Cargofruit Sp. z o.o.

Cargofruit

Wybierz numer

58 737-98-16
s...@cargofruit.pl pokaż
 

Artykuły o nas

O nas

Firma Cargofruit Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1997 roku jako specjalistyczna baza przeładunkowo-składowa przeznaczona do obsługi towarów pochodzenia rolno-spożywczego, głównie importowanych drogą morską owoców cytrusowych i bananów, a także drobnicy dostarczanej w kontenerach do portów Trójmiasta. Lokalizacja firmy na terenie Wolnego Obszaru Celnego Portu Gdańsk daje gestorom towarów szereg przywilejów celnych.
Zakres działalności Spółki obejmuje: 
wyładunek / przeładunek towarów w każdej relacji
formowanie / rozformowywanie kontenerów
wszelkie prace dodatkowe związane z obrotem towarowym
odprawę celną towarów
spedycję
Dy­spo­nu­je­my in­fra­stru­ktu­rą ma­ga­zy­no­wą o po­wierz­chni ok. 20 tys. m2. W jej skład wcho­dzi 6 ko­mór kli­ma­ty­zo­wa­nych o po­wierz­chni 12 tys. m2. Zró­żni­co­wa­na po­je­mność ko­mór u­mo­żli­wia stwo­rze­nie opty­ma­lnych wa­run­ków skła­do­wych w za­leż­no­ści od ro­dza­ju i i­lo­ści to­wa­ru. Za­kres tem­pe­ra­tur wy­no­si od +5 do +15 °C. Po­zo­sta­łe 8 tys. m2. prze­zna­czo­ne jest na skła­do­wa­nie to­wa­rów dro­bni­co­wych nie­wy­ma­ga­ją­cych za­cho­wa­nia re­żi­mu tem­pe­ra­tur.
​No­wo­cze­sne sta­no­wi­ska prze­ła­dun­kowe u­mo­żli­wia­ją bez­pie­czny wy­ła­du­nek lub za­ła­du­nek to­wa­rów na lą­do­we i mor­skie śr­odki tran­spor­tu. Bo­czni­ca ko­le­jo­wa do­cho­dzą­ca bez­po­śre­dnio do ma­ga­zy­nu za­pe­wnia moż­li­wość o­bsłu­gi ła­dun­ków prze­wo­żo­nych wa­go­na­mi.
Wy­so­ka ja­kość świa­dczo­nych u­sług po­twier­dzo­na jest wdro­żo­ny­mi pro­ce­du­ra­mi sys­te­mów ISO 9001:2000 o­raz HACCP.