• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Spór o zabudowę na Morenie. Mieszkańcy nowych osiedli chcą więcej zieleni i dróg

Krzysztof Koprowski
3 marca 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
aktualizacja: godz. 12:25 (3 marca 2022)
 • Wstępna koncepcja możliwej zabudowy przy ul. Piekarniczej na terenie Euro Stylu.
 • Wstępna koncepcja możliwej zabudowy przy ul. Piekarniczej na terenie Euro Stylu.
 • Wstępna koncepcja możliwej zabudowy przy ul. Piekarniczej na terenie Euro Stylu.

Projekt nowego planu zagospodarowania dla rejonu ul. Piekarniczej i LemaMapka na Morenie budzi obawy mieszkańców, którzy domagają się większego udziału zieleni i poprawy infrastruktury transportowej. Jednocześnie mieszkają na nowych osiedlach, gdzie zieleń została ograniczona do minimum, zaś obowiązujący plan przewiduje po sąsiedzku zabudowę produkcyjno-usługowo-składową.Aktualizacja godz. 12:25: Projekt planu został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw było 8 radnych, głos wstrzymujący oddało 2 radnych, żadnego głosu - mimo obecności na sesji - nie oddało aż 4 radnych.

Wynik glosowania nad przyjęciem uchwały z projektem planu. Wynik glosowania nad przyjęciem uchwały z projektem planu.Czy znasz obowiązujące plany zagospodarowania w miejscu twojego zamieszkania?

Rejon ul. Piekarniczej i Lema na Morenie (Pieckach-Migowie na styku z Ujeściskiem-Łostowicami oraz Siedlcami) to jeden z obszarów Gdańska, który w ostatnim czasie przechodzi ogromną metamorfozę przestrzenną.

Teren dawnej piekarni Piecki oraz nieużytków rolnych zajęło osiedle Słoneczna Morena z dwoma ok. 55-metrowymi wieżowcami, wieńczącymi kilkuletnią realizację deweloperską firmy Robyg.

Teraz mieszkańcy tego osiedla oraz innych okolicznych budynków z obawą patrzą na sąsiedni terenMapka sprzedany w 2015 r. przez Orange (dawną Telekomunikację Polską) deweloperowi Euro Styl.

Uwzględnione uwagi po pierwszym wyłożeniu projektu planu. Uwzględnione uwagi po pierwszym wyłożeniu projektu planu.

Uwagi mieszkańców do projektu planu zagospodarowaniaDo projektu planu po pierwszym i drugim wyłożeniu złożyli szereg uwag w zakresie m.in.:
 • przeznaczenia terenów inwestycyjnych pod zieleń,
 • obniżenia wysokości zabudowy,
 • odsunięcia nowej zabudowy od istniejącej,
 • obsługi komunikacyjnej nowych budynków przez ul. Nową Politechniczną,
 • wprowadzenia dodatkowych szpalerów drzew,
 • uwzględnienia problematyki przemieszczania się dzików oraz kotów wolnobytujących.

Przy pierwszym wyłożeniu uwzględniono część uwag (wprowadzone zmiany opisujemy w dalszej części tekstu). Po drugim wyłożeniu wszystkie uwagi odrzucono (część z nich stanowiła powtórzenie z pierwszego wyłożenia).

Domy na Morenie - wygoda, spokój i miejski charakter • Konferencja prasowa radnych PiS (od lewej) Przemysława Majewskiego oraz Andrzeja Skiby.
 • Niezabudowana działka w oddali należy do Euro Stylu. Na prawo od niej widoczny jest jeden z dwóch wieżowców osiedla Słoneczna Morena. W dolnej części zdjęcia znajduje się staw, który zostanie zachowany (jako zbiornik retencyjny), zaś teren pełniący obecnie funkcję parkingu zostanie przekształcony w zieleń rekreacyjną ogólnodostępną.
 • Istniejąca zabudowa osiedla Słoneczna Morena.
 • Istniejąca zabudowa osiedla Słoneczna Morena.
 • Istniejąca zabudowa osiedla Słoneczna Morena.
 • Istniejąca zabudowa osiedla Słoneczna Morena.
 • Istniejąca zabudowa osiedla Słoneczna Morena.

Radni Prawa i Sprawiedliwości popierają mieszkańcówW sprawie projektu planu tuż przed głosowaniem nad jego przyjęciem zaangażowali się radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy w środę na ul. Piekarniczej zwołali krótką konferencję prasową.

- Władze Gdańska chcą w tym miejscu zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz zagęszczać zabudowę. Okolica ta jednak już teraz mierzy się z potężnymi problemami infrastruktury komunikacyjnej, usługowej czy braku placówek oświatowych - mówi Przemysław Majewski, radny PiS. - Jeżeli powstaną tutaj kolejne bloki, ta dzielnica będzie skazana na całkowite zakorkowanie. Miasto powinno przedstawić ofertę komunikacyjną i zabezpieczyć w planie miejscowym miejsca do rekreacji i wypoczynku.
Ustalenia zakresie zieleni i wody w projekcie planu. Ustalenia zakresie zieleni i wody w projekcie planu.

Radni PiS: oczekujemy zawieszenia prac nad planem- Nie jesteśmy przeciwko budowie mieszkań w mieście, ale cała infrastruktura, usługi publiczne i tereny zieleni muszą być uwzględnione. Ten plan nie powinien być robiony pod pewne grupy deweloperskie, ale być bardziej zrównoważony - dodaje Andrzej Skiba, radny PiS. - Pytanie, czy takie "dociskanie butem" zabudowy w tym miejscu jest dobrym rozwiązaniem? Naszym zdaniem wygeneruje to znacznie więcej problemów, zaś obecna infrastruktura nie wytrzymuje obecnego natężenia ruchu.
Zdaniem radnych PiS optymalnym rozwiązaniem byłoby zawieszenie prac nad projektem planu do czasu wyjaśnienia wszystkich niejasności i kompleksowego podejścia do tematyki rozwiązań transportowych.

 • Lokalizacja obszaru objętego projektem planu.
 • Cele projektu planu.
 • Struktura własności gruntów.
 • Przeznaczenie terenów w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gdańska.

Obowiązujący plan dopuszcza usługi i magazynyJednak brak przyjęcia nowego planu nie wstrzymuje możliwości zabudowy. Na tym terenie obecnie obowiązuje już plan zagospodarowania z 2000 r., który przeznacza teren Euro Stylu i inne działki prywatne przede wszystkim pod funkcje produkcyjno-usługowo-składowe.

Jest to pokłosie wizji sprzed kilku dekad rozwoju tej części Gdańska jako obszaru przemysłowego. Oprócz piekarni działały tutaj też zakłady produkcji telewizorów (dzisiaj miejsce to zajmuje Galeria Morena) czy zakłady graficzne (obecnie Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Hilarego Koprowskiego).

Przesuń aby
porównać

Gminne działki pod zieleń, obniżenie zabudowy o 12 mWspółczesna polityka przestrzenna miasta zakłada realizację w tym miejscu zabudowy mieszkaniowo-usługowej i stąd wola zmiany obowiązującego planu zagospodarowania. W 2020 r. do wyłożenia trafił pierwszy projekt planu, który przewidywał w sąsiedztwie osiedla Słoneczna Morena zabudowę na działce Euro Stylu do 40 m wysokości.

Zabudowę mieszkaniowo-usługową dopuszczono także na pozostałych gruntach prywatnych, a działki gminne zdecydowano się przeznaczyć pod zieleń.

Przy drugim wyłożeniu wprowadzono znaczne obniżenie zabudowy z 40 do 28 m wysokości na działce Euro Stylu oraz z 19 do 16 m na działkach przy ul. Piekarniczej oraz zmniejszono intensywności zabudowy.

 • Obowiązujące plany zagospodarowania z dominującą funkcją produkcyjno-usługowo-składowiskową.
 • Przykładowe zagospodarowanie terenu zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania.
 • Porównanie parametrów obowiązującego planu oraz projektu nowego planu.

Większe restrykcje urbanistyczne i powiązanie pieszeWprowadzono także kilka obostrzeń, m.in. zakaz lokalizacji parkingów naziemnych wzdłuż przejścia pieszego Lema - przystanki tramwajowe czy obowiązek nasadzeń szpalerów drzew.

Pojawiło się też bardzo ważne lokalnie połączenie piesze na gruncie prywatnym prowadzące z osiedla Słoneczna Morena do nowego terenu rekreacyjnego przy ul. Piekarniczej.

 • Układ drogowy przewidziany dokumentami planistycznymi.
 • Powiązania komunikacyjne w projekcie planu.

Radnych miasta interesują wyłącznie nowe drogiW środowe popołudnie posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska zdominował jednak temat budowy nowych dróg, całkowicie pomijając kwestię doskonałej obsługi transportem zbiorowym tego obszaru (w pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe) czy kwestie kształtowania przestrzeni publicznych, co jest podstawą każdego planu zagospodarowania.

W tym zakresie największe szanse na realizację w najbliższej perspektywie czasowej mają:
 • odcinek ul. Nowej Politechnicznej od ul. Piekarniczej pod estakadą ul. Rakoczego do ul. Trzy Lipy,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu Piekarnicza-Lema,
 • przedłużenie ul. Lema do ul. Kartuskiej (procedowany jest właśnie odrębny plan w tym zakresie).

Docelowo przewiduje się także pełną ciągłość drogową na ul. Hausbrandta oraz realizacje tzw. Nowej Myśliwskiej (Południowej), która ominie dzisiejszą wąską, krętą i pozbawioną chodników ul. Myśliwską przy zbiorniku retencyjnym.

 • Planowane zagospodarowanie terenu wg koncepcji Euro Stylu.
 • Lokalizacja inwestycji publicznych i ogólnodostępnych Euro Styl.

Wstępna koncepcja nowego osiedla Euro StylWydaje się, że najbardziej zainteresowanym tematyką kształtu przyszłej zabudowy podczas posiedzenia komisji był... prezes zarządu firmy Euro Styl, który przedstawił wstępną koncepcję osiedla.

Zgodnie z założeniami dewelopera będzie to realizacja w duchu "miasta 15-minutowego", czyli inwestycji, gdzie - wbrew dyskusji radnych miasta - korzystanie z auta będzie ograniczone do minimum ze względu na możliwość dotarcia do placówek oświatowych, usługowych czy miejsc pracy pieszo, rowerem, hulajnogą elektryczną oraz komunikacją miejską.

- Na terenie naszego osiedla powstanie przedszkole, a cały teren pozostanie nieogrodzony z terenem zieleni parkowej [to także obowiązek zapisany w projekcie planu - dop. red.]. Z zabudową odsuwamy się od ul. Lema, a jej charakter będzie bardzo ekstensywny w porównaniu do otoczenia - opisuje Mikołaj Konopka, prezes zarządu Euro Styl.
Wysokość zabudowy w projekcie planu i bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość zabudowy w projekcie planu i bezpośrednim sąsiedztwie.
Najwyższy 28-metrowy ośmiopiętrowy budynek zgodnie z założeniem dewelopera i projektem planu powstanie w narożniku ul. Lema i Piekarniczej. W jego parterze przewidziano lokale handlowo-usługowe. Pozostałe budynki będą niższe, cztero- sześciopiętrowe.

Deweloper przedstawił także alternatywny wariant potencjalnego zagospodarowania terenu - zgodnie z obowiązującym planem z 2000 r. Mógłby to być kompleks salonów samochodowych z pawilonami handlowo-wystawienniczymi oraz parkingami, pozbawiony jakiejkolwiek zieleni i terenów rekreacyjnych.

 • Ustalenia funkcjonalne w projekcie planu.
 • Ustalenia kompozycyjne w projekcie planu.
 • Skutki środowiskowego przyjęcia projektu planu.
 • Gospodarka wodami opadowymi w projekcie planu.

Decyzja należy do radnych i kalkulacji politycznychOstatecznie radni komisji z KO i WdG zarekomendowali przyjęcie projektu planu. Przeciwny był tylko Przemysław Majewski (PiS), a od głosu wstrzymał się Romuald Plewa (PiS).

Projekt planu będzie poddany pod głosowanie w czwartek na sesji Rady Miasta Gdańska. Nieoficjalnie mówi się o obawach radnych koalicji rządzącej przed jego przyjęciem w wymiarze czysto politycznym.

Otwiera on bowiem drogę do możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w okresie przedwyborczym, co przez mieszkańców nowych osiedli może być negatywnie odebrane.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (226)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane