Regulamin konkursów Portalu Trojmiasto.pl

 I Uczestnicy Konkursu i warunki udziału

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia.

2. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Portalu Trojmiasto.pl i członkowie ich rodzin.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Brak danych, podanie danych niepełnych lub nieprawidłowych będzie skutkowało pominięciem zgłoszenia podczas rozstrzygnięcia Konkursu.

5. Konkursy dostępne są na www.trojmiasto.pl oraz w aplikacji Trojmiasto.pl w systemie android.

6. Część konkursów dostępna jest tylko dla użytkowników aplikacji trojmiasto.pl w systemie android. Aplikację trojmiasto.pl można pobrać w sklepie Google play.

6. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie z danego urządzenia tylko raz. Portal rozpoznaje Uczestnika Konkursu na podstawie numeru IP (cookies), co w praktyce oznacza, że dwie osoby korzystające z tego samego urządzenia o tym samym numerze IP są rozpoznawane jako jeden użytkownik. IP (cookies) powinno być przypisane do urządzenia dłużej niż 15 godzin.

7. Korzystanie z tego samego adresu mailowego przez różnych uczestników Konkursu, skutkuje pominięciem zgłoszenia podczas rozstrzygnięcia Konkursu.

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i pierwszej litery nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na stronach Portalu po ogłoszeniu wyników, a w przypadku konkursów otwartych (wolnej odpowiedzi) zgadza się na publikację treści. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej odpowiedzi.

II Typy Konkursów i zasady wyłaniania Zwycięzców

1. Portal organizuje konkursy związane z:

- imprezami (wydarzeniami opublikowanymi w kalendarzu imprez),

- obiektami (prezentacjami firm w Bazie Firmy z Trójmiasta)

- newsami (artykułami redakcyjnymi lub artykułami sponsorowanymi)

2. Konkursy mogą być jednoetapowe oraz wieloetapowe, z pytaniem zamkniętym lub otwartym.

3. W Konkursach zamkniętych o zwycięstwie decyduje poprawność udzielonej odpowiedzi oraz czas jej przesłania. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. W konkursach otwartych (wolnej odpowiedzi) o zwycięstwie decyduje forma, atrakcyjność i trafność odpowiedzi. Zwycięzcę wyłania pracownik Portalu na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych wypowiedzi. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu godziny od zakończenia konkursu, a nadesłane na konkurs odpowiedzi opublikowane na stronie.

5. W konkursach wieloetapowych czas liczony jest od startu konkursu i pojawienia się pytań na stronie, a nie od momentu, w którym Uczestnik przystąpi do udzielania odpowiedzi. 

6. Liczba Zwycięzców zależy od liczby przewidzianych w Konkursie nagród.

III Nagrody w Konkursach

1. Dla każdego Konkursu określone są rodzaj oraz liczba nagród.

2. Określona w Konkursie nagroda nie podlega zamianie na inną.

3. W przypadku nagrody innej niż rzeczowa, Zwycięzca nie ma możliwości przekazania jej osobom trzecim. Nagroda niewykorzystana przez zwycięzcę przepada.

4. W przypadku odwołania imprezy przez organizatora, na którą został zorganizowany Konkurs, nagroda przepada. Portal nie zapewnia rekompensaty.

5. Możliwość wygrania nagrody mają uczestnicy Konkursu, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrodę otrzymuje ten uczestnik Konkursu, który udzieli odpowiedzi jako pierwszy. W przypadku konkursu wolnej odpowiedzi, nagroda trafia do autora najciekawszej zdaniem redakcji odpowiedzi w Konkursie.

6. Uczestników Konkursu obowiązuje 4-miesięczny okres karencji, co oznacza, że uczestnik Konkursu może wygrać nagrodę nie częściej niż raz na 4 miesiące. Wyjątek stanowi sytuacja, w której liczba nagród przewyższa liczbę zwycięzców wyłonionych zgodnie z regulaminem. W takim przypadku decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.

7. O sposobie odebrania nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem po rozstrzygnięciu Konkursu.

8. Nagrodę można odebrać w redakcji w Gdańsku lub w Gdyni albo na miejscu imprezy bezpośrednio u Organizatora. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędną komunikację między Zwycięzcą a Organizatorem na miejscu imprezy.

9. Podczas odbioru nagrody w redakcji lub na miejscu imprezy Zwycięzca zobligowany jest okazać dowód tożsamości.

10. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie może osobiście odebrać nagrody z redakcji w wyznaczonym terminie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Portal telefonicznie lub drogą mailową na adres konkurs@trojmiasto.pl

11. Zwycięzca może upoważnić do odbioru osobę trzecią, która będzie mogła odebrać nagrodę ze stosownym upoważnieniem oraz dokumentem tożsamości Zwycięzcy. Dokument Zwycięzcy Konkursu może być przedstawiony w formie skanu, kserokopii lub zdjęcia.

12. Portal nie wysyła nagród pocztą.

13. W przypadku, gdy Organizator Imprezy nie dostarczy nagród do redakcji Portalu i odbiór wygranej przez zwycięzców konkursu nastąpi tuż przed imprezą, Portal przekaże Organizatorowi imprezy dane zwycięzców (imię, nazwisko, adres mailowy). Organizator imprezy po otrzymaniu od Portalu danych zwycięzców zobowiązuje się przetwarzać przekazane dane osobowe zgodnie z RODO w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa.

IV Inne postanowienia regulaminu

1. Lista zwycięzców poszczególnych Konkursów będzie opublikowana na stronach Portalu po zakończeniu każdego z Konkursów.

2. Dane uczestnika konkursu - imię i nazwisko mogą zostać przekazane fundatorowi nagrody w celu odebrania nagrody bezpośrednio od fundatora - dotyczy tylko konkursów, w których nagrody odebrać można poza siedzibą Portalu Trojmiasto.pl .

3. Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Portal Trojmiasto.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-890 ul. Jana Heweliusza 18 danych osobowych w celach realizacji konkursu.Powyższe zgody mogą być wycofane w każdym czasie.

5. Wszystkie zebrane dane uczestników Konkursów będą przetwarzane przez Portal Trojmiasto.pl przez 24 miesiące. Po tym czasie zostaną usunięte z bazy Portalu.

6. Wszelkie próby uczestników Konkursów wpłynięcia na wyniki Konkursu i telefonicznej lub mailowej manipulacji pracownikami Portalu będą skutkowały pominięciem zgłoszenia podczas rozstrzygnięcia Konkursu.

7. Portal zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania konkursu bez podania przyczyny lub jego wydłużenia, w przypadku nadesłania zbyt małej liczby odpowiedzi.

8. Portal zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

9. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres konkurs@trojmiasto.pl