• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak głosować w wyborach samorządowych 2024?

Klaudia Cichocka
26 marca 2024 
Opinie (33)

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Zasady głosowania różnią się od warunków obowiązujących w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Sprawdź, jak głosować w wyborach samorządowych.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?W wyborach samorządowych wybieramy:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W gminach do 20 tys. mieszkańców obowiązują okręgi jednomandatowe, a w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców wybranych zostanie od 5 do 8 radnych z każdego okręgu. Liczba okręgów i wybieranych radnych zależy od wielkości gminy.

Do rady powiatu wybiera się od 3 do 10 radnych z każdego okręgu wyborczego. Liczba wybieranych radnych zależy od wielkości powiatu. W przypadku sejmików województwa wybiera się od 5 do 15 radnych w okręgach wyborczych, którymi z reguły są powiat lub jego część.

Kto może głosować w wyborach samorządowych?W wyborach samorządowych do rady gminy może głosować osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • na stałe zamieszkuje na obszarze konkretnej gminy,
 • jest obywatelem Polski albo obywatelem innego państwa należącego do Unii Europejskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W wyborach samorządowych do rady powiatu i sejmiku województwa może głosować osoba, która:

 • jest obywatelem Polski,
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • na stałe zamieszkuje na obszarze odpowiednio, tego powiatu i województwa.

W wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w danej gminie może brać udział osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Nie ma prawa wybierania osoba, która została:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wybory samorządowe 2024 - jak głosować?W Gdańsku, Gdyni i Sopocie każdy głosujący otrzyma trzy karty do głosowania: do Rady Miasta, do sejmiku wojewódzkiego i na prezydenta miasta.

Żeby głos był ważny, na każdej z tych kart można zaznaczyć tylko jedno nazwisko, tzn. należy postawić znak X w kratce przy wybranym nazwisku.

Co zrobić, aby zagłosować w miejscu zamieszkania?Wyborca nie może skorzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym miejscu. W przypadku wyborów samorządowych głosować mogą tylko osoby, które są zameldowane w danym mieście albo potwierdziły swoje stałe zamieszkanie, np. poprzez odprowadzanie lokalnych podatków. Zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do stałego rejestru wyborców. W Gdańsku można zameldować się do 5 kwietnia do godz. 15.

Zmiana miejsca głosowania możliwa jest również przez złożenie wniosku o zmianę stałego obwodu głosowania - papierowo lub elektronicznie. Do tego dokument potwierdzający zamieszkiwanie, np. umowę najmu lub rachunek za media na swoje nazwisko. Po złożeniu takiego wniosku gmina ma 5 dni na decyzję. Taki wniosek najpóźniej można więc złożyć 2 kwietnia.

Wybory samorządowe - jak znaleźć okręg wyborczy?Gdzie zagłosujesz w Trójmieście?


Informacje znajdziesz również na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, w Centralnym Rejestrze Wyborców czy na stronie internetowej urzędów.

Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnością?Osoby z niepełnosprawnością, ale również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Zamiar skorzystania z prawa do transportu powinien zostać zgłoszony najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają możliwość głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów.

Kolejna możliwość to głosowanie przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wyznaczona grupa może również głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć najwcześniej w 44. dniu a najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w wyborach sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami (kartą) do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki (nakładkę) na te karty (kartę). Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki (nakładkę) na karty (kartę).

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc może mieć tylko techniczny charakter.

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczychMożliwość oddania głosu mają również osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
na terenie województwa, na obszarze którego znajduje się gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wyborcy zostaną wpisani do spisów sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w jednostkach.

Wybory samorządowe 2024 - głosowanie za granicąW wyborach samorządowych nie ma możliwości głosowania za granicą.

Jak zagłosować korespondencyjnie?Prawo do głosowania korespondencyjnego przysługuje wyłącznie wyborcom, którzy:

 • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • podlegają w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
 • najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

Jak zagłosować przez pełnomocnika?Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (33)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane