• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Kiedy w końcu decyzja o kortach Arki?

Wojciech Ogrodnik, stowarzyszenie Wszystko dla Gdyni
1 marca 2024, godz. 07:00 
Opinie (103)
Według projektu planu planowany hotel został przesunięty na działkę numer 2095, bliżej morza, zaś co najmniej dwa korty mają być uwzględnione na działce nr 2094. Według projektu planu planowany hotel został przesunięty na działkę numer 2095, bliżej morza, zaś co najmniej dwa korty mają być uwzględnione na działce nr 2094.

Czy dawny miejski stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim i kortami tenisowymi przy ul. Ejsmonda 3Mapka w Gdyni zostanie wpisany do ewidencji zabytków? Wojciech Ogrodnik, społecznik ze stowarzyszenia Wszystko dla Gdyni i jednocześnie przewodniczący rady dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, który jest tego pomysłodawcą, napisał właśnie list otwarty do nowego wojewódzkiego konserwatora zabytków w tej sprawie. Publikujemy go w całości.
Czy teren kortów powinien być zabudowany?

5 grudnia 2023 r. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego zespołu dawnego miejskiego stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim i kortami tenisowymi ("Forum Sportowe") przy ul. Ejsmonda 3 w Gdyni. Tym samym postępowanie w sprawie wpisu Forum Sportowego do rejestru zabytków, wszczęte na wniosek Stowarzyszenia "Wszystko dla Gdyni" z 8 września 2022 r., powinno wkrótce zakończyć się wydaniem decyzji przez Konserwatora. W trwającym ponad rok postępowaniu Stowarzyszenie, oprócz samego wniosku z września 2022 r., opracowało i złożyło do akt sprawy trzy obszerne pisma procesowe oraz dowody w postaci publikacji, fotografii i innych dokumentów, które jednoznacznie świadczą o zabytkowym charakterze założenia urbanistycznego "Forum Sportowego", obecnie potocznie zwanego "kortami tenisowymi Arki".To zawsze miało być Forum SportoweW ramach procedury dowodowej konserwator m.in. przeprowadził oględziny obiektu oraz zlecił Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa wykonanie badań naukowych zakończonych opracowaniem Karty Ewidencyjnej Zabytku. Treść tego obszernego dokumentu jednoznacznie potwierdza wszelkie fakty historyczne przywołane w treści wniosku Stowarzyszenia oraz prezentuje szereg faktów nowych, wcześniej niewystarczająco obecnych w świadomości społecznej.

Wszystkie te fakty potwierdzają pełne zachowanie do dzisiaj oryginalnej koncepcji "Forum Sportowego", realizowanej od lat 30. XX. wieku. Koncepcja zachowała się w sferze materialnej (ciągłe istnienie założenia urbanistycznego), jak i niematerialnej, która dotyczy utrwalonej od niemal 100 lat funkcji i tradycji miejsca - czyli pierwszego w Gdyni stadionu miejskiego, przeznaczonego dla różnych dyscyplin sportowych, ogólnodostępnej rekreacji oraz organizacji wydarzeń masowych.

Korty w walce o niepodległośćDecyzja w sprawie zabudowy kortów przy ul. Ejsmonda już zapadła, ale konserwator może wpisać teren do rejestru zabytków, co pokrzyżuje te plany. Decyzja w sprawie zabudowy kortów przy ul. Ejsmonda już zapadła, ale konserwator może wpisać teren do rejestru zabytków, co pokrzyżuje te plany.
Historyczne wartości materialne oraz niematerialne w pełni uzasadniają wpis do rejestru zabytków tego unikalnego w skali europejskiej dzieła - efektu myśli przedwojennych polskich urbanistów, którzy tworzyli Gdynię - symbol Polski międzywojennej.

Przejawem tego nowoczesnego myślenia i planowania było wyznaczenie na terenie tworzącego się miasta osobnego terenu i założenia urbanistycznego przeznaczonego do uprawiania sportu, organizacji uroczystości państwowych i kulturalnych. Zachowany zespół "Forum Sportowego" jest świadectwem myśli, determinacji i zaangażowania rzeszy osób - inicjatorów, projektantów, wykonawców oraz wspierających budowę i rozwój Forum mieszkańców i pasjonatów szerzenia idei uprawiania sportu. Rozumianego jako podstawę zdrowia i tężyzny fizycznej społeczeństwa.Szerzenie tej idei miało w latach międzywojennych szczególne znaczenie dla tworzenia wspólnoty i ducha narodu, który po okresie zaborów odzyskał niepodległe Państwo. Idea ta miała również znaczenie dla budowania świadomości społeczeństwa wobec stale obecnego zagrożenia wybuchem kolejnego konfliktu zbrojnego. Należy też uwzględnić fakt, że obiekt "Forum Sportowego" był miejscem wielu wydarzeń historycznych o znaczeniu ogólnopolskim lub lokalnym - tak patriotycznych, jak i sportowych.

Niezależnie od zmian w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych na terenie "Forum Sportowego" oraz zmian w zakresie poszczególnych urządzeń sportowych istniejących na terenie Forum, realizowana ogólnodostępna funkcja sportowa i rekreacyjna pozostaje niezmienna od niemal 100 lat. "Forum Sportowe" w kształcie niezmienionym przetrwało nawet czas II wojny światowej i okupacji. Obecnie funkcja obiektu polega przede wszystkim na uprawianiu sportu zawodowego i amatorskiego, w tym także prowadzeniu niezmiernie ważnego szkolenia dzieci i młodzieży.

Gdynianie: to nie ma być skansenW świetle dowodów zgromadzonych w sprawie wpisu Forum Sportowego do rejestru zabytków inicjatywa Stowarzyszenia "Wszystko dla Gdyni", wsparta przez niemal wszystkie organizacje społeczne z Gdyni, które wystosowały do Konserwatora wspólny list otwarty, była w pełni uzasadniona i konieczna. Trzeba przypomnieć, że plan miejscowy nr 1407, który obejmuje m.in. teren Forum, został uchwalony mimo jednogłośnego sprzeciwu wszystkich radnych miasta niezwiązanych z ugrupowaniem Samorządność Wojciecha Szczurka, kierowanym jednoosobowo przez Prezydenta Wojciecha Szczurka. Rekordowa liczba uwag do tego planu zgłoszona czy to przez mieszkańców, czy też organizacje społeczne została mających w swojej istocie zabezpieczyć teren przed niechcianymi zmianami została odrzucona.

Ustalenia planu nie zapewniają ochrony konserwatorskiej dziedzictwa materialnego i niematerialnego zespołu urbanistycznego "Forum Sportowego" w żadnym z jego elementów, w tym także słynnej, historycznej "Górki". Przepisy planu nie ustanawiają bowiem na tym terenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, co umożliwia ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Teren Forum Sportowego nie podlega ochronie konserwatorskiej w planie miejscowym i nie został też wpisany do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Stowarzyszenie "Wszystko dla Gdyni" po raz kolejny podkreśla, że nie propaguje tzw. "skansenizacji" terenów zabytkowych, ale podkreśla zalety koncepcji "integrującej" ochrony konserwatorskiej, dzięki której wartości dziedzictwa kulturowego stają się elementem nowo tworzonych struktur.

W ocenie Stowarzyszenia należy dążyć do racjonalnego ukształtowania ochrony konserwatorskiej "Forum Sportowego" w takiej formie, która pozwoli pogodzić zabytkowy charakter ukształtowania terenu z jego praktycznym wykorzystaniem, w tym także z niezwykle ważną dotychczasową ogólnodostępnością. Wartość utrwalonej przez niemal 100 lat ogólnodostępności terenu dla społeczeństwa, wyrażająca związek tego terenu z realizacją interesu społecznego, zostanie zaś utracona, gdy na terenie "Forum Sportowego" powstanie na przykład apart-hotel z około 200 apartamentami przeznaczonymi do najmu krótkoterminowego. Realizacja takich planów inwestycyjnych doprowadzi przede wszystkim do faktycznej, fizycznej likwidacji istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która jest zgodna z tradycją i gemius locci tego miejsca.

Z kolei wpis terenu do rejestru zabytków, skutkujący ochroną wartości materialnych i niematerialnych zabytku, pozwoli właściwym służbom konserwatorskim wpływać w ramach prawnych na kształt przyszłych inwestycji, aby uniknąć zniszczenia lub uszkodzenia zabytku oraz zapewni trwałe zachowanie jego wartości. Stowarzyszenie "Wszystko dla Gdyni", które zainicjowało postępowanie o wpis "Forum Sportowego" do rejestru zabytków, oczekuje obecnie na decyzję konserwatora, która rozstrzygnie o wpisie. Gdyńscy społecznicy ufają, że konserwator będzie kierował się tylko względami merytorycznymi i uwzględni fakty wynikające z dowodów zgromadzonych w postępowaniu. Istniejące fakty świadczą bowiem niezaprzeczalnie o wysokich wartościach zabytkowych, w pełni uzasadniających ochronę obszaru "Forum Sportowego" przez wpis do rejestru zabytków.

Wojciech Ogrodnik, stowarzyszenie Wszystko dla Gdyni

Co Cię gryzie - artykuł czytelnika to rubryka redagowana przez czytelników, zawierająca ich spostrzeżenia na temat otaczającej nas trójmiejskiej rzeczywistości. Wbrew nazwie nie wszystkie refleksje mają charakter narzekania. Jeśli coś cię gryzie opisz to i zobacz co inni myślą o sprawie. A my z radością nagrodzimy najciekawsze teksty biletami do kina lub na inne imprezy odbywające się w Trójmieście.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (103)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane