Trojmiasto.pl
Trojmiasto.pl

Regulamin konkursu artystycznego na projekt instalacji artystycznej / konstrukcji przestrzennej, nawiązującą do życia Trójmiasta

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

  Trojmiasto.pl sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk zwany dalej Organizatorem.

 2. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest uzyskanie projektu instalacji artystycznej / konstrukcji przestrzennej odzwierciedlającej ideę Trójmiasta, jako metropolii złożonej z trzech różnych, ale współpracujących ze sobą miast, których mieszkańcy swobodnie przemieszczają się między nimi i wszędzie czują się dobrze. Instalacja ma zostać posadowiona na rondzie u zbiegu ul. Gospody w Gdańsku i ul. Łokietka w Sopocie. Z racji swojej lokalizacji powinna być dobrze widoczna z daleka, bez konieczności wchodzenia z nią w bezpośredni kontakt.

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni.
  2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  3. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin, a także członkowie jury i członkowie ich rodzin.
 4. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PROJEKTÓW (ZWANYCH DALEJ UTWORAMI)

  1. Utwory należy:

   1. nadsyłać do północy dnia 30 marca 2018 r. na adres mailowy instalacja@trojmiasto.pl lub
   2. wgrać do północy dnia 30 marca 2018 r. na serwer, poprzez udostępniony przez Organizatora formularz na stronie www.trojmiasto.pl/instalacja lub
   3. złożyć do 30 marca w siedzibie redakcji Trojmiasto.pl (ul. Wały Piastowskie 1, Centrum Biznesu Zieleniak, 80-855 Gdańsk) w godzinach pracy redakcji (godz. 8 – 17) na płycie CD lub pendrivie.
  2. Utwory, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 5. WYMAGANIA FORMALNE i TECHNICZNE

  1. Utwór powinien być dostarczony do organizatora konkursu w postaci:

   1. pliku lub plików grafiki w formacie *.pdf lub *.jpg lub *.tiff przedstawiających widok instalacji
   2. pliku lub plików w formacie *.pdf, zawierających kosztorys wykonania instalacji, opis wykorzystanych materiałów oraz specyfikację techniczną pozwalającą na opracowanie projektu wykonawczego,
   3. w dostarczonych materiałach musi być zawarta informacja pozwalających zidentyfikować i skontaktować się z Autorem Utworu.
  2. Instalacja musi spełniać następujące wymagania:

   1. jej szerokość w najszerszym miejscu nie może przekraczać 25 metrów,
   2. wysokości nie określa się,
   3. łączna waga wszystkich elementów instalacji (bez fundamentu) nie może przekroczyć 10 ton,
   4. instalacja musi być wykonana z materiałów odpornych na warunki pogodowe oraz wandalizm,
   5. szacunkowy koszt wykonania instalacji nie może przekroczyć 80 tys. zł.
  3. Każdy Autor może nadesłać dowolną liczbę Utworów.
 6. JURY, NAGRODY

  1. Jury, w składzie:

   • dr. hab. Robert Florczak, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
   • dr. hab. Robert Kaja, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
   • Michał Szymański, zastępca dyrektora GZDiZ w w Gdańsku
   • Klaudyna Karczewska–Szymkowiak, plastyk miejski, Urząd Miasta w Sopocie
   • Jacek Piątek, plastyk miejski, Urząd Miasta w Gdyni
   • Michał Kaczorowski, redaktor naczelny, prezes Trojmiasto.pl
   • Agnieszka Bomba, wiceprezes Trojmiasto.pl

   przyzna nie więcej niż cztery nagrody ufundowane przez Organizatora.

  2. Nagrody wynoszą: I miejsce - 8 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł
  3. Dodatkową nagrodę przyznają czytelnicy portalu Trojmiasto.pl w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 4-13 kwietnia 2018 r. Nagroda czytelników wynosi 3 tys. zł.
  4. Nagroda przyznana zespołowi autorskiemu nie podlega zwielokrotnieniu. W przypadku nagrodzenia zespołu autorskiego, nagroda dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkich członków zespołu.
  5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczona w portalu internetowym Trojmiasto.pl nie później, niż 16 kwietnia 2018 r.
  6. Zwycięzcy zostaną mailowo i telefonicznie poinformowani o przyznaniu nagrody i trybie jej odbioru.
  7. Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie przez Autora umowy regulującej zasady przeniesienia praw autorskich do Utworu na rzecz Organizatora zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  8. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu ani odwołaniu.
  9. Sekretarzem konkursu jest Michał Stąporek m.staporek@trojmiasto.pl, tel. 58 321 95 18
 7. PRAWA AUTORÓW

  1. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autora, w szczególności do oznaczenia utworu jego imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
  2. Relacje prawne pomiędzy Organizatorem a nagrodzonym Autorem reguluje treść załącznika nr 1. do niniejszego Regulaminu.
 8. PRAWA ORGANIZATORA

  Organizator nabywa prawa autorskie do nagrodzonych Utworów na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Każdy Autor oświadcza i potwierdza, że:

   1. utwór zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście przez Autora,
   2. utwór zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw stron trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
   3. utwór zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami,
   4. akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
   5. wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.);
   6. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony utwór naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich;
   7. w przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie.
  2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 04.02.1994 roku (Dz. U. Nr 80 z 2000 r, poz. 904 z późniejszymi zmianami), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.trojmiasto.pl/instalacja
  4. Konkurs może zostać unieważniony w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
Załącznik do regulaminu konkursu