• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Regulamin serwisu ogłoszenia Trojmiasto.pl

 1. Ze względu na lokalny charakter portalu, Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do blokowania ofert, które nie dotyczą Trójmiasta i jego najbliższych okolic. Dopuszczalne jest zamieszczanie ofert z obszaru województwa pomorskiego.

 2. Portal Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 3. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo zablokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 4. Portal Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Trojmiasto.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

 5. Portal Trojmiasto.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Trojmiasto.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

 6. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, które naruszają którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

 7. Z momentem publikacji ogłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie ogłoszenia w innych serwisach portalu. 

 8. W przypadku podmiotów gospodarczych, z automatycznego systemu płatności mogą korzystać jedynie podmioty polskie. W przypadku chęci zakupu usług jako kontrahent zagraniczny należy skontaktować się z ksiegowosc@trojmiasto.pl

 9. Serwis ogloszenia.trojmiasto.pl jest niekompatybilny z przeglądarką Internet Explorer. 

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik serwisu może posiadać tylko jedno konto w serwisie. Wyjątkiem jest posiadanie konta prywatnego oraz firmowego lub wykorzystywanie różnych kont w zakresie prowadzenia kilku przedsiębiorstw. 

 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

 4. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta Użytkownika). 

 5. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto Użytkownika. W takiej sytuacji Trojmiasto.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 7. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 8. Portal Trojmiasto.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie) organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.

 9. Użytkownik ma możliwość zarządzania czasem wyświetlania swoich ogłoszeń (czas wyświetlania ogłoszeń domyślnie ustawiony jest na miesiąc, w kategorii Towarzyskie na 3 dni).

 10. Po upływie terminu wyświetlania ogłoszenia przechodzą w tryb archiwalny. 

 11. Status ogłoszeń archiwalnych trwa 30 dni w przypadku ogłoszeń: zablokowanych przez administratora, zablokowanych przez Użytkownika, zablokowanych automatycznie w ramach importu oraz ogłoszeń, w których nie został potwierdzony numer telefonu (dotyczy wyłącznie kategorii Towarzyskie) oraz ogłoszeń dodanych w kategorii Towarzyskie. Pozostałych ogłoszeń status archiwalny trwa 6 miesięcy w przypadku ogłoszeń, które nie były wyróżnione oraz 12 miesięcy w przypadku ogłoszeń, które były wyróżnione. Po upływie tych terminów, ogłoszenia nie są dostępne na koncie Użytkownika. Odzyskanie wyłącznie treści ogłoszenia oraz parametrów możliwe jest jedynie przez administratora po wskazaniu numeru ogłoszenia.

 12. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sobą przy użyciu formularza kontaktowego. Wiadomość wysłana przez formularz zostaje zapisana na koncie Użytkownika w zakładce "Wiadomości", a kopia wysłana jest jako wiadomość e-mail do nadawcy oraz odbiorcy. 

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Użytkownik powinien zadbać o to, aby tytuł ogłoszenia był związany z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. Zabrania się zamieszczania numeru telefonu w tytule ogłoszenia, w polach “cena” oraz “adres”. Zdjęcie tytułowe nie może zawierać numeru telefonu oraz haseł reklamowych. Zabrania się umieszczania pliku graficznego wyłącznie w formie tekstu.
  W każdym ogłoszeniu można dołączyć maksymalnie 20 zdjęć oraz jeden film (dodawanie filmów nie jest dostępne w kategorii “Towarzyskie”).

 2.  Użytkownikowi zabrania się umieszczania ogłoszeń, których:

 • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

 • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

 • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

 • treść wskazuje na oferty, których rozpowszechnianie wymaga specjalnych pozwoleń lub koncesji (np. alkohol, tytoń, leki);

 • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, adresach stron www,  zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);

 • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

 • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

 • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

 • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

 • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne;

 • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

 • cena ogłoszenia jest rażąco zaniżona lub podana jest w innej walucie niż PLN.

 1. Ogłoszenia dodawane automatycznie przez nieautoryzowany przez portal Trojmiasto.pl program będą blokowane. W przypadku nagminnych naruszeń tej zasady, konto może zostać zablokowane.

 2. Portal zastrzega sobie prawo do blokowania automatycznie ogłoszeń, które dodawane są z wielu zarejestrowanych kont lub ogłoszeń zamieszczanych bez rejestracji przez jednego Użytkownika.  

 3. Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania Regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

 4. Administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.

 5. W kategorii "Nieruchomości":

 • Ogłoszenia nadawane przez agencję pośrednictwa sprzedaży nieruchomości muszą być oznaczone poprzez wybór pola "jestem firmą". Wielokrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej opcji powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń w serwisie. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń nie będą zwracane.

 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.

 • Ogłoszenia z kategorii Rynek wtórny z terminem budowy późniejszym niż data publikacji ogłoszenia będą automatycznie przenoszone do kategorii Ogłoszenia Rynek Pierwotny lub blokowane. 
 • Istnieje możliwość dodania ogłoszenia, w którym ukryta jest cena nieruchomości. Opcja dostępna jest dla ogłoszeń wyróżnionych jako Maxi oraz Premium dla firm posiadających płatną prezentację w Katalogu firm.  

 • Zasady automatycznego eksportu ogłoszeń dotyczące ofert nieruchomości bez cen:
  eksport obejmuje publikację nielimitowanej ilości ogłoszeń bez prezentowania cen,
  eksport ogłoszeń bez prezentowania cen dotyczy wyłącznie ofert nieruchomości na rynku pierwotnym,
  w ramach eksportu ofert nieruchomości bez cen, ogłoszenia prezentowane są jako wyróżnione jako Standardowe, wyświetlane pod ofertami, w których prezentowana jest cena nieruchomości.

 1. W kategorii "Praca Oferty pracy":

 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których treść oferuje pracę w charakterze: odbierania e-maili reklamowych, wypełniania ankiet przez internet,  zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi, modelki/tancerki/statysty, bez podanych pełnych danych firmy zatrudniającej, zawierające tylko adres e-mail.

 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby. Firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania NIP. 

 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich.

 • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska. W polu "stanowisko" należy wpisać tylko nazwę konkretnego stanowiska (dodatkowe informacje, takie jak miejsce zatrudnienia czy opis atrakcyjności firmy będą usuwane).

 • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.

 • W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.

 • Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji ogłoszenia w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.

 • W kategorii “Zatrudnię” (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym): ogłoszenia nadawane przez w/w firmy muszą być oznaczone poprzez wybór pola “jestem firmą”; bez zaznaczenia pola ogłoszenia będą blokowane, kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu.

 1. W kategorii “Potrzebuję darmowej pomocy” zabrania się umieszczania ogłoszeń z prośbą o:

 • głosowanie w konkursach;

 • zatrudnienie/pomoc w znalezieniu zatrudnienia;

 • wynajem mieszkania/pomoc w znalezieniu mieszkania;

 • pożyczki finansowe, wsparcie finansowe (wyjątek stanowią fundacje i organizacje pożytku publicznego);

 • korepetycje;

 • ofiarowanie rzeczy materialnych (wyjątkami są: leki, żywność, odzież, meble i akcesoria domowe, artykuły pierwszej potrzeby);

 • dofinansowanie/pomoc lub przygarnięcie zwierząt, wyżej wymienione rodzaje ogłoszeń powinny być umieszczane w przeznaczonych do tego kategoriach, w innym przypadku będą blokowane;

 1.  W kategorii “Oferuję darmową pomoc" w treści ogłoszenia musi znaleźć się czytelna informacja wskazująca na chęć pomocy bezpłatnej; wszelkie oferty o zabarwieniu erotycznym, propozycje pożyczek lub oferty jakkolwiek związane z należnością finansową będą blokowane.

 2. W kategorii "Zwierzęta" blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu. Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.

 3. W kategorii “Towarzyskie”:

 •  zabrania się umieszczania ogłoszeń zawierających treści pornograficzne (również zdjęcia, obrazy). Zdjęcia i obrazy niecenzuralne to takie, które przedstawiają w pełni lub częściowo widoczne narządy rozrodcze męskie lub damskie, a także zdjęcia aktów seksualnych z widocznymi wspomnianymi częściami ciała,

 •  zabrania się umieszczania ogłoszeń, których treść jest wulgarna,

 •  zabrania się umieszczania ogłoszeń zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci, zwierząt),

 •  zabrania się umieszczania ogłoszeń powtarzających się (treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ofertach, zawierających takie same dane kontaktowe oraz ogłoszeń zamieszczonych z jednego konta, ze wskazaniem różnych danych kontaktowych),

 •  zabrania się umieszczania ogłoszeń użytkownikom poniżej 18. roku życia oraz skierowanych do osób poniżej 18. roku życia,

 •  zabrania się umieszczania numeru telefonu w tytule, polu “cena”, na zdjęciu ogłoszenia,

 • W kategorii “Masaż i taniec erotyczny” w przypadku salonów jest możliwość zamieszczenia jednego zbiorczego ogłoszenia salonu lub osobnych ogłoszeń dla każdej z masażystek (nie ma wówczas możliwości zamieszczenia ogłoszenia salonu). W tym przypadku w tytule ogłoszenia musi znaleźć się imię masażystki oraz nazwa salonu. Każdy salon może zamieścić jedno ogłoszenie duetu. 

 • W kategorii “Towarzyskie” opcja “Dodaj podobne” dostępna jest wyłącznie dla ogłoszeń, które były wyróżnione. 

 • Portal ma możliwość weryfikacji numeru telefonu przed publikacją ogłoszenia, który został podany w ogłoszeniu. W celu potwierdzenia numeru telefonu należy podać wygenerowany kod SMS do weryfikacji. 

 1. Administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.

 2. Aby dodać zdjęcie, film do serwisu ogłoszenia.trojmiasto.pl Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.

 3. W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów Regulaminu, portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika, jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

 4. W przypadku zablokowania ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania Regulaminu Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące Regulamin - portal Trojmiasto.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym Użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

FAKTURY

Każdorazowo przy dokonywaniu płatności za wyróżnienie/pakiet punktów Użytkownik powinien zaznaczyć opcję, jeśli chce otrzymać fakturę VAT i podać aktualne dane do faktury. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail, który został podany przez Użytkownika. W przeciwnym razie faktura nie zostanie wystawiona. W przypadku niezaznaczenia opcji "chcę otrzymać fakturę VAT" może być ona wystawiona przez portal zgodnie z obowiązującym przepisami o VAT.

WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ 

Wszystkie ceny wyróżnień ogłoszeń zawarte są w cenniku. Cennik dla kont prywatnych oraz firm z bezpłatną i płatną prezentacją w Katalogu firm:  https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/.

Ogłoszenie Standardowe: czas publikacji ogłoszenia Standardowego to 3 dni niezwłocznie od momentu zaksięgowania wpłaty.

Ogłoszenie Premium: czas publikacji ogłoszenia Premium to 10 dni niezwłocznie od momentu zaksięgowania wpłaty.

Ogłoszenie Maxi: czas publikacji ogłoszenia Maxi to 14 dni niezwłocznie od momentu zaksięgowania wpłaty.

Oferta Specjalna: rodzaj wyróżnienia ogłoszenia gwarantujący stałą pozycję oferty na liście ogłoszeń (pozycja od 1 do 3) w wybranym dziale - nie dotyczy kategorii "Towarzyskie". Cena oferty specjalnej dostępna na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/. Oferta Specjalna jest dostępna tylko dla firm z płatną prezentacją.

Wyróżnienie na stronie głównej: umożliwia wyróżnianie ogłoszeń na głównej stronie Trojmiasto.pl w wersji komputerowej, możliwość wyróżnienia dla kategorii: Praca, Nieruchomości, Usługi, Nauka, Dom i Ogród, Motoryzacja. Cena wyróżnienia na stronie głównej dostępna na stronie: https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/.

W przypadku zakończenia ogłoszenia wyróżnionego przez Użytkownika przed upływem terminu wyróżnienia środki nie są zwracane. 

POWIADOMIENIA

Z Powiadomień mogą bezpłatnie korzystać wszyscy Użytkownicy serwisu ogłoszeń (posiadający zarejestrowane konto na ogloszenia.trojmiasto.pl lub nie).

W polu wyszukiwarki prezentowanej w każdej kategorii znajduje się funkcja „zapisz to wyszukiwanie”.

W celu uzyskania automatycznych powiadomień, należy wybrać kryteria interesujących ogłoszeń. Istnieje możliwość wyboru częstotliwości powiadamiania - "raz dziennie" lub "od razu". Powiadomienia z ofertami wskazującymi na wybrane kryteria będą wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika lub adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto.

Czas trwania subskrypcji jest nieoznaczony, a odstąpienie jest możliwe na każdym etapie. W otrzymanych e-mailach znajduje się link do rezygnacji z automatycznych powiadomień. Można zrezygnować również z poziomu założonego konta ogłoszeniowego w zakładce “Twoje obserwowane ogłoszenia”. Dostęp do edycji powiadomień znajduje się w każdej wiadomości e-mail z wynikami przeszukiwania ogłoszeń oraz po zalogowaniu się do konta w serwisie ogłoszeniowym. Istnieje możliwość korzystania z wielu powiadomień jednocześnie.

Istnieje możliwość dodania do obserwowanych pojedynczych ogłoszeń - są one zapisywane w zakładce "Twoje obserwowane ogłoszenia". W celu dodania wybranego ogłoszenia do obserwowanych należy kliknąć ikonę "Obserwuj", która dostępna jest na liście ofert lub w prezentacji ogłoszenia na zdjęciu.  

Adres e-mail podany w formularzu powiadomień wykorzystywany jest wyłącznie do wysłania określonych obserwowanych wyszukiwań.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania zapisanych wyszukiwań prosimy kierować na adres e-mail ogloszenia@trojmiasto.pl 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Trojmiasto.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

 3. Trojmiasto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego oraz serwerów pośredniczących w płatnościach i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 4. W razie jakichkolwiek problemów z płatnościami Użytkownik powinien skontaktować się z operatorem płatności w celu wyjaśnienia lub złożenia reklamacji.

 5. Trojmiasto.pl nie wyraża zgody na jakiekolwiek pobieranie danych bez wyraźnej zgody udzielonej na piśmie lub w e-mailu. 

 6. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta Użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego Regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń w przypadku zablokowania ogłoszenia i/lub konta Użytkownika. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca kosztów za zakupione punkty.

 7. Informacje dotyczące danych Użytkowników zawarte są w polityce prywatności: https://www.trojmiasto.pl/portal/polityka_prywatnosci.

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2024