Zielone światło dla Nowej Wyzwolenia. Radni przyjęli nowy plan zagospodarowania

Najnowszy artukuł na ten temat Nowe plany miejscowe: fragment Moreny i Jelitkowa
Skrzyżowanie ul. Wyzwolenia z Oliwską. Do tego skrzyżowania docelowo ma również być podłączona tzw. ul. Nowa Wyzwolenia, zaś "zaślepiona" zostanie ul. Letnicka.
Skrzyżowanie ul. Wyzwolenia z Oliwską. Do tego skrzyżowania docelowo ma również być podłączona tzw. ul. Nowa Wyzwolenia, zaś "zaślepiona" zostanie ul. Letnicka. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Wzbudzający kontrowersje plan zagospodarowania dla Nowego Portu - rejonu planowanej ul. Nowej Wyzwolenia - został przyjęty przez radnych po długiej, ponad półtoragodzinnej dyskusji. Radni PiS chcieli skierować dokument ponownie do komisji, choć dzień wcześniej byli na niej nieobecni, zaś radni WdG i KO przekonywali, że proponowane ustalenia będą korzystne dla mieszkańców.Czy radni dobrze zrobili, przyjmując projekt planu?

Zobacz wyniki (628)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Nowy Port-Letnica rej. ul. Wyzwolenia tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej" od wielu miesięcy wzbudza kontrowersje.

Choć jego ustalenia opierają się o plan ogólny z 1993 r., studium z 2001 r., 2007 r. i najnowsze z kwietnia 2018 r., mieszkańcy i lokalna rada dzielnicy dopiero we wrześniu 2018 zaczęli negować jego ustalenia - przede wszystkim w zakresie przebiegu planowanej drogi.

Mieszkania zamiast magazynów i produkcji- Celem nowego planu jest weryfikacja ustalonej wcześniej funkcji produkcyjnej, usługowej i rozwiązań komunikacyjnych w zakresie połączenia ul. Nowej Wyzwolenia. Dotychczas proponowane rozwiązania komunikacyjnej powodowały bardzo dużą zajętość terenu [ze względu na duży łuk ul. Nowej Wyzwolenia - dop. red.], zaś w nowym projekcie planu zaproponowano wykonanie skrzyżowania z lokalnym układem drogowym [łącznikiem do ul. Letnickiej - dop. red.]. W projekcie planu ustalono też zabudowę mieszkaniowo-usługową - mówiła podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Z wyliczeń BRG wynika, że nowy przebieg ulicy spowoduje rezygnację z potrzeby wykupu ok. 0,82 ha terenów prywatnych. Dla docelowej realizacji drogi nadal będzie trzeba jednak przejąć ok. 1,8 ha terenów, które należą do różnych właścicieli.

Zarówno w nowym dokumencie, jak we wszystkich wcześniejszych opracowaniach planistycznych powstałych na przestrzeni ponad 25 lat, droga ma rozpoczynać się w rejonie skrzyżowania ul. Oliwskiej-Letnickiej-Wyzwolenia, a następnie zostać poprowadzona do rejonu składowiska popiołów (dawnego jeziora Zaspa) i stamtąd do ul. Marynarki Polskiej.

Propozycja mieszkańców zakłada budowę drogi wzdłuż i po terenach kolejowych, zaś miejskich urbanistów - równolegle do ul. Wyzwolenia.
Propozycja mieszkańców zakłada budowę drogi wzdłuż i po terenach kolejowych, zaś miejskich urbanistów - równolegle do ul. Wyzwolenia. graf. Trojmiasto.pl

Odrzucono wszystkie uwagi do projektu planuJak informują urzędnicy, w ustawowym terminie wpłynęło 11 pism z 16 uwagami. Trzy pisma były dodatkowo podpisane przez 555 osób popierających zawarte w nich postulaty. Poruszano w nich kwestie m.in.
 • Zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej - odpowiedź BRG: w obecnym planie jest 30 proc., w nowym także 30 proc., zaś we fragmentach nawet 80 proc. Ponadto jest wymóg utworzenia przestrzeni rekreacyjnej wokół nowych budynków mieszkalnych.
 • Przekroczenia norm poziomu hałasu - analizy BRG nie potwierdzają tego zarzutu.
 • Nieuwzględnienia całego przebiegu ul. Nowe Wyzwolenia - brakujący fragment bliżej ul. Marynarki Polskiej zawarty jest w innym, obowiązującym planie zagospodarowania.
 • Niewystarczającej liczby miejsc parkingowych wzdłuż nowej ulicy - BRG: są to miejsca ogólnodostępne dla osób przyjezdnych, zaś deweloperzy będą musieli zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w ramach swoich inwestycji.
 • Zbyt wysokiego wskaźnika parkingowego - BRG utrzymało przelicznik 1,2 miejsca na jedno mieszkanie zamiast postulowanego jednego miejsca na jedno mieszkanie.
 • Braku szerokich konsultacji społecznych - BRG: oprócz ustawowych, poprzedzających plan, była możliwość zgłaszania uwag w trakcie procedury sporządzania studium (ok. stu spotkań) oraz dokumentów dotyczących rewitalizacji.
 • Niekorzystnego wpływu na ruch pojazdów na ul. "starej" Wyzwolenia - zdaniem BRG Nowa Wyzwolenia przejmie znaczną część ruchu, zaś dotychczasowa ul. Wyzwolenia będzie mogła stać się osiedlową ulicą z dużym udziałem zieleni.
 • Wysokości zabudowy - według BRG wysokość do 19 m (ok. cztery-pięć pięter) jest optymalna i dobrze wpisuje się w kontekst miejsca.

Mieszkańcy Nowego Portu obawiają się budowy ul. Nowej Wyzwolenia


Nowy Port i Nowa Wyzwolenia: ponad pół tysiąca głosów sprzeciwu odrzuconych


Droga wzdłuż torów lub po torach nieczynnej linii SKMW toku dyskusji nad planem i w uwagach wielokrotnie przewijała się alternatywna propozycja poprowadzenia ul. Nowej Wyzwolenia wzdłuż torów kolejowych lub bezpośrednio po nieużywanych torach SKM aż do Letnicy i Drogi Zielonej.

- Analizowaliśmy na etapie studium różne warianty. Na terenach kolejowych jest realizowana rozbudowa układu drogowego, a więc ta infrastruktura zajmie jeszcze więcej miejsca niż obecnie. Poprowadzenie drogi wzdłuż torów spowoduje odsunięcie konfliktu w Nowym Porcie i jednocześnie wprowadzenie go na tereny, gdzie zabudowa powstaje już zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania [bez miejsca pod ul. Nowej Wyzwolenia na wysokości Letnicy - dop. red.] - zwracała uwagę dyrektor BRG.

Mieszkania i handel zamiast przystanku SKM w Nowym Porcie


Proponowana przez BRG forma realizacji ul. Nowej Wyzwolenia.
Proponowana przez BRG forma realizacji ul. Nowej Wyzwolenia. mat. BRG

Dyskusja na sesji zamiast na komisji Rady MiastaProjekt planu zagospodarowania był omawiany w środę na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. To standardowa procedura, która pozwala radnym zainteresowanym tematyką planowania przestrzennego na dyskusję nad jego zapisami w mniejszym gronie, przy obecności pracowników Biura Rozwoju Gdańska.

Członkowie komisji ostatecznie opiniowali projekt planu pozytywnie, dając tym samym niezobowiązującą rekomendację wszystkim radnym do jego przyjęcia na sesji.

Mimo to na sesji dyskusja nad planem zajęła aż 1,5 godziny. Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę, że jest to kolejny plan, przy sporządzaniu którego odrzucone zostają wszystkie uwagi do projektu planu. Radni Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska przekonywali z kolei, że plan jest szansą dla rozwoju Nowego Portu.

- Dzisiejsze głosowanie będzie odpowiedzią na pytanie: czy w Gdańsku chcemy, aby był słyszany głos mieszkańców, rad dzielnic i stowarzyszeń, czy też będzie to głos - a zdaniem niektórych mieszkańców dyktat - republiki deweloperów - mówił na samym początku dyskusji Andrzej Skiba, radny PiS.
- Tak zmasowany sprzeciw jest rzadkością. Czytając rozstrzygnięcia uwag, odnoszę wrażenie, że jest tam cały przekrój społeczny mieszkańców. Mówimy o wielu konsultacjach społecznych, ale zabrakło próby mediacji, budowania porozumienia - dodaje Piotr Gierszewski, radny PiS, który jednocześnie zaproponował opóźnienie procedowania planu o sześć miesięcy, zwracając go do ponownego rozpatrzenia przez komisję RMG.
- Mieszkańców wprowadza się w błąd. Dzięki zapisom tego projektu planu pojawią się nowi mieszkańcy, którzy pozytywnie wpłyną na ten rejon Gdańska. Mamy w studium zapisaną politykę rozwoju miasta do wewnątrz i to jest właśnie przykład jej wdrażania. Nie zawsze możliwe jest rozpatrzenie pozytywne wszystkich głosów. Niekorzystny plan jest natomiast obecnie, bo mogą się tam pojawić magazyny i ciężki transport - przekonuje Emilia Lodzińska, radna KO i przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego RMG.
- Do portu zawsze będzie dojeżdżał ciężki sprzęt. Należy liczyć na rozwój kolei, choć nie od nas to zależy [miasto nie ma większego wpływu na działania państwowych spółek PKP - dop. red.]. Z tego powodu postulat, abyśmy budowali nową drogę kosztem toru kolejowego, jest irracjonalny. Blokujemy w ten sposób możliwość odciążenia Nowego Portu od ciężkiego transportu drogowego - argumentuje Beata Dunajewska z WdG.
Struktura własności gruntów wraz z granicami planu
Struktura własności gruntów wraz z granicami planu mat. BRG

Nieobecność radnych PiS, dzielnicy i mieszkańców na komisjiTuż przed głosowaniem nad skierowaniem projektu uchwały do komisji rozgorzała dyskusja nad aktywnością radnych. Radni KO zwracali uwagę, że na komisji nie stawił się zarówno żaden radny PiS, jak i żaden radny dzielnicowy. Nie pojawili się też mieszkańcy.

- Nikogo z radnych PiS nie było na posiedzeniu. Waszym obowiązkiem jest przyjść na komisję i zabrać głos, a nie chować głowę w piasek i tłumaczyć, że ktoś poszedł do sejmu [członkiem komisji był Kacper Płażyński - dop. red.]. Zapraszam na przyszłość na posiedzenia komisji - zachęcała Emilia Lodzińska, która w toku dalszej dyskusji mówiła, że nie otrzymała przed posiedzeniem komisji żadnych wniosków ze strony radnych PiS dot. przesunięcia dyskusji nad planem lub jego odrzucenia.
Radni PiS nieobecność tłumaczyli chorobą, wyjazdem służbowym oraz nadmiarem obowiązków. Przekonywali też, że nie trzeba być obecnym na posiedzeniach komisji, aby móc wsłuchać się w głos mieszkańców i wraz z nimi wystosować odpowiednie pisma.

Zdecydowana większość radnych za przyjęciem planuZa skierowaniem projektu planu ponownie do komisji głosowało 10 radnych, przeciw było 21 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak łatwo się domyślić, przegłosowanie projektu planu zagospodarowania było już tylko formalnością. Za przyjęciem projektu planu głosowało 20 radnych, przeciw było 10 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rada dzielnicy planuje zaskarżyć uchwałę do wojewodyJuż po uchwaleniu planu zagospodarowania zapytaliśmy także przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Nowy Port (wcześniej także radnego miasta), Łukasza Hamadyka, o przyczynę nieobecności przedstawicieli radnych dzielnicy na komisji.

- Poinformowałem na sesji rady dzielnicy, która odbyła się dzień wcześniej, o terminie komisji RMG. Widocznie radni mieli inne zajęcia. Tak się złożyło. Poza tym odnoszę wrażenie, że większość rządząca podjęła decyzje już dawno temu, czego dowodem jest dzisiejsze głosowanie zabetonowane dyscypliną partyjną [Cezary Śpiewak-Dowbór, szef klubu KO, przed głosowaniem zapewniał, że nie narzucono żadnej dyscypliny w głosowaniu - dop. red.]. Do tego dochodzi skandaliczne naginanie rzeczywistości przez dyrektor BRG czy hipokryzja i kompromitacja szefa klubu KO, który uchwałę wcześniej mówił o wsłuchiwaniu się w głos mieszkańców i rad dzielnic. Głosowanie było farsą i przejdzie do historii, ale jednocześnie otwiera nam drzwi do zaskarżenia uchwały do wojewody, o czym już rozmawiamy. Przechodzimy do kontrofensywny i składamy także petycję do prezydent Dulkiewicz - tłumaczy Hamadyk.
Czytaj też:

Dwa razy więcej za śmieci. Radni Gdańska przyjęli podwyżkiOpinie (184) ponad 10 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Opinia została zablokowana przez moderatora

 • (6)

  A więc wszystko przeciwko mieszkańcom.Brawo Wy)Dziwię się że Gdańsk zaczyna podążać drogą Gdyni...plany,marazm,zastój.

  • 75 74

  • mówiłem, że ona będzie drugim szczurem

   • 12 15

  • Zależy jakim? Jako mieszkaniec Gdańska

   chętnie tam zamieszkam. Młodość spędziłem w Brzeźnie więc ciągnie mnie w tamte okolice. Im więcej będą budować tym lepiej - ceny spadną.

   • 21 10

  • Haha Svencjusz zamknij coś.... (1)

   Droga jest potrzebna żeby odciążyć starą ul. Wyzwolenia. Pozatym chyba lepiej zeby powstawaly budynki w obrebie miasta a nie bezsensownie na zad*piach.

   • 22 7

   • Droga tak ale nie według planu BRG! Tu jest cały sens tego sporu

    • 10 9

  • Budują źle, nie budują jeszcze gorze,j takim jak Ty to nikt nie dogodzi, no chyba Jaruś z wazeliną.

   • 6 7

  • Z mieszkańcami Letnicy !

   Przyszli i obecni mieszkańcy letnickiej to tez mieszkańcy Gdańsk ! I dobrze ze miasto działa w ich imieniu !

   • 0 4

 • Maskara! Jak zawsze wbrew mieszkańcom! (18)

  Urzędnicy, nie liczą się z głosem mieszkańców. Najważniejsi w mieście są deweloperzy :( po co te konsultacje? Szopka jak zawsze, niby słuchamy a potem i tak robimy swoje. Coraz gorzej w tym mieście się żyje.

  • 114 64

  • przecież dulkiewicz kontunuuje dzieło adamowicza więc nie wiem skąd to zdziwienie

   • 30 10

  • Jacy urzędnicy? To radni wybrani min. przez ciebie. Podobno działający w TWOIM imieniu.

   • 17 3

  • Jakoś sam przewodniczący też bawi się w deweloperkę.

   Znał nawet roczną stopę zwrotu z inwestycji - rentowność na wynajmie biurowym.
   Miasto ma się rozwijać. Jako mieszkaniec jestem za.
   Pisowski bełkot o dyktacie deweloperów już zaczyna być nudny.

   • 17 18

  • jako człowiek z nowego portu powiem że droga jest potrzebna (6)

   • 19 4

   • Ty trollu to chyba jesteś bardziej z Wejherowa. Pojedyncze jednostki z NP są za tym planem

    • 13 14

   • (4)

    typowy komentarz emeryta z falowca któremu zostało kilka lat jeszcze stąpania po ziemii... przecież mieszkańcy chcą drogi ale w innym przebiegu. Bo Nowa Wyzwolenia to tylko równoległe przesunięcie starej Wyzolenia na drugą stronę budynków. Poprawia to życie jednych mieszkańców kosztem innych

    • 12 12

    • (3)

     policz sobie ile jest równoległych dróg do Wyzwolenia w Porcie, rozumiem, ze są one niepotrzebne?
     Jak wy jeździcie komuś pod blokiem to dobrze, ale jak wam drogę wybudować to nie dobrze...

     • 7 6

     • (2)

      Czy ty czytasz czasami artykuł przed skomentowaniem? Przecież tu chodzi o ciężki transport na drodze zbiorcze a nie małe wąskie osiedlowki

      • 6 5

      • jaki ciężki transport?

       gdzie ty masz ciężki transport w miastach? widziałeś kiedyś kopalnię w centrum miasta? odkrywkową jeszcze!?

       • 0 2

      • Ale to nie jest droga pod jeden typ samochodów. A druga kwestia, bez równoległej drogi nie będzie można wprowadzić, żadnego zakazu dla ciężarówek na Wyzwolenia, więc to, ze kierowcy ciężarówek będą sami jeździli przez, niebawem bardziej zatłoczoną, Letnicę to tylko wasze marzenia,

       • 0 0

  • (6)

   Ale jacy mieszkańcy?

   Postulat mniejszej liczby miejsc parkingowych pod blokami to jest postulat mieszkańców czy dewelopera?
   Zwiększenie wysokości maksymalnej to postulat mieszkańców czy dewelopera?

   • 12 3

   • Ja mam inne zdanie. Im wyższe nowe bloki (5)

    tym lepiej. Odciągną uwagę od mówiąc delikatnie od tych betonowych leningradzkich koszmarków z PRLu i falowca.

    • 9 11

    • (4)

     Dobrze ze to tylko twoje zdanie uff

     • 7 5

     • (3)

      im wyższe bloki tym wiecej miejsca między blokami np. na zieleń... ale nie wszyscy to widzą

      • 2 5

      • (1)

       Im wyższy budynek tym wyższy zysk dewelopera z m2 kupione działki, to cień dla mieszkańców, gorsza cyrkulacja powietrza, większy ścisk na parkingach etc

       • 11 2

       • Jaki większy ścisk? Jak mieszkań i ludzi tyle samo, to miejsc parkingowych będzie tyle samo. Przy wyższych budynkach zostaje więcej przestrzeni.

        • 0 0

      • dokładnie, postawić tam blokhausy

       futurystyczne i rozpocząć hodowlę

       • 0 1

  • W tych deweloperskich budynkach też beda mieszkańcy więc teraz kwestia pod czyim domem będzie przebiegała ulica

   • 0 1

 • Po pierwsze: (30)

  Nie znam nikogo kto z własnej woli odwiedza tę dzielnicę!
  Po drugie: w związku z tym uważam że zmiany są tylko i wyłącznie dla mieszkańców.
  Ale jak oni ich nie chcą, wolą inaczej to chodzi o co?

  • 67 71

  • Nie znam nikogo kto dobrowolnie odwiedza tę dzielnicę.

   Zatem skoro ludzie tam nie bywają zmiany są dla mieszkanców?
   Ale skoro mieszkańcy ich nie chcą to o co chodzi? O interes dewelopera???

   • 17 8

  • (25)

   A kto powiedział, ze nie chce? To radni i garstka osób chce protestować, bo im sie nie podoba. Nie chcą likwidacji części działek, części dziko postawionych garaży, i jest część osób która nie miała drogi przy bloku, a teraz może mieć i woli protestować. Tych osób jest znacznie mniej, niż cała reszta, która czeka na zmiany i wyrzucenie ciężarówek ze starej Wyzwolenia.

   • 27 15

   • (24)

    Garstka to jest takich emerytów jak ty człowieczku... . sprzeciw wnioslo ponad pół tysiąca osób. To nie jest garstka.

    • 13 11

    • To garstka (23)

     Nowy Port ma około 9600 mieszkańców. 555 osób (tyle złożyło podpisy) to niecałe 5,8% wszystkich mieszkańców. Garstka.

     • 19 6

     • (2)

      Żeby było śmieszniej podpisy zbierały tez osoby, które w Porcie nie mieszkają

      • 13 3

      • Śmieszne? (1)

       Czyli idąc Twoja retoryką jeśli mieszkam np. w Oliwie to Nowy Port nie powinien mnie interesować? To jest dla Ciebie uwłaczające i śmieszne, że podpisy zbierały osoby nie mieszkające w dzielnicy? To chyba przykład świadomego obywatela działajacego na rzecz całego miasta a nie tylko swojego ,,ogródka". Tak powinno być wszędzie, a Rady Dzielnic powinny ze sobą ,,współpracować". Pod petycją i wnioskami podpisywali się mieszkańcy dzielnicy.

       • 6 11

       • Oczywiście, że nie powinien. Może jeszcze mieszkańcy Nowego Portu mają wyznaczać drogi w Letnicy? Obecnie mogą nawet zebrać więcej podpisów, ale to się zmieni i za jakiś czas mieszkańcy Letnicy mogą stwierdzić, że nie podobają im się ogródki działkowe i woleliby tam park i tez zbiorą podpisy... i co wtedy tez będzie ok?

        • 2 8

     • Garstka? (11)

      Pod petycją podpisało się ponad 2000 osób, to ponad 30% uprawnionych do głosowania w Nowym Porcie. Uchwałami sprzeciwiły się Rada Dzielnicy poprzedniej kadencji (bardzo pro PO) i obecnej kadencji (mieszana), a Rada Dzielnicy reprezentuje jak wyliczyliście całą dzielnice czyli ponad 9 600, do tego poprała Petycję Rada Dzielnicy Brzezno reprezentująca ponad 13 000 mieszkańców dzielnicy, i niezależne, nie dotowane przez Miasto Stowarzyszenie Gdańsk Tworzą Mieszkańcy. Za przebiegiem wzdłuż torów kolejowych opowiada się właściciel terenu PKP Inwestycje, zreszta buduję przy okazji modernizacji torów do Port SA, drogę techniczną o parametrach większych niż planowana Nowa Wyzwolenia i Port SA. Transport ciężki pojedzie w końcu po torach (platformy wagony) lub wzdłuż torów, prosto na Nabrzeże Oliwskie a Nowa Wyzwolenia ma być ciągiem komunikacyjnym dla osiedli na Letnicy i pozwoli na wybudowanie na podmokłej łące prawie 30 bloków, bo takie są już plany (projekty) deweloperów, żeby mogli zabudować na około składowisko popiołów musi być droga dojazdowa. Uchwalony wczoraj przebieg NW to zagłada dla Nowego Portu i zamknięcie kilku tysięcy mieszkańców bloków wzdłuż Wyzwolenia i Nowej Wyzwolenia w specyficznym getcie smrodu spalin, hałasu i wibracji (specyficzna tunelowa zabudowa tej części dzielnicy, zjawisko interferencji) zamkniętym jednym ciągiem komunikacyjnym. Mieszkańcy dzielnicy to nie margines społeczny Gdańska tylko świadomi ludzie którzy nie bedą jak stado MarioBrossowskich gunbasów dalej przyklaskiwać otumanionym przez lobby deweloperskie urzędnikom miejskim.

      • 16 15

      • w końcu coś merytorycznego w tym bełkocie. brawo

       • 9 8

      • (3)

       Kobieto, robisz tylko dużo hałasu i manipulujesz w swojej sprawie.
       Nie przeprowadzaliście uczciwej ankiety tylko zbieraliście podpisy przedstawiając zmanipulowane informacje, uwzględniające interesy grupki zainteresowanych i teraz śmiesz powoływać się na opinie mieszkańców. Jak policzyliście zwolenników Nowej Wyzwolenia? Dlaczego jakaś grupa mieszkańców może sobie blokować budowę drogi, która byłaby bliżej ich bloków, jednocześnie odbiera prawo głosu mieszkańcom, pod których oknami sami jeździcie i to już wam nie przeszkadza. Jesteście grupą egoistów i populistów. Jeżeli obecna Wyzwolenia niczego nie odcina to Nowa tym bardziej nie będzie.

       • 15 12

       • co za epitey? (2)

        jak policzyliśmy napisałam w komentarzu wyżej, na pewno przestaniesz obrażać kiedy pierwsze tiry przejada nową droga techniczną wzdłoż torów prosto do portu na nabrzeże oliwskie pod wyremontowanym wiaduktem.
        https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdansk-szykuje-sie-do-remontow-mostu-wiaduktow-i-kladek-n137910.html, wszystkie wiadomości mają potwierdzenie w ogólnodostępnych dokumentach...

        • 5 2

       • (1)

        Nie pojadą, bo tylko część ciężarówek jeździ do tej części portu do której mogłyby dostać się pod wiaduktem. A to tylko część problemu, duża część samochodów, która teraz jeździ po Wyzwolenia, wjeżdża na nią po to tylko, żeby wjechać na jedna z 3 uliczek dojazdowych, które prowadzą do garaży po stronie południowej.

        Epitetów i tak za mało, bo jesteście większymi szkodnikami niż urzędnicy, którym dostarczacie tylko argumentów, żeby nic nie robić.

        • 3 4

       • i będzie wjeżdżać dalej Wyzwolenia, a nawet więcej, wzdłuż całej NW od strony już stojącego osiedla wg. planów Miasta ma powstać 700 miejsc parkingowych, z NW nie są planowane zjazdy na ,,stare" osiedle, wszystko jest w proponowanych projektach, wystarczy dobrze je przejrzeć, żeby wiedzieć że dla mieszkańców wzdłuż ,,starej" Wyzwolenia nic się nie zmieni, wręcz przeciwnie, zostana zamknięci między Wyzwolenia i Nowa Wyzwolenia, hałas, spaliny, wibracje 24H.

        • 4 1

      • (3)

       O drodze było wiadomo od wielu wielu lat i Pani, wprowadzając się do Kamienic Magellana powinna wiedzieć, że ta droga tam powstanie. Wtedy (lata 90) jeszcze mało myślano o deweloperach i ich interesie, po prostu zaplanowano taki układ drogowy. A teraz nagle krzyk bo bliżej niż dalej do realizacji drogi, która powinna powstać.

       • 11 6

       • (2)

        droga planowana od 40 lat a nie 20, i tak do dziś nie przeprowadzono symulacji odpowiadającym czasom w jakich zyjemy dzis... polecam sie przygotować a nie sprzedawać suchary, nie jestem mieszkanka kamienic magellana a tylko się tam zatrzymuję na czas pobytu w polsce, nie mam interesu a mimo dostrzegam duże zagrożenie dla tych dzielnic. budowanie na bagnach, nawet przy głębokim palowaniu i wysoki stan wód gruntowych to istne proszenie sie o katastrofę budowlaną i ekologiczną

        • 8 4

       • (1)

        Z tym projektem to nie tak do końca było, rezerwa pod drogę jest od dawna, ale jakieś 15 lat temu gdy planowano/remontowano Marynarki Polskiej i wjazd do portu, był plan łączący z Oliwską przez plac Wolności i Wilków Morskich. Później się z tego wycofano i postawiono na rewitalizację tamtej okolicy, a to połączenie zastąpiono planowaną Nową Wyzwolenia

        • 1 1

       • poprawka, nie przez plac Wolności tylko plac przy ul. Przyjaciół

        • 1 0

      • 555 osób a nie 2000 (1)

       • 1 2

       • 555/2000

        ponad 500 osób podpisało się pod uwagami do wniosku BRG zmiany mpzp, 2000 osób pod petycją do prezydent Dulkiewicz, czytanie ze zrozumieniem się kłania

        • 1 0

     • (7)

      panie matematyk, jakbyś nie wiedział to cię uświadomię bo widzę żeś nie tutejszy... nowy port można w sumie podzielić na dwie części starego Portu (wolności, Oliwska, władysława IV, na zaspę itd) oraz drugą część powiedzmy "nową" czyli okolica ul.Wyzwolenia i Marynarki Polskiej. Jak sobie to podzielisz mniej więcej na połowę to masz około 4800mieszkańców, W tym są oczywiście dzieci, najemcy oraz osoby nie zainteresowany nawet jak im przez sufit kapie. Więc jak sobie panie matematyk policzysz to będzie to zdecydowanie większa garstka niż piszesz

      • 12 5

      • (6)

       I chcesz powiedzieć, że ludzie z falowca i bloków bezpośrednio przyległych do Wyzwolenia poparli blokowanie nowej drogi?

       • 12 4

       • (5)

        Kolejna ameba mająca problem z czytaniem że zrozumieniem... tak dla drogi, nie dla trasy według planu brg

        • 7 3

       • (4)

        kobieto, wasza wirtualna droga wzdłuż torów może być co najwyżej alternatywą dla nowej Gdańskiej a nie Wyzwolenia. Gdyby ktoś realnie chciał brać coś takiego pod uwagę trzebaby przebudować wiadukt, a i tak nie dałoby sie wprowadzić zakazu dla ciężarówek na Wyzwolenia... bo to nie jest alternatywa tylko nierealne bzdury.

        • 3 10

       • Remont trasy Przez PKP Inwestycje (3)

        Wzdłuż torów PKP wybuduje tzw drogę techniczną o takich parametrach ze od węzła pokoleń lechi do nabrzeża Olwiskiego będzie biegł a sobie ta droga techniczna i ni e ma powodu prowadzić NW po terenie mocno podmokłym w promieniu przebiegu drogi. Przebudowa wiaduktu w pierwszej kolejności i przyjrzyjcie się drodze technicznej budowanej pod wiaduktem prosto na nabrzeże Oliwskie, które idzie do remontu w pierwszej kolejności https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdansk-szykuje-sie-do-remontow-mostu-wiaduktow-i-kladek-n137910.html

        • 10 2

       • (2)

        I jak tiry z Oliwskiej będą wjeżdżały na tą drogę?

        • 0 0

       • Transport ciężarowy (1)

        Drogą techniczną o parametrach większych niż zatwierdzona przez Miasto NW, wzdłuż torów kolejowych, notabene już budowaną przez PKP w związku z modernizacją torów będą wjeżdżać pod wiaduktem prosto na Nabrzeża, w ogóle nie będą wjeżdżały na Oliwską i dzielnicę, natomiast przy przyjętym rozwiązaniu Miasta nic się nie zmieni dla Oliwskiej natomiast dużo na gorsze dla całej zabudowy wzdłuż Wyzwolenia i Nowej Wyzwolenia. Przypominam że port przebudowuje Nabrzeże Oliwskie żeby zwiększyć możliwości przeładunku nawet o 300%.

        • 4 1

       • To nie obsłuży całego ruchu ciężarówek, np. tych z agencji celnej na Kasztanowej.

        Tym bardziej inna droga wzdłuż torów nie ma sensu.

        • 0 0

  • chodzi o to, żeby nowa droga służyła deweloperom, którzy wkoło chcą nastawiać klocków. (1)

   • 23 3

   • niech budują, no chyba ze szczytem możliwości architektonicznych w porcie jest falowiec

    • 11 6

  • Ja odwiedzam tą dzielnicę bo ją lubię po prostu a jestem z Sopotu...

   • 1 0

 • (1)

  kto by chciał mieszkać w nowym porcie albo letnicy? siarkopol , port service pozdrawiaja :D

  • 54 56

  • wolę tam niż na bagnach za miastem nazywanych Południem

   • 6 1

 • Jak za darmo to biere! (2)

  • 14 8

  • A niby skad Gdańsk ma na to wszystko pieniądze?? Do urzędu miasta powinno wkroczyć CBA!!

   • 8 3

  • tereny zalewowe

   każdą dzielnicę da się odmienić, ale już z podniesieniem może być kłopot. te tereny to ok 1m npm. woda może dotrzeć tam w przeciągu kilkudziesięciu lat. czy polacy zawsze muszą myśleć o tu i teraz? naprawdę nie stać nas na perspektywiczne myślenie? ludzie kupią tam mieszkania a potem będzie płacz.

   • 7 1

 • Zapamiętajcie sobie - wszelkie zmiany planu muszą miec akceptację deweloperki

  A nie mieszkańców, czy innych pisiorów

  • 83 32

 • Należy jak najbardziej zbudować tą drogę (6)

  Radni opozycji jak zwykle są na nie, a przecież to dla dobra miasta aby przybywało mieszkańców na niezagospodarowanych terenach.

  • 54 48

  • (3)

   a czy na niezagospodarowanych terenach musza być bloki ? wszystko zabetonowane ? nie lepiej było tam park zrobić albo coś dla mieszkańców/ turystów

   • 14 13

   • tam jest dużo terenu i można nie jeden park utworzyć, ale nawet do parku trzeba się jakoś dostać... tam nie ma żadnej infrastruktury (buduje się)

    • 7 4

   • Zapomnijmy o parku. Większość tego terenu to teren prywatny który już pewnie Pan szanowny właściciel już sprzedał deweloperce. Teraz to zabetonuja a Pani Dyrektor z BRG będzie wmawiać nam że 30% to tereny zielone będą. Tylko ten teren zielony to będzie parking dla gości zasiany trawą

    • 17 3

   • Nie no jak tam przez lata były bagna a potem wysypisko popiołów, które wiatr roznosił po okolicy, to było tak pięknie, co? Teraz te tereny zostaną zagospodarowane i będą tam mieszkać ludzie. Nie zasłaniajcie się deweloperami, bo przemawia przez was nienawiść w stosunku do tych nowych mieszkańców.

    • 7 10

  • Na pewno zrozumiałeś treść artykułu?

   • 6 1

  • A mieszkasz w Porcie?...Mieszkańcy Portu nie chcą takiego przebiegu drogi

   • 10 4

 • Najciekawszy podtytuł: (1)

  Odrzucono wszystkie uwagi do projektu planu.

  Wszystko w temacie.

  • 68 12

  • POwyżej w artykule widać jakie to były uwagi. Słusznie, że odrzucone. :)

   • 5 12

 • wy najpierw zakonczcie istniejące budowy

  a nie, ze spółki krzaki podwykonawcy obstawiają jednym kierownikiem 10 placów budów.

  • 35 11

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.