowicz zawsze stał po stronie niszczycieli. Miejmy nadzieję, że ktoś go za te decyzje rozliczy.

   • 16 22

   • który paragraf złamany?

    Bo jak nie ma paragrafu to rozliczyć można tylko przy okazji wyborów. Kogo PiS chce dać jako kontrkandydata?

    W PiSie na poziomie kraju wystarcza 5 populistów. W polityce lokalnej takie coś nie przejdzie.

    • 5 4

  • Smutne ale prawdziwe.

   Jak zwykle w Warszawie zadecydowano o tym jak nas u**********.

   Fantastycznie im to wyszło i jeszcze naiwni ludzie myślą, że to dla dobra zabytków.

   To jest dramat.

   • 26 9

  • nie pisior jeden

   tylko PiSowieta

   • 17 6

  • gadasz jak typowy gdański wyształciuch

   • 5 12

  • Brawo Pani konserwator

   wreszcie jakaś oaza normalności w tym zniszczonym brudnym grajdołku

   • 13 27

  • to nie są właściciele, to bandyci

   • 7 9

 • Szkoda mi tego zakładu pracy!!! (8)

  Ale wszyscy wiemy, że w tym miejscu stoczni i tak nie będzie!
  Powinno się zostawić na pamiątkę kilka dźwigów, jakąś halę i teren na nowo zaprojektować w taki sposób, żeby był użyteczny dla mieszkańców.
  Może tam być naprawdę ciekawy rejon miasta z dostępem do wody: przystanie, deptaki, lokale usługowe, w hali po stoczniowej zrobić zielony rynek.
  Jestem za tym, aby walące się budynki zlikwidować i zrobić coś ciekawego dla miasta i mieszkańców. Teren ma potencjał ale do tego ani PO ani PiS sie nie nadaje.
  Tam trzeba ludzi myślących inaczej

  • 158 23

  • Rydzyk pieniądze przecież na ratunek zbierał! Gdzie one są? Czyżby wybudował za to swój nowy meczet na wylocie z Torunia na (4)

   Bydgoszcz

   • 27 7

   • (3)

    Rydzyk złodziej?

    • 18 4

    • Największy jakiego znam! (2)

     • 20 4

     • (1)

      To czemu nie lecisz tego zgłosić do prokuratury?

      • 3 12

      • Po co ? Prokuratura w rękach PiSs katoli ...umorzy każde złodziejstwo grzybicy ...

       • 16 4

  • Przecież chodzi o to, by zniszczyć wszelkie ślady związane ze strajkami, żeby potem łatwiej ludziom wmówić nową wersję historii.

   • 1 7

  • na cholere komus dziwgi jesli nie pracuja?

   sprzedac na zlom wszystko. kupic nowe

   • 5 4

  • moim zdaniem ten teren powinien być nowoczesny w mocno industrialnym surowym stylu, ale nie beton i szkło po horyzont, ale właśnie cegła, stal, mocne wyraziste konstrukcje, może jakaś odważna zabudowa z kontenerów albo przypominające kontenery, architektura powinna nawiązywać do charakteru zabudowy z przełomu XIX i XX wieku z akcentami supernowoczesnymi.

   • 5 1

 • była stocznia były miejsca pracy a teraz co jest złodzieje ? (7)

  • 69 97

  • Jaworskiego zapytaj, on tam był głównym likwidatorem (2)

   • 45 6

   • (1)

    W Gdyni i Szczecinie też?

    • 7 6

    • A teraz jest drugi w Europie - bez państwowych molochów i ZZ

     • 2 0

  • Było pracować, a nie palić opony

   • 42 3

  • zapytaj pis dzielca jaworskiego

   oraz torunskiego belzebuba.

   • 15 6

  • 123 (1)

   nazekac potrafia tacy nieudacznicy jak ty ,sam nic nie robi len smierdzacy a tylko nazeka i wszedzie zlodzieji widzi ,ciemniak,siedz w tej wjosce izostaw w spokoju ludzi z miasta

   • 5 0

   • odezwał się mistrz intelektu z kartuz...

    • 0 0

 • (4)

  I przez jednego pajaca będziemy mieli syf w środku miasta! Nie wszystko co stare i do tego w ruinie warto na siłę utrzymywać! Wyburzyć to dziadostwo. Mamy XXI w.

  • 107 58

  • ty zostałeś w wieku XIX - jak twoi przodkowie ze wsi

   • 7 19

  • Tak mysleli w poprzednim wieku jak zasypywali "fosę" . Po latach chwalą sie że udało im sie odnaleźć stare umocnienia i odkrywają je w zapyziałym tunelu pod okopowa.

   • 6 9

  • Syf mamy przez kilka pajaców - Budyń, Bielawski, Piskorski (1)

   Janusz Lipińskim, Piotr Lorens, Ole Vad, Krzysztof Sobolewski, Andrzej Kwiatkowski i wielu innych w tym banda konserwatorska poprzednich zmian na odcinku. 2 dekady drenują Stocznię do ostatniego kafelka

   • 6 13

   • Żadnego Jaworskiego czy Guzikiewicza? Pachnie mi tu pisowskim bolszewizmem!

    • 3 1

 • bardzo dobra decyzja konserwatora, szkoda ze tak późno (9)

  tzw. bastion wałowa, czyli kiepskie bloki najlepszym przykładem tego, co tak zwana nowoczesność może zaproponować.
  To, ze panu Bielawskiemu podoba się jeden szklany wieżowiec nie znaczy, że coś lepszego tu proponowano.

  • 113 89

  • Beznadziejna decyzja. Doprowadzi do ucieczki kapitału. (3)

   Zaś hale które inwestorzy chcieli wyremontować popadną w ruinę.
   Dla całego Gdańska to dramat i podstawienie nogi.

   • 23 18

   • Skąd masz takie info,że popadną w ruinę? W szklanej kuli to widzisz?

    • 12 17

   • Przestan wasc pie*rzyc..kapital by to teraz chetnie odkupil..to bezcenne tereny w centrum.

    Wiec ci co to kupili i by chcieli odsprzedac zarobia kilkukrotnie na tym terenie.Trzeba miec tylko lepsze dojscia w urzedzie..Poza tym to chwilowy impas. i za chwile sie wymieni konserwatora ,ktory juz zrobil swoje i wybierze sie nastepnego ,ktory tez bedzie tylko obiecywal..Konserwator to w Gdansku urzad do wymiany..jak zderzak cos sie zluzyje..Uklad dewelopersko-urzedniczy co jakis czas go wymieni aby moc dalej krecic swoje interesy.Mala Sycylia-zapomniales?

    • 5 4

   • ktos glosowal na rozwalke pis dzielcza

    walesa juz wieki temu ostrzegal ze kurduple nadaja sie tylko do burzenia i wandalizmu. i tak sie dzieje totalna rozwalka panstwa

    • 0 0

  • (2)

   Ciekawe dlaczego w takim razie zgodził się na taką makabryłe jaką jest Forum Gdańsk... Teraz oprzytomniał?

   • 8 8

   • To nie ta sama osoba.

    Inny konserwator się zgodził na Forum Gdańsk. Swoją drogą prokuratura powinna się tym zająć.

    • 11 6

   • Na Forum zgodził się Chmielewski

    • 6 2

  • ciekawe kiedy jakiś pożar

   • 4 4

  • To najlepsza decyzja konserwatora

   Poza tym w Gdańsku nie buduje się mieszkań dla ludzi tylko inwestycje dla nowobogackich, tzw. luksusowe apartamenty, co w gruncie rzeczy jest kuchnią w której się śpi.

   • 0 3

 • (1)

  Akcja pomorskiej pissuary od zabytków spowoduje ze na tym obszarze beda chaszcze slumsy i ruiny a miasto beda budowali w szadolkach i baninie . To naprawde nie jest takie trudne do ogarnięcia . Bardzo wiele miast zagospodarowuje dawne stocznie i tereny postindustrialne. Wystarczy sie przejechać po Europie i zobaczyć

  • 77 53

  • Koń

   • 1 6

 • Pełne poparcie pani konserwator (4)

  Chronić ten unikalny w skali kraju krajobraz stoczniowy na wzór Bremy czy Hamburga. Powinna powstać dzielnica nowoczesna ale z zachowaniem elementów swiadczących o historii miejsca, a nie zburzyć wszystko i wtedy rozpocząć budowę

  • 110 65

  • Z Hamburgiem to ten złomowiec nic wspólnego nie ma

   Tam, w Hafen City są hektary XIX wiecznych wysokich spichrzów przy nabrzeżach zaadoptowanych na lofty, u nas stare, magazynowe budy przesiaknięte chemią i chylące się ku upadkowi. Od wielkiej biedy można zaliczyć warsztaty Stoczni Cesarskiej, dźwigi, brukowane uliczki i stoczniowe wyposażenie nabrzeży - już chronione w planie zagospodarowania przestrzennego. Reszta to syf do zamiecenia szufelką przy sprzątaniu.

   • 29 4

  • Tylko decyzja konserwatora blokuje tam wszystkie dalsze roboty....

   • 19 3

  • decyzja konserwatorki oznacza coś dokładnie przeciwnego niż Hamburg

   Przecież dla niej "przenikanie się przemysłowej i miejskiej zabudowy to zło" . l z tego jej pogladu zostana ruiny i haszcze, a nie Hafencity. Niestety. Może dzieci się doczekają tam miasta

   • 22 6

  • Po objęciu ochroną tych hal to już na pewno zostaną tam same ruiny

   bo nie da się tam przez tą decyzję zainwestować ani złotówki, która by się opłacała. Tak więc tą decyzją skazaliśmy resztki stoczni na śmierć. I to w sytuacji gdy inwestorzy już w przyszłym roku mogli zacząć remonty tych hal.
   My naprawdę jako naród mamy talent do ściągania siebie na wzajem na dno.
   Ludzie się cieszą bo myślą, że będzie chronione a to tylko populizm. Najlepiej chroni zabytek to gdy ma gospodarza, który dba o niego a nie gdy się zapisze pobożne życzenia na papierze.

   • 19 4

 • działania opóźnione o conajmniej 20 lat. (1)

  • 73 13

  • W marzeniach...

   Koleżanka napisała pracę na temat Młodego Miasta kilkanaście lat temu. Od tamtej pory niewiele się zmieniło w tym miejscu. Niestety nic nie zapowiada, żeby było inaczej. (Spójrzmy na Hamburg albo Rotterdam).

   • 0 0

 • niska zabudowa, zieleń (11)

  a nie jakieś bezduszne wieżowce !

  • 81 51

  • Mi to tylko szkoda elektrykow, b90, protokultury i 100czni.

   Przyjda deweloperzy i zaoraja tak klimatyczne miejscowki

   • 10 9

  • Czyli jak u ciebie na wsi? (1)

   • 5 9

   • u ciebie sam gnoj i bloto

    • 3 3

  • Zieleń z pewnością tam będzie.

   Porośnie ruiny. Za 30 lat będzie to wyglądać jak ruiny Azteków w dżungli. Właśnie przepędzamy kapitał, który był jedyną deską ratunku dla tych terenów.

   • 15 1

  • Wyprowadź się do Pruszcza Gdańskiego

   albo Żukowa, tam tak jest

   • 5 3

  • (2)

   Niska zabudowa w centrum miasta?

   • 9 3

   • Tak. (1)

    • 7 9

    • Nie

     • 5 7

  • (1)

   Postawmy tam stodołę, chlewik i biedrę i nasadźmy 10 rzędów topoli.
   Będzie niska zabudowa i zieleń..............

   • 12 7

   • wystarczy ze masz to przed swoja chata

    • 5 6

  • ciągnie na wieś do domu?

   • 4 0

 • Victoria Tower musi powstać! (7)

  A lokalizacja przy Jana z Kolna jest idealna, zamyka oś ulicy Jana z Kolna oraz jest doskonały w widoku z mostu nad torami kolejowymi w ulicy Nowej Wałowej.
  Argumenty Konserwatora dotyczące tego terenu nie trzymaja sie k upy i widać, że są naciągane pod tezę i strach przed budynkami wysokościowymi na Młodym Mieście. Na terenie pod wieżowiec nic nie ma oprócz kupy gruzu i piachu, każdy to może sobie zobaczyć z tramwaju.

  • 63 72

  • (1)

   O Viktorio moja Viktorio
   Dlaczego mam Cię tylko w snach
   Wolności moja i Victorio
   Opanuj w końcu cały świat!

   • 3 1

   • Bolek! Nie śpiewaj

    • 1 3

  • Bielawski! To ty?

   • 1 3

  • musi to na rusi

   • 1 1

  • Precz (1)

   Caly przemysl stoczniowy zlikwidowany i za grosze sprzedany. Co za banda nieudaczników! Tak podziekowali za rok 1980 i Solidarność!

   • 0 3

   • Stocznia

    Przeciez pobudowali Bolkowi Mausoleum za zycia

    • 1 0

  • Tak tylko nie chodzi o to żeby na sile zagospodarować teren który jest pusty. Mieszkam w Gdańsku cale życie i jestem za tym żeby ostrożnie podchodzić do zagospodarowania tych terenów. Daj develeperom zrobić co chcą a bedziesz miał upchane osiedla jedno obok drugiego. Jestem za niska zabudowa w tym miejscu. Wysokości kamienic na starówce, industrialny klimat, wyjatkowo wyższe budowle.

   • 0 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane