Gdańska Szkoła Wyższa

adres
80-875 Gdańsk, Biskupia 24B
(Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka)
telefon
58 305-08-12 w.46, 305-08-89 w.49
e-mail
r...@gsw.gda.pl pokaż
www
www.gsw.gda.pl
Godziny otwarcia
pn-sob9:00 - 15:00
Gdańska Szkoła Wyższa - eXpert w nauczaniu zaocznym

Napisali o nas

O nas

ADMINISTRACJA| KRYMINOLOGIA| SOCJOLOGIA| PEDAGOGIKA| EKONOMIA| STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE| TURYSTYKA I REKREACJA| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU| GOSPODARKA PRZESTRZENNA| ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI| EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

   
  Gdańska Szkoła Wyższa -  eXpert w nauczaniu zaocznym


               Gdańsk, KartuzyTczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn

                         dzienne / zaoczne / e-learningowe

           licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe
 
                            kursy językowe i maturalne


 
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała    w 2002 roku. Do 2011r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną  i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 12 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".  GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.
 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
- studia pierwszego stopnia
   (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
- studia drugiego stopnia
   uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
- studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym)   i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na  wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też   w  Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Koszalinie i     Olsztynie.  Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.
 
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:
na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,    o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 
gsw@gsw.gda.pl
rekrutacja@gsw.gda.pl
dziekanat@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl
 

Wydziały Zamiejscowe Gdańskiej Szkoły Wyższej:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
KARTUZY ul. Mściwoja II 24 tel. 58 681 21 80, 6000 11 673, kartuzy@gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Jagiellońska 47 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego)                               tel. 6000 11 672, 94 345-43-95, koszalin@gsw.gda.pl

  www.gsw.gda.pl

Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja biznesowa
administracja europejska
administracja publiczna
administracja zdrowia publicznego
bezpieczeństwo danych osobowych   - nowość
bezpieczeństwo publiczne
finanse i rachunkowość
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:

finanse i rachunkowość
polityka ludnościowa (demograficzna)
projekty unijne 
zarządzanie   
Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

kryminalistyka 
kuratorska
patologie społeczne
penitencjarna
Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalności:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
psychopedagogika z terapią pedagogiczną
Kierunek: SOCJOLOGIA
Specjalności:

socjologia administracji 
socjologia bezpieczeństwa
Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:

administracja europejska
biznes międzynarodowy
Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
dietetyka i usługi żywieniowe
zarządzanie w turystyce


STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)
Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:

gospodarka nieruchomościami 
urbanistyka
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

inżynieria budownictwa
inżynieria ochrony środowiska
inżynieria produkcji 
logistyka i zarządzanie transportem
mechatronika

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja
finanse i rachunkowość
psychopedagogika pracy
zarządzanie
zarządzanie projektami unijnymi


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera  i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

inżynieria zarządzania
systemy mechatroniczne
odnawialne źródła energii
zarządzanie jakością
zarządzanie logistyką
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie projektami innowacyjnymi - nowość


STUDIA PODYPLOMOWE
Nauczycielskie i pedagogiczne:
Chemia z elementami informatyki
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Fizyka z elementami informatyki
Matematyka z elementami informatyki
Mechatronika w kształceniu zawodowym
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia
Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

Z zakresu zarządzania i inne:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dietetyka
Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
Grafika w reklamie
Psychologia biznesu dla menedżerów
Rachunkowość i doradztwo podatkowe
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Socjologia bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie antykryzysowe
Zarządzanie gamedevelopmentem
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przemysłem kreatywnym
Zarządzanie w ochronie zdrowia

 Kursy z języków obcych i kursy maturalne
Poszerzając swoją ofertę edukacyjną Studium Języków Obcych Gdańskiej Szkoły Wyższej
proponuje i zaprasza na całoroczne kursy z języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański oraz kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego i wymienionych wcześniej języków obcych.

Kursy językowe zakładają rozwój umiejętności na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym w szczególności w sytuacjach codziennych z uwzględnieniem czterech podstawowych kompetencji językowych t.j. mówienia, pisania, czytania  i słuchania ze zrozumieniem. Kursy dla maturzystów mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz  języków obcych:  angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Na kursach będziemy koncentrować się na przećwiczeniu wszystkich technik egzaminacyjnych z uwzględnieniem podziału na egzamin pisemny i ustny. Kursy prowadzone są w oparciu  o repetytorium maturalne  i arkusze egzaminacyjne.


KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa, ul. Biskupia 24 B,  Gdańsk
Rekrutacja GSW
tel.  (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 w.46, w. 49
rekrutacja@gsw.gda.pl

                                           ZAPRASZAMY !

Nowości: Kryminologia, Ekonomia, Stosunki Międzynarodowe, Socjologia, Zarządzanie  i Inżynieria produkcji - studia magisterskie, Dietetyka, Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Rachunkowość i doradztwo podatkowe, Fizyka Chemia, Matematyka z elementami informatyki - studia podyplomowe

 
Naszym  Studentom  oferujemy:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków     jak i praktyków;
rozbudowany system stypendialny;
- udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
- możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno      wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału   w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych  organizowanych przez GSW;
- liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców –    pasjonatów;
- własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne;
dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii;
- naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany      w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa.

 

Zdjęcia

Opinie + dodaj ocenę


5.4

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.4
 

Marcin J.

Jestem studentem tej szkoły. Bardzo wszystkim polecam. Uczelnia na której można spokojnie połączyć naukę z pracą. Wykładowcy bardzo uprzejmi. Dobry kontakt również z dziekanatem. Wszędzie miła obsługa oraz chęć pomocy studentowi. Zdecydowanie polecam.

 • Marcin J (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: kwiecień 2019
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

5.4

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
5.4
 

Najlepsza uczelnia

Jakbym miał komuś polecać wyższą szkołę to tylko tą , jest to uczelnia na poziomie z dobrze wykwalifikowaną kadrą nauczania, zarówno dla świeżo upieczonych maturzystów jak i dla osób którzy po paru latach chcieli by zrobić coś dla siebie i w czymś się spełnić . polecam!

 • Gradoni (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: wrzesień 2018
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Super

Jestem obecnie studentem danej szkoły. Jestem bardzo zadowolony ze swojego wyboru. Uczelnia bardzo duża w zabytkowym obiekcie, która ma bardzo dobrze wyposażone laboratoria. Ponadto posiada liczne koła naukowe, w których studenci mogą zdobyć nowe doświadczenie i przydatne umiejętności. Szkoła ma bardzo dobrą lokalizację i jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Serdecznie Polecam!

 • Adam K (mężczyzna, 31-40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2018
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Basia S.

Dla mnie to uczelnia godna polecenia. Otwarci na potrzeby i możliwości studentów. Spokojnie można pogodzić studiowanie razem z pracą zawodową. POLECAM

 • Basia S. (kobieta, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: marzec 2018
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

4.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  3
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
4.8
 

wybierz tą uczelnię

Rozpoczęłam studia magisterskie w Gdańskiej Szkole Wyższej ponieważ byłam bardzo zadowolona z uczelni robiąc licencjat. Fajna atmosfera wśród studentów, wykładowcy chętni do pomocy, bardzo kompetentni. Wykłady ciekawe. Szczerze polecam.

 • Alicja (kobieta, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: marzec 2018
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

4.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  4
   
średnia ocena (max 6)
4.8
 

BARDZO DOBRA UCZELNIA

Dobra uczelnia z wysokim.poziomem nauczania. W większości kadra ma stopnie profesorskie. BARDZO elastycznie podchodzą do zaliczeń i egzaminów. Wiedzą, że pracujemy i nie są nadeci jak z Politechniki. Warto chodzić na wykłady prof. Ceniana, Pawłowskiego oraz dr. Radomskiego. Inni również prowadzą przystępnie wykłady.

 • Marcin (mężczyzna, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2018
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Gsw

Jestem na szóstym semestrze inżynierii produkcji i zarządzania, to bardzo dobra uczelnia, jestem zadowolony, polecam.

 • StudentGSW (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: styczeń 2018
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

5.4

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.4
 

Fajne warunki do nauki

Studiuję na Dziale Inżynierii. Jestem zadowolony zarówno z poziomu nauczania jak też całości jako szkoły :)

 • Mirek D. (mężczyzna, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: grudzień 2017
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Świetna szkoła

Jak najbardziej polecam tą szkołę. Poziom nauczania jest na bardzo wysokim poziomie. Dużo kierunków i każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. pozdrawiam

 • bartek (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: grudzień 2017
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Warto studiować na GSW

Uczelnia dająca możliwości rozwoju z innowacyjnymi metodami nauczania. Warto dodać, iż wykładowcy cieszą się dobrą opinią wśród innych uczelni. Wykładowcy przekazują wiedzę nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz również praktycznym. Warto skorzystać z oferowanego przez Uczelnię kursu wyrównawczego z matematyki dla studentów studiów inżynierskich, z pewnością się przyda na dalszym etapie nauki. Dużym plusem jest, iż zjazdy odbywają się tylko w soboty i niedziele. Ponadto uczelnia jest dobrze skomunikowana z komunikacją miejską (ZTM/SKM).

 • studentIPIL_GSW (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: grudzień 2017
 • Status: w trakcie nauki
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Nie oceniaj książki po okładce

GSW to jedna z lepszych uczelni z jaką się spotkałam. Ukończyłam Wydział Nauk Inżynierskich. Kadra składa się z samych profesorów, rzadko spotyka się mgr (za moich czasów tylko jedna osoba) oraz z doktorów. Dodam, że większość tej kadry uczy na uczelniach technicznych w 3-mieście i należy do elity kadry akademickiej. W GSW traktują studenta, jako partnera, a nie jako zło konieczne, dają szacunek i dużą wiedzę. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest prowadzony przez wspaniałego człowieka. Uczelnia warta tego, by skorzystać z jej usług. Gdybym miała znów wybierać między Politechniką a GSW, znów wybrałabym GSW.

 • Monika (kobieta, 31-40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: wrzesień 2016
 • Status: absolwent
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 2

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Bardzo dobra szkoła

Wysoki poziom wydziału Nauk Inżynierskich, dobra kadra. Polecam jak najbardziej

 • Rafał (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: maj 2017
 • Status: absolwent
 • popieram opinię 0 / nie zgadzam się 0
  • poziom nauczania:
   6.0
    
  • zajęcia dodatkowe:
   5.4
    
  • wyposażenie:
   5.3
    
  • przystępność cen:
   5.7
    
  • ocena ogólna:
   5.7
    
  średnia ocena (max 6)
  5.6