Stogi: mieszkania i restauracje nad Martwą Wisłą. Gdańsk prezentuje projekt planu

Trwa ofensywa planistyczna Gdańska dla nadmorskich dzielnic. Po projekcie planu zagospodarowania dla rejonu plaży na Stogach oraz dwóch planach dla Jelitkowa, wracamy na Stogi w rejon przystani żeglarskiej nad Martwą WisłąMapka. W tym miejscu nowe ustalenia urbanistyczne mają pozwolić na realizację zabudowy mieszkaniowej z usługami i handlem w parterach od strony rzeki i nowego placu miejskiego.O projekcie planu zagospodarowania przestrzennego "Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem" pisaliśmy ostatni raz w listopadzie ubiegłego roku. Dokument ten był wówczas na etapie koncepcji, zaś obecnie trwa zbieranie uwag do niemal gotowego kształtu planu.

W porównaniu do 2020 r., największe zmiany dotyczą wysokości zabudowy mieszkaniowo-usługowej, która została nieco obniżona.

W pobliżu ul. Tamka i Gniłej ŁachyMapka zrezygnowano z 23-metrowej dominanty na rzecz zabudowy do 16 metrów wysokości (tj. około czterech pięter).

Zabudowa do 16 metrów wysokości z obniżeniem przy nabrzeżuZabudowa maksymalnie 16-metrowa została dopuszczona także na pozostałym obszarze w granicach planu z wyjątkiem pierwszej linii zabudowy wzdłuż Martwej Wisły obniżonej do 12 metrów wysokości na odcinku ZimnaMapka - zarastające boisko piłkarskieMapka.

Co ciekawe, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna postulowała obniżenie do 12 metrów wysokości zabudowy nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie styku z wodą, ale na całej powierzchni tych działek. Na to jednak miasto nie wyraziło zgody.

- Opinie MKUA nie są wiążące. Prezydent bierze je pod uwagę i może się do nich przychylić bądź zdecydować o odrzuceniu. Analizy sporządzone w trakcie prac nad planem wykazały, że stopniowana wysokość od 12 metrów wzdłuż nabrzeża do 16 metrów w głębi terenu koresponduje z sąsiedztwem i wpisuje się w krajobraz dzielnicy Stogi - wyjaśniała podczas dyskusji publicznej Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni w projekcie planu.
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni w projekcie planu. mat. BRG

Nawiązanie do sąsiedztwa i nowe tereny rekreacyjneW zakresie sąsiedztwa, do którego nawiązuje wysokość dla poszczególnych obszarów w planie, należy zauważyć, że najwyższa wysokość w dokumencie - 17 metrów dotyczy działki już zabudowanej budynkiem wielorodzinnym (Tamka 14Mapka). Plan w tym przypadku pełni funkcję głównie regulacyjną, bowiem wątpliwe jest zastąpienie tego budynku nowym w najbliższym czasie.

W projekcie planu znaczną część terenów zarezerwowano pod utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscu zajmowanym obecnie przez prowizoryczną zabudowę ogródków warzywno-kwiatowychMapka. W tym obszarze projekt planu dopuszcza także przywrócenie otwartego przebiegu Gniłej Łachy.

Ponadto na odcinku z istniejącym otwartym korytem wspomnianej Gniłej ŁachyMapka przewidziano teren spacerowy w formie ciągu pieszo-rowerowego z drzewami.

Zagadnienia związane z zielenią i wodą w projekcie planu.
Zagadnienia związane z zielenią i wodą w projekcie planu. mat. BRG

Plac publiczny prowadzący do nabrzeża Martwej WisłyKolejną przestrzenią publiczną w projekcie planu jest plac przy dojeździe do przystani żeglarskiej od strony ul. TamkaMapka. Przestrzeń ta będzie otoczona zabudową z usługami w parterach. Na środku placu muszą zostać zachowane istniejące drzewa, znajdujące się obecnie pomiędzy jezdniami z płyt betonowych.

Najważniejszą przestrzenią w projekcie planu jest oczywiście bulwar nad samą rzeką, wzdłuż którego przewidziano na całej długości obowiązkowo partery z restauracjami i sklepami. Kolejne piętra mogą pełnić funkcję mieszkalną bądź usługową, np. biurową.

Powyższe ustalenia są w głównej mierze efektem wcześniej przygotowanego opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla tej części Stogów.

Gdańskie Przestrzeni Lokalne - wizje przestrzenne dla dzielnic


Ustalenia GPL dla Stogów, będące wytycznymi do zapisów projektu planu.
Ustalenia GPL dla Stogów, będące wytycznymi do zapisów projektu planu. mat. BRG

Wizja kontra rzeczywistość i płot w poprzek nabrzeżaCzy taka wizja ma jednak szansę na realizację, skoro dzisiaj niemożliwe jest nawet swobodne przejście wzdłuż Martwej Wisły ze względu na płot przystani żeglarskiej?

- Sytuacja planistyczna jest tożsama z uchwalonymi już planami wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły, gdzie po wykonaniu inwestycji szerokość nabrzeża umożliwiła realizację ciągu pieszo-rowerowego. W związku ze skomplikowaną konstrukcją i zróżnicowaną linią brzegową będzie on mógł przebiegać na terenach obecnych wód lub być modyfikowany w miejscach planowanych slipów - wyjaśnia dyrektor BRG.
Jednocześnie miejscy urbaniści zapewniają, że projekt planu uzyskał uzgodnienie z Urzędem Morskim w Gdyni, które będzie dokonywało przebudowy nabrzeża na tym odcinku.

Struktura własności gruntów w granicach planu (stan na 2020 r.).
Struktura własności gruntów w granicach planu (stan na 2020 r.). mat. BRG

Skomplikowana sytuacja własnościowa w granicach planuNależy także podkreślić, że o pełnej realizacji zapisów planu oprócz miasta decydować będą w głównej mierze prywatni właściciele gruntów. W tym przypadku sytuacja jest skomplikowana, bowiem oprócz gruntów gminnych działkami dysponują (stan na 2020 r.):
  • Yacht Klub Północny (użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa),
  • Gdański Klub Morski Ligi Obrony Kraju (jw.),
  • Remontowa Shipbuilding (jw.),
  • wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

W dodatku część terenów zajęta jest przez blaszane garaże oraz wspomniane już ogródki warzywno-kwiatowe, a ich ewentualna likwidacja z pewnością napotka na opór i protesty użytkowników.

Uwagi do projektu planu 15 grudnia 2021 r.Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 15 grudnia br.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (239)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Najczęściej czytane