• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Znamy projekt nowego modelu rozwoju przestrzennego Gdańska

Krzysztof Koprowski
28 kwietnia 2016 (artykuł sprzed 6 lat) 
Opinie (159)
Najnowszy artykuł na ten temat Plaża na Stogach: zdecyduj o zmianach
Powstające studium nakreśli kierunek rozwoju miasta na najbliższe lata. Wrzeszcz (nz.) nadal będzie jedną z najważniejszych dzielnic dla nowych inwestycji. Powstające studium nakreśli kierunek rozwoju miasta na najbliższe lata. Wrzeszcz (nz.) nadal będzie jedną z najważniejszych dzielnic dla nowych inwestycji.

Nowy model przestrzenny rozwoju miasta i aglomeracji, a także spore zmiany w podejściu do nowej infrastruktury komunikacyjnej przewidują wstępne założenia nowego studium zagospodarowania Gdańska. Dokument powstaje przy znacznym zaangażowaniu mieszkańców, którzy złożyli ponad 1 tys. wniosków.Czy zaglądałeś(aś) kiedyś do obowiązującego studium rozwoju twojego miasta?

Prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska postępują według przyjętego ponad rok temu dość ambitnego harmonogramu.

Po licznych dyskusjach, zebraniu wniosków, ale jeszcze w tracie badań ruchu, przedstawiono bardzo wstępny zarys tego dokumentu w zakresie uwarunkowań i założeń kierunków rozwoju.

Prezentacja odbyła się na wspólnym posiedzeniu Komisji Zrównoważonego Rozwoju oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta.

- Jesteśmy w toku prac nad tym dokumentem, więc jak najbardziej mogą być jeszcze wprowadzane zmiany - zaznacza Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Odbyliśmy 53 spotkania, w których wzięło udział 1569 uczestników. Otrzymaliśmy również 23 wnioski od rad dzielnic oraz 245 pism, zawierających 1036 wniosków.
Model rozwoju Gdańska i aglomeracji oparty jest na kilku dzielnicach wraz z wejściem na górny taras. Model rozwoju Gdańska i aglomeracji oparty jest na kilku dzielnicach wraz z wejściem na górny taras.
Gdańsk, Gdynia, Aeropolis

Największą zmianą jest nowe podejście do modelu rozwoju przestrzennego i funkcjonowania miasta oraz całej aglomeracji. Zamiast modelu Gdańsk-Gdynia wraz z centralnym pasmem usługowym wzdłuż torów kolejowych i nieudolną próbą jego powielenia wzdłuż obwodnicy (zamiast biur, obiektów kultury i rozrywki, powstały niemal wyłącznie hipermarkety) proponuje się model tripolarny: Gdańsk, Gdynia, Aeropolis.

Model ten zakłada dalsze podtrzymanie rozwoju trzech ośrodków o randze metropolitalnej: Śródmieścia, Wrzeszcza i Oliwy, ale przy jednoczesnym wejściu na górny taras i wykreowaniu nowej dzielnicy o wysokiej randze w rejonie lotniska. Dużego znaczenia mają nabrać też dwa obszary przemysłowe: Portu Północnego-Stogów Przemysłowych oraz Kokoszek Przemysłowych.

Czytaj też: Nowa dzielnica przy lotnisku coraz bliżej zabudowy

Gdy nałożymy na te założenia docelowy, rozrysowany dość ogólnikowo, układ komunikacyjny (oraz przepływu potencjałów, informacji itp.), powstaje znak nieskończoności. I to właśnie on być może stanie się umownym graficznym zapisem nowego modelu przestrzennego Gdańska oraz aglomeracji.

Gdańsk przy obecnie wyznaczonych terenach mieszkaniowych, mógłby pomieścić aż 630 tys. osób, podczas gdy nowelizacja ustawy pozwala na maksymalnie 570-600 tys. Gdańsk przy obecnie wyznaczonych terenach mieszkaniowych, mógłby pomieścić aż 630 tys. osób, podczas gdy nowelizacja ustawy pozwala na maksymalnie 570-600 tys.
Brak miejsca na nowe tereny mieszkaniowe

W nowym studium rezygnuje się z przeznaczania kolejnych terenów pod "mieszkaniówkę". Wizja miasta o bardzo rozległej, chaotycznej i niezwykle kosztownej w funkcjonowaniu zabudowie mieszkaniowej, została ograniczona zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja ustawy ma ograniczyć rozlewanie się zabudowy poprzez niemożność wyznaczania nowych terenów mieszkaniowych w oderwaniu od prognoz demograficznych. Gminy mogą przeznaczyć pod taką funkcję nowe tereny pod warunkiem, że ich "pojemność" nie będzie większa niż 30 proc. ponad prognozowany stan ludności w perspektywie maksymalnie 30 lat.

Prognozy demograficzne dla Gdańska na najbliższe lata. Prognozy demograficzne dla Gdańska na najbliższe lata.
Obecnie, gdyby zabudować wszystkie tereny mieszkaniowe w Gdańsku, liczba mieszkańców wzrosłaby do aż 630 tys. osób, czyli o ok. 169 tys. więcej niż obecnie. To oczywiście nie pokrywa się z prognozami, które przewidują w najlepszym razie niewielki wzrost liczby gdańszczan i tym samym dopuszczalne wyznaczenie terenów dla 570-600 tys. mieszkańców (w zależności od prognozy demograficznej).

- W nowym studium nie ma już możliwości wyznaczania kolejnych terenów mieszkaniowych. Przekroczyliśmy dopuszczalny wskaźnik, więc pozostają tylko dotychczas wyznaczone tereny tego typu [z obowiązującego studium - dop. red.] - mówi Damszel-Turek.
Cały dolny taras, a nawet niewielkie fragmenty górnego mają być zagospodarowywane w oparciu o koncepcję rozwoju miasta do wewnątrz. Cały dolny taras, a nawet niewielkie fragmenty górnego mają być zagospodarowywane w oparciu o koncepcję rozwoju miasta do wewnątrz.
Rozwój miasta do wewnątrz, racjonalizacja zagospodarowania na Południu i Zachodzie

Z tego powodu nadal podtrzymana zostanie ekstensywna forma zagospodarowania m.in. Olszynki, mimo że we wnioskach do studium pojawiały się postulaty, by to właśnie tam dopuścić budowę nowych osiedli.

Co więcej, w nowym studium postuluje się "racjonalizację zagospodarowania obszarów rozwojowych" Południa i Zachodu, czyli tych części miasta, które przyjęły najwięcej nowych inwestycji deweloperskich w ostatnich latach.

Dolny taras oraz Siedlce, Piecki-Migowo (popularnie Morena), Suchanino i Brętowo mają być obszarami, w których realizowana będzie polityka rozwoju miasta do wewnątrz, a więc dogęszczania zabudowy. Ponadto, dla Śródmieścia, Wrzeszcza i Oliwy planuje się wzmocnienie funkcji metropolitalnych.

Podział na wiodące funkcje pasa nadmorskiego. Podział na wiodące funkcje pasa nadmorskiego.
Pas nadmorski w trzech odsłonach

Różne formy zagospodarowania przewiduje się dla pasa nadmorskiego. Pas zachodni, czyli Brzeźno, Przymorze i Jelitkowo, to koncentracja turystyki, sportu i rekreacji, a także zróżnicowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa (do pasa nadmorskiego zaliczono tereny z dala od linii brzegowej i parków strefy nadmorskiej).

Wyspa Stogi to dominacja portu i przemysłu. Planuje się, że oprócz Portu Północnego, drugim obszarem rozwojowym będą tereny wzdłuż Martwej Wisły. Jednocześnie jednak podtrzymuje się możliwość rozwoju rekreacyjnego Stogów Mieszkaniowych oraz zabezpiecza tereny plaż na ten cel (Port Północny ma się rozwijać w istniejących granicach portu, bez aneksji nowych terenów na wschód).

Czytaj też: Ruch inwestycyjny w Porcie Gdańsk

Na Wyspie Sobieszewskiej charakter pasa nadmorskiego, jak i całej dzielnicy, ma zostać utrzymany, a rozwój opierać się o turystykę, rekreację, kameralną zabudowę mieszkaniową oraz rolnictwo.

Wnioski złożone do powstającego dokumentu studium dotyczące transportu. Wnioski złożone do powstającego dokumentu studium dotyczące transportu.
Ulice o miejskich charakterze

Zgodnie z postulatami mieszkańców, zmianie ulegnie polityka transportowa w zakresie projektowania układów komunikacyjnych. Mają one być nie tylko infrastrukturą stricte transportową, ale również atrakcyjną przestrzenią publiczną.

- Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje transportowe rozminęły się z oczekiwaniami mieszkańców. Istniał priorytet ich realizacji i rozliczenia [środków z Unii Europejskiej - dop. red.], ale zabrakło dbałości o przestrzeń publiczną - przyznaje dyrektor BRG.
Głównym założeniem ma być "standard ulicy miejskiej" z gęstą siatką skrzyżowań, jednopoziomowymi przejściami, usługami na jednym poziomie i innymi rozwiązaniami, które poprawią jej odbiór i komfort użytkowania wszystkich uczestników ruchu - nie tylko kierowców, ale przede wszystkim pieszych i rowerzystów (zgodnie ze Strategią Gdańsk 2030+).

Czytaj też: Strategia dla Gdańska: udogodnienia dla pieszych, nie tylko dla aut

Tunel pod Martwą Wisłą z lotu ptaka.


Miejscy urbaniści zastrzegają przy tym, że te zasady będą za każdym razem dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Zupełnie inną formę przyjmie ulica na terenie przemysłowym, a inną w gęstej zabudowie.

Do czasu zakończenia badań ruchu nie będą podejmowane jakiekolwiek decyzje w zakresie rezerw terenowych pod nowe drogi lub poszerzenie istniejących.

- Krytyczne głosy, które pojawiają się w mediach odnośnie rezygnacji z rezerw, nie mają odzwierciedlenia we wnioskach. Tylko 11 wniosków zawierało sprzeciw wobec rezerw, a 37 dotyczyło utrzymania rezerw, ale z różnymi modyfikacjami - zaznacza Edyta Damszel-Turek.
 • Istniejące mapy zagrożenia powodziowego ograniczają rozwój terenów stoczniowych i portowych.
 • Mapy zagrożenia powodziowego z korektami i postulatem wykreślenia z nich terenu Oruni.
Ochrona przed powodzią

W nowym studium przewiduje się dalszy rozwój systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w tym rezerwę pod 33 nowe zbiorniki retencyjne.

Miasto będzie się starało o korektę map zagrożenia powodziowego, które w Gdańsku przybrały absurdalne granice, ograniczające rozwój portów czy stoczni, lokowanych z założenia nad brzegiem rzek i morza.

Postuluje się także wykreślenie z tych obszarów Oruni, która zyskała ochronę przeciwpowodziową poprzez nowe zbiorniki oraz całkowicie odnowiony Kanał Raduni.

Czytaj też: Zbiorniki retencyjne na potokach w Trójmieście

Przebudowany Kanał Raduni. Materiał z 2014 r.


Zasady lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Zasady lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii.
Instalacje na biomasę, biogaz, odpady oraz elektrownie wiatrowe

Nowe studium ograniczy lokalizację instalacji na biomasę, biogaz i odpady do terenów składowiska Szadółki zobacz na mapie Gdańskaoczyszczalni Wschód zobacz na mapie Gdańska. Wolnostojące instalacje aerotermalne i fotowoltaiczne, a także elektrownie wiatrowe do 40 m wysokości będą mogły powstawać wyłącznie na terenach przemysłowych (inst. fotowoltaiczne wolnostojące dodatkowo też na Olszynce), zaś wyższe elektrownie wiatrowe - ze względów krajobrazowych - tylko w rejonie rafinerii.

Instalacje aerotermalne i fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem oraz instalacje wykorzystujące hydroenergię oraz energię geotermalną będą dopuszczone bez ograniczeń.

Harmonogram prac nad nowym studium i udział w nim mieszkańców. Harmonogram prac nad nowym studium i udział w nim mieszkańców.
Gotowy dokument w 2018 r.

Pełna treść projektu studium w zakresie uwarunkowań i założeń do kierunków została opublikowana na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. W maju i czerwcu pracownicy tej jednostki miasta planują spotkania z radami dzielnic i mieszkańcami.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, cały dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska będzie skierowany na sesję Rady Miasta na początku 2018 r. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac oraz bardzo dobrą organizację wszystkich konsultacji i tzw. spotkań eksperckich, termin ten wydaje się niezagrożony.

Czytaj też: Jak planowane są polskie miasta? Przykłady z Trójmiasta

Miejsca

Opinie (159) 1 zablokowana

 • PiS nie pozwoli na żaden rozwój (11)

  • 208 183

  • PIS na szczęscie nie ma tu na razie nic do gadania

   • 46 29

  • Idiota

   • 35 47

  • pewnie kosciol wykupi ziemie bo tylko on teraz bedzie mogl i bedzie stawial osiedle! (1)

   i po mieszkania ludzie beda szli do proboszcza ).......ty nie przyjales koledy wiec twoj plan mieszkaniowy jest w toku ! )..

   • 33 14

   • No, albo ten kurdupel ! Zalosny jestes.

    • 4 6

  • (4)

   mam trzy wnioski.
   Wezcie Wy wymagajcie od stawiaczy nowych biurowcow, zeby budowali razem z nimi bezplatne parkingi podziemne dla pracowników, poszerzyć spacerową, tunele dla pieszych na grunwaldzkiej gdzie się da tak samo na żołnierzy wyklętych, zlikwidujcie te p.... garby na myśliwskiej

   Tyle w temacie, żeby ułatwić życie mieszkańcom wystarczy niewiele i nie trzeba do tego pisać 1000000 stronnicowych dyrdymałów i poematów

   • 17 21

   • tunele

    i darmowe parkingi.
    Idiota czy z pisu

    • 11 20

   • Dobrze, że nie tworzysz polityki przestrzennej

    z tymi pomysłami z czasów Gierka

    • 12 3

   • mieszkańcy jeżdżąc tylko samochodami sami sobie utrudniali by życie

    miasto to ludzie a nie pseudobezkolizyjne węzły i puste parkingi wielopiętrowe z trawnikami obok zastawionymi przez parkujące samochody.

    • 7 0

   • odnośnie drugiego wniosku

    Samo poszerzenie spacerowej nie zlikwiduje problemu - zostają "wąskie gardła", najlepszym z rozwiązań byłoby zbudowanie tunelu pod pachołkiem, ale na to obecna władza się nie zgodzi
    https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rzad-na-razie-nie-da-pieniedzy-na-tunel-pod-Pacholkiem-n98518.html

    • 0 0

  • trol

   • 6 2

  • Wez cos na glowe , albo lekarza zmien

   Ty chyba po studiach jesteś .......co za przenikliwość ........

   Pozdrawiam

   Mirek

   • 5 2

 • (15)

  Ja mam projekt zmiany władzy w Gdańsku bo PO nas okrada i dalej wciska kit!Basta! ile można dyrdymałów czytać i słuchać ,menadżer śródmieścia to było przegięcie pały.Mam nadzieję ,że słynna zółta plama na długiej też wchodzi w skład tego projektu? Koniec z PO i robieniem z nas debili!
  PS .W modelu przestrzennym jest dzierżawienie miejskich gruntów lichwie parkingowej?

  • 127 197

  • (2)

   Twój horyzont jest wąski jak człon węża. Jak Ci się PO nie podoba, to pokaż miasto pod władaniem PiS, które się lepiej rozwija... Radom? ;)

   • 38 15

   • (1)

    Ja wiem co w Gdańsku PO zrobiło OK(zrobiło za nasze pieniądze , które latami jako podatnicy będziemy spłacać) .Ale nam potrzeba liberałów ludzi którzy kochają to miasto i region!Dobre uczynki nie mogą być przykrywką do lipy jaką PO ostatnio odwala!Basta! Nie głosuję na PIS ale PO skończy marnie ludzie nie są debilami i widzą co onibodwalają za popelinę .Weź nawet te dzierżawy gruntów pod lichwę parkingową.Liberalizm gospodarczy nie jest złodziejstwem takie ćwoki udają liberałów i przez takich ćwoków ludzie się odsuwają od wolności bo myślą ,że liberalizm to złodziejstwo ,kolesiostwo , i krętactwo!PO ma skończyć jak AWS!Z Radomia chyba jest główna sabotażyatka platformy obywatelskiej? :-D

    • 16 19

    • Też nie pałam stuprocentową sympatią do obecnych włodarzy, ale to co jest w artykule to są wizje, plany. A sprawy parkingowe to są drobiazgi...

     • 14 6

  • Szpilku (3)

   nie przypuszczałam, że popierasz PIS....

   • 9 9

   • (2)

    Popieram liberałów !PO nie ma nic wspólnego z liberałami! Straszwnie PIS-em już na nikogo nie działa !,,Liberałowie "z PO zasiadają we frakcji ludowej w parlamencie
    europejskim...hahaha.Nie głosuję na PIS ale jeśli PIS ma dobre pomysły dla kraju ja takie pomysły popieram!

    • 14 16

    • Dobre pomysły dla kraju z ramienia PIS ???? (1)

     Ja o takich jeszcze nie słyszałam.

     • 17 10

     • 28 mln

      ..na Tadzia i jego haj skul w Toruniu to dobry pomysł :) hihihi....Szpilek weź ty się ogarnij.

      • 6 6

  • Igiełek ! (2)

   Stale robi błąd w swoim podpisie. Zamiast "Szp..." powinno być "Deb..."

   • 8 7

   • kto robi ten robi (1)

    zamiast ,,ba'' powinno być ,,d*p...'' IDIOTA

    • 3 5

    • Albo zamiast ,,ba"powinno być PA platformo udająca latami liberałów.Kiedyś PO to była chluba człowiek był dumny z PO .Teraz to w brodę sobie pluję.

     • 5 3

  • (2)

   A kogo proponujesz w zamian? Guzikiewicza, Jaworskiego, Fotygę? Podaj oszołomie przykład z czego cię okradziono? Zapomniałem, z mózgu cię okradziono!!!

   • 11 8

   • (1)

    Ludzi którzy są liberałami , mają pomysł dla miasta , są z nim związani , nie są hipokrytami itd.

    • 4 6

    • Smutne, ale prawdziwe

     Prawdziwych Liberałów w naszym rządzie nie uświadczysz.

     • 6 0

  • Proszę się przyznać ile zapłacili za pisanie tych żałosnych wypocin?

   Czy jest Pan w ogóle mieszkańcem Gdańska?

   • 0 0

  • jak 50 lat temu EURO GDAŃSK - dolny SKANSEN Europy

   Proponuję zaprosić gości z EUROPY i pokazać dynamike rozwoju BRG na dolnym terasie . Pełny skansen Europy - wytwór Pana Prezydenta miasta Gdańsk .
   Naprawdę jest się czym pochwalić . Widoki jak zatrzymane jak przed 50 laty

   Dziekujemy za WSTYD i SKANSEN na skalę całej Europy w mieście Gdańsk .

   • 0 0

 • obywatel (3)

  To będzie, ten tramwaj w tunelu na ul. Wileńskiej?

  • 19 16

  • nie będzie ....

   • 4 5

  • No wlasnie. piec spotkan konsultacyjnych w sprawie Nowej Politech. (1)

   A na Trojmiasto.pl od dluzszego czasu cisza...

   • 14 1

   • nic nie będzie, wszystko idzie na tunel po lasem

    żeby warszawiacy mogli się spokojnie wydostać z sopotu

    • 2 0

 • (12)

  Trzeba obiektywnie przyznać, że Gdańsk to jedno z kilku najlepiej rozwijających się miast w Polsce. Poczynione zostały bardzo duże inwestycje infrastrukturalne, budowa dróg, rozwój komunikacji, pozwoli to na jeszcze szybszy rozwój gospodarczy w najbliższych latach i ułatwienie życia mieszkańcom.
  P.S. Nie mieszkam w Gdańsku

  • 181 50

  • Przesadzasz, moim zdaniem nie odbieramy od innych miast (3)

   • 15 27

   • To sobie prześledź ile procent wydatków w ostatnich latach idzie na infrastrukturę (1)

    Nigdzie nie buduje się tyle co u nas. Gdańsk pozyskał najwięcej środków (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) ze wszystkich miast. Jest nr 1. Gdynia z tego co pamiętam 42 miejsce..

    BTW By nie było gadania że to tylko dzięki Tuskowi i PO to 2 miejsce ma Rzeszów gdzie PO nigdy nie rządziło

    • 26 4

    • i mama najwięcje kredytów na budowę miejskich autostrad niszczących miasto

     • 10 18

   • To do Olsztyna jedź :)

    Tam ostatnią większa inwestycje Gomułka odbierał w 1967 :)

    • 1 0

  • To odwiedź Toruń i Bydgoszcz. (3)

   • 8 7

   • To ty chyba tam nie byłeś... (2)

    ...w Bydzi zbudowali tramwaj na Fordon - z epickim węzłem "Wschód". To trochę tak, jakby w Gdańsku zrobili tramwaj z Siedlec do Kokoszek. Zbudowali tram do Dworca (odbudowali właściwie), przebudowali przystanki kolejowe (trochę na zasadzie naszej modernizacji SKM-kowych przystanków), zbudowali nowy most przez Brdę (trasa Uniwersytecka), teraz robią trasę na Bielawy (która wyglądała jak nasza na Przeróbce), zburzyli i zbudowali od nowa Dworzec, zrobili BiT city.

    Toruń też nie pozostał w tyle: mają tramwaj do kampusu, nowe węzły przesiadkowe i nową trasę przez Wisłę.

    Oba miasta dokupiły też tramwaje.

    A więc odwiedź Toruń i Bydgoszcz i dopiero potem dawaj wypowiedzi w tym temacie.

    • 16 6

    • mieszkaniec miasta nad Brdą

     wszystko to potwierdzam jako mieszkaniec Bydgoszczy i często bywający w mieście ojca od rydzy, tylko brak mi tu wzmianki o zadłużeniu obu grodów (są to bezapelacyjni liderzy rankingu najbardziej zadłużonych miast) właśnie z powodu inwestycji przerastających ich skromne możliwości finansowe

     • 10 3

    • tramwaj z Siedlc do Kokoszek to dobrze czy źle?

     • 0 0

  • Nie mieszkasz

   .....ale w magistracie pracujesz. Na takie klepanie jak z ulotki działu promocji miasta od razu zdradza urzędnika.

   • 8 9

  • Tak Ci się tylko wydaje a wiesz dlaczego? Bo Twoim punktem odniesienia jest pogrążona w marazmie i zapaści Gdynia.

   • 11 5

  • rozwijacie się, ale za kasę z budżetu, nie za własną

   • 2 4

  • Na temat ułatwiania życia mieszkańcom...

   trudno się wypowiadać osobie, która tu nie mieszka...
   Ja mieszkam i mam nieco odmienne zdanie.

   • 0 0

 • Studium sobie - papier wszystko przyjmie...

  a życie sobie - będą budować tam gdzie będzie odpowiedni lobbing deweloperów - wsparty bonusami dla urzędników...

  • 83 26

 • Dajcie spokój z tym górnym tarasem. (14)

  Górny taras kojarzy mi się z niczym innym jak z koszmarem komunikacyjnym na Słowackiego i Spacerowej. Zagospodarujcie całe hektary nieużytków na dolnym tarasie i zagęśćcie sieć komunikacyjną i infrastrukturę i nie rozwlekajcie miasta na okolicznych wzgórzach skazując ludzi na godziny stracone w samochodach i środkach komunikacji. Dolny taras zabudowany tylko w połowie, a wy chcecie rozbudowy miasta na peryferiach.

  • 158 23

  • (1)

   Jako mieszkaniec górnego tarasu (Morena) paradoksalnie muszę Ciebie poprzeć. Dolny t. jest zdecydowanie niedogęszczony. Zamiast robić drogi na wypiz*owa dzielnic tzw. poludniowych, trzebaby zaproponować dogęszczenie dołu. Owszem, ceny będa wyższe, ale jak ktoś się już zdecydował na obrzeża miasta, to z pełnym konsekwencjami.

   • 41 6

   • tylko czemu miasto nie chce tego zrozumieć
    a tak robimy laskę deweloperom - tani grunt dla tanich mieszkańców

    • 5 3

  • (10)

   Na górnym mieszka połowa miasta w tej chwili nie możesz sobie tak powiedzieć żeby sobie odpuścić;) stało się tak a nie inaczej, ja też się wynioslem z dołu co tam sama stara infrastruktura i bardzo powolny rozwój. Należy pomyśleć racjonalnie jak zachęcić ludzi do przesiadki na komunikację miejską i to jest rozwiązanie

   • 16 22

   • Bzdura! (9)

    Korki, spaliny, smród i godziny zmarnowane na dojazdy to nie jest żadne rozwiązanie. Nie ważne czy w prywatnym samochodzie, czy w autobusie, tramwaju czy w PKM/SKM. Na długie dojazdy szkoda czasu, pieniędzy i środowiska. Racjonalista ma racje! Miasto powinno się dogęścić a nie rozwlekać!

    • 37 6

    • Jasne że powinno, ale.. (7)

     Owszem, miasto powinno się dogęszczać.
     Tyle że to nie tak, że ludzie którzy decydują się zamieszkać na górnym tarasie robią to bo lubią stać w korkach i walory zapachowe pobliskich Szadółek...

     Nawet jeśli powstaną dziesiątki nowych osiedli na dolnym tarasie to nie będzie komu tego kupować. Deweloperzy z cen nie zejdą, to oczywiste. Miasto nie ma środków żeby budować mieszkania komunalne na taką skalę, zresztą zaraz byłaby lawina krytyki że to komuna i promowanie nieróbstwa i patologii..

     Podsumowując, jak zawsze, łatwo krytykować i rzucić nośnie hasło, trudniej zaproponować realne rozwiązanie problemu.

     • 10 9

     • Proszę bardzo.......... (5)

      Realne rozwiązanie problemu nr.1.
      Obniżyć ceny gruntów na dolnym tarasie.

      Realne rozwiązanie problemu nr.2.
      Wydać pozwolenia na budowę mieszkań na nieużytkach na Zaspie, Przymorzu, Oruni, Olszynce, w Brzeźnie, Nowym Porcie.

      Proszę spojrzeć na zdjęcia satelitarne Gdańska w "Google Earth" to zobaczycie ile miejsca się w tym mieście marnuje. O dziurach wstydu w Śródmieściu nawet nie chcę już wspominać.

      • 27 3

      • (2)

       A jak chcesz "obniżyć cenę gruntów na dolnym tarasie"? Przecież jak przyblokujesz mozliwość nabywania na górnym tarasie, to na dolnym ceny jeszcze wzrosną .

       • 6 3

       • (1)

        Miasto może oferować tanie grunty np. pod budownictwo dla młodych z określoną regulowaną ceną mieszkań (z ograniczoną możliwością sprzedaży spekulacyjnej np. przez 15-20 lat)

        Mieszkania tylko dla młodych ;-)

        • 6 3

       • dla młodych

        znowu tylko dla młodych, a stary to już nie może mieszkać w centrum?

        • 2 0

      • (1)

       Na Zaspie nie ma już nieużytków ;-) wszystko już prawie sprzedane
       póki co mamy teren gigantyczny między brzeźnem i wrzeszczem
       no i letnicę
       upsss zapomniałem że ziemia w letnicy tak jest zatruta przez przemysł że jej utylizacja w takich ilościach byłaby nieopłacalna

       • 2 1

       • Nie zapominaj o działkowcach

        To są setki hektarów w centrum miasta przeznaczone na krzaki i budki z dykty, wszystko porozdzielane płotami i niedostępne dla mieszkańców. Takie to "tereny zielone".
        Dużo więcej pożytku by było gdyby to wszystko zaorać i częściowo przeznaczyć na parki, częściowo pod zabudowę. W zamian niech działkowcy dostaną grunty odralniane przez deweloperów pod obwodnicą.

        • 7 2

     • Na temat planowania...

      Planować i przewidywać powinno się przed realizacją inwestycji, a nie rozwiązywać powstałe przez nie problemy post factu,

      • 0 0

    • Każdy kto się wynosił na górny taras napewno kalkulował sobie wsyzxtkie te kwestie, zarówno dół jak i góra ma swoje plusy i minusy, jednym się opłacało innym nie. Ceny nieruchomości są zbyt napompowane, w stosunku do zarobków.
     Nikt kto zarabia średnią krajowa nie pojdzie mieszkać za 7 tys za metr.
     W takiej sytuacji już lepiej wsiąść w tą PKM lub nawet samochod i przestac w tym korku niż brać na siebie mega duże kredyty lub mieszkać w starym bloku gdzie wali ze zsypu :/
     Braliście to pod uwagę komentując ?

     • 2 1

  • Dolny taras

   Dlaczego tereny Orunii Dolnej nie zostały w żaden sposób wzięte pod uwagę ? Do ścisłego centrum zaledwie 1,5 km a władze miasta wolą wydawać wielkie pieniądze na infrastrukturę oddalona o 10 km Dlaczego !!!
   Najwyższy czas zaprosić specjalistów i pokazać dynamike rozwoju miasta Gdańska na przykładzie Orunii Dolnej - skansen sprzed 50 lat panie prezydencie na skalę Europy . Tutaj właśnie nalezy zaprosić gości i pokazać efekt pracy BRG GDAŃSK
   Gratuluję !!!
   i powodzenia w przyszłych wyborach samorzadowych

   • 0 0

 • (4)

  Kolejne studium przeprowadzone bez debaty na temat zrownowazonego rozwoju. Nie zwrocono takze uwagi na potworne stygmatyzowanie osob popierajacych alternatywne srodki transportu.
  Miasto pozwalajac na budowe mieszkan na swoim terenie mimowolnie udziela tez pozwolenia na budowe ulic ktore potwornymi sznytami tna tkanke miejska i tworza sie getta.

  • 26 42

  • Debaty cały czas są, a to jest projekt (2)

   ale pewnie z siodełka na rowerze niewiele możesz zobaczyć, za to ponarzekać jak najbardziej

   • 13 8

   • co ty z tymi siodełkami i pedałami tak jakoś tam przy tym hmm?

    • 1 2

   • komentujesz trolla kradnącego nicki

    obrał sobie za cel życia ośmieszenie wszystkich, którzy nie chcą używać samochodu zawsze i wszędzie. Poza tym jest za gruby na rower

    • 5 4

  • Brednie

   Infrastruktura komunikacyjna to krwioobieg miasta a nie "sznyty na tkance miejskiej".

   • 0 0

 • Nawet nawet. Na pewno lepsze to niż wizje Piskorskiego i Tadeusza Helipada.

  • 19 7

 • chyba raczej biuro niedorozwoju miasta (2)

  poza wymyślanymi soczystymi epitetami dla swoich koncepcji oraz produkowania megabajtów bezproduktywnych prezentacji nie widać specjalnie efektów. To miasto dalej wygląda jakby wszystko było tu dziełem przypadku lub efektem smarowania kasą pod stołem.

  • 64 28

  • Na przykład "Aeropolis"....... (1)

   Co to za bzdura? Będzie to kolejny niewypał, który pochłonie kupę kasy. Tak zawsze się dzieje jak robi się coś na siłę i wbrew logice.

   • 8 2

   • tu jest wszystko kosmiczne albo polis "metropolis, aeropolis, budyniopolis, model tripolarny, tristar, bilety i kolejka metropol

    Taka swoista megalomania.
    A proza życia jest taka, że przeciętnemu zjadaczowi chleba spoza "metropolis" jest trudno kupić jeden bilet do poruszania się po "aeropolis" bez narażania się na mandat.
    Nowomowa jak za Gomułki tyle tylko, że bardziej współczesna.

    • 12 2

 • Przede wszystkim budowa Drogi Zielonej do Ergo Areny (3)

  W formie alei miejskiej 2x2,, z zakazem wjazdu dla pojazdów pow. 18 ton. Kombinowanie nad 1x2 skończy się korkami jak na Gospody czy na Kielnieńskiej.

  • 70 38

  • Przede wszystkim nie budowa

   • 20 11

  • Mackey przesiądź się do autobusu - tramwaju i nie będzie potrzeby budowy drogi.

   • 6 3

  • U siebie wybuduj sobie 2x2.

   • 2 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.