• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Włoski strajk kontrolerów. W niedzielę spodziewane utrudnienia na lotnisku w Gdańsku

Maciej Korolczuk
5 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (139)
aktualizacja: godz. 17:01 (5 listopada 2022)
W niedzielę na lotnisku możliwe będą opóźnienia prawie 20 połączeń. Przyczyną jest brak kontrolerów zbliżania. W niedzielę na lotnisku możliwe będą opóźnienia prawie 20 połączeń. Przyczyną jest brak kontrolerów zbliżania.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała gdańskie lotnisko o niedzielnych brakach obsady kontrolerów zbliżania. Dziewięciu spośród dwudziestu jeden kontrolerów przebywa na zwolnieniach lekarskich. Dla pasażerów oznacza to możliwe opóźnienia lotów lub przekierowania samolotów na inne lotniska.Aktualizacja, godz. 17:01.Już po publikacji artykułu do sprawy postanowili odnieść się związkowcy zrzeszeni w Gdańskim Związku Zawodowym Pracowników Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku.

W obszernym oświadczeniu, którego treść w całości publikujemy poniżej, tłumaczą, że za obecną sytuację odpowiada m.in. nowy regulamin pracy, kierownictwo PAŻP, które zdaniem związkowców łamie przepisy Kodeksu pracy, nęka i zastrasza kontrolerów, co doprowadziło do ich przemęczenia.

Stanowisko Gdańskiego Związku Zawodowego Pracowników Kontroli Ruchu Lotniczego w GdańskuW ostatnich tygodniach przewoźnicy operujący do/z lotniska Gdańsk-Rębiechowo notują znaczące opóźnienia, a część operacji nie odbywa się. Z zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obwinia za zaistniałą sytuację kontrolerów ruchu lotniczego pracujących w Gdańsku, oskarżając o intencjonalność działań. W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi sytuacji w gdańskich organach kontroli ruchu lotniczego, pragniemy odnieść się do przyczyn zaistniałej sytuacji.

Nowy Regulamin Pracy wprowadzony przez Anitę Oleksiak - prezes PAŻP doprowadził do dezorganizacji pracy zoptymalizowanych organów KRLRegulamin zaproponowany przez Panią Prezes Oleksiak wprowadził znaczące obostrzenia w planowaniu i zmianach harmonogramów pracy, co ma gwarantować bezpieczeństwo pracy i przeciwdziałać zmęczeniu kontrolerów.

Jak się okazuje, w wyniku braku przeprowadzonych analiz, wprowadzona zmiana doprowadziła do paraliżu funkcjonowania organów, takich jak Służba Kontroli Zbliżania Gdańsk czy Służba Kontroli Lotniska Gdańsk.

Pracownicy domagają się respektowania nowych, bezpieczniejszych rozwiązań przyjętych w Agencji jednak pracodawca nie jest w stanie wywiązać się z wdrożonych regulacji co doprowadza do notorycznego łamania prawa przez kierownictwo.

Brak kompetencji po stronie Zarządu PAŻP nie może odbierać pracownikom prawa do urlopu czy zwolnienia lekarskiego. Szeregowy pracownik nie odpowiada za niedobory kadrowe, a te jeśli wpływają na realizację Regulaminu powinny były zostać zidentyfikowane przed wdrożeniem zmiany.

Fakt proponowania zmiany Regulaminu zaledwie dwa miesiące po wprowadzeniu pierwotnego dokumentu jest dowodem na nieprzemyślane i chaotyczne działanie Pani Prezes i Ministerstwa Infrastruktury. Dyrekcja biura operacyjnego stara się obciążyć za ten stan rzeczy lokalnych kierowników, a nawet poszczególnych kontrolerów i związkowców poprzez wymuszanie na nich zgody na działania niezgodne z przepisami prawa. Jedynymi odpowiedzialnymi są jednak osoby z kierownictwa Agencji i nadzorującego Ministerstwa Infrastruktury, które w lipcu-sierpniu 2022 wdrożyły nowy Regulamin Pracy.

Kierownictwo PAŻP łamie przepisy Kodeksu pracy i regulacje wewnątrzzakładowego prawa pracyStarając się zniwelować negatywne skutki wprowadzenia nowych regulacji wewnętrznych, kierownictwo PAŻP wydało polecenie odwołania lub przerwania urlopów wypoczynkowych kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych w Gdańsku.

Analogiczne działania podjęto w  stosunku do urlopów kondycyjnych. Powyższe polecenia łamią zapisy przytoczonego Regulaminu Pracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mówiące o zakazie jednostronnych zmian harmonogramu pracy. Podkreślamy, że postępowanie kierownictwa skutkować będzie dalszym pogłębieniem przemęczenia personelu, obniżeniem komfortu pracy i znaczącym wzrostem ryzyka popełnienia błędu przez kontrolerów ruchu lotniczego na stanowisku operacyjnym.

Niezwykle ważny jest fakt jawnego łamania prawa przez zarząd PAŻP kierowany przez Panią Anitę Oleksiak. Zgodnie z Kodeksem pracy, Pracodawca ma prawo wprowadzenia obniżki wynagrodzenia pracownika w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia.

Z przykrością stwierdzamy, że kierownictwo PAŻP nie stosuje się do obowiązującego prawa. W lipcu br. PAŻP jednostronnie obniżyła wynagrodzenia zasadnicze większości kontrolerów zatrudnionych w Gdańsku, w niektórych przypadkach nawet o 40 proc. Dodatkowo w tym samym czasie kilkuset warszawskim kontrolerom przyznano podwyżki sięgające 100 proc.

Kierownictwo PAŻP usiłuje zastraszać i nękać gdańskich kontrolerówW dniu 26 października Pracodawca zorganizował spotkanie Zastępcy dyrektora operacyjnego z reprezentantami naszego Związku. Przedstawiciel PAŻP starał się zastraszyć kontrolerów doprowadzeniem do likwidacji służby kontroli zbliżania w Gdańsku.

Jednocześnie na nasz adres poczty elektronicznej, Pracodawca przekazał oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na bazie art. 52 Kodeksu pracy (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) Przewodniczącemu Zarządu naszej organizacji. Jako jedną z dwóch przyczyn PAŻP wskazał wypowiedzi medialne Przewodniczącego (TVN24, w dniu 19 i 20 października).

Zważywszy na fakt, że w ostatnich tygodniach zostało zwolnionych, z naruszeniem prawa dwóch innych działaczy związkowych, postępowanie Pracodawcy względem Przewodniczącego naszej organizacji budzi niepokój i negatywnie wpływa na komfort pracy kontrolerów ruchu lotniczego w Gdańsku.

Oczekujemy od Pani Anity Oleksiak osobistego zainteresowania sytuacją i potrzebami wszystkich organów służb ruchu lotniczego, także tych spoza Warszawy. Związkowi reprezentującemu stołecznych kontrolerów obce są problemy pracowników zatrudnionych w organach regionalnych, w tym w Gdańsku.

Chroniczne przemęczenie kontrolerów ruchu lotniczego w wyniku stosowania SPOKontrolerzy ruchu lotniczego zatrudnieni w organie kontroli zbliżania w Gdańsku pracują w trybie SPO ponad 7 godzin na dobę. Taka organizacja pracy, która jest wypadkową nowych zasad wprowadzonych przez Regulamin Pracy i nagannych działań kierownictwa Agencji, generuje efekt kuli śniegowej.

Przez pół roku od powołania nowej prezes PAŻP, nie wprowadzono żadnych zmian na rzecz podniesienia standardów bezpieczeństwa pracy w  zmniejszonej obsadzie. Dyrektorzy operacyjni prezentują bierną postawę, skupiając się jedynie na próbach doraźnego przenoszenia odpowiedzialności na personel operacyjny, czego ukoronowaniem było wprowadzenie nowego kierownika organu, z pominięciem procedur konkursowych obowiązujących w PAŻP.

Przytoczone działania i zaniechania doprowadziły w przeciągu ostatnich tygodni do wywarcia ogromnej presji na kontrolerach. Skala i długotrwałość zjawiska odbiła się na zdrowiu pracowników. Każdy z nas odpowiedzialny jest za ocenę swojej kondycji psychofizycznej przed podjęciem czynności lotniczych - "fit for duty". Jest to jedna z najważniejszych barier na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerów. Zgodnie z przepisami europejskimi problematyka stresu i zmęczenia kontrolerów ruchu lotniczego musi być uwzględniona w  planowaniu i zarządzaniu pracą personelu, nie tylko w wypowiedziach i życzeniach Pani rzecznik prasowej.

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o analizę przedstawionej argumentacji. W rękach kontrolerów ruchu lotniczego spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych. Zostaliśmy postawieni w niezwykle trudnej sytuacji, w której z jednej strony pragniemy sprostać odradzającemu się ruchowi lotniczemu, z drugiej natomiast w wyniku błędów zarządczych osób odpowiedzialnych za organizację naszej pracy, jesteśmy poddawani ogromnej presji i zastraszaniu dalece wykraczających poza ramy Kodeksu pracy i kultury organizacyjnej.

Pragniemy ponownie podkreślić - za organizację pracy organów kontroli ruchu lotniczego odpowiada kierownictwo Agencji. W ich rękach spoczywa także budowanie atmosfery i kultury w  organizacji. O ile w pierwszej kwestii zwróciliśmy się o kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu, w drugiej pozostajemy bezradni.

Gdański Związek Zawodowy Pracowników Kontroli Ruchu LotniczegoZwiązkowcy tłumaczą, że za obecną sytuację odpowiedzialność ponoszą władze PAŻP, które zdaniem związkowców łamią przepisy Kodeksu pracy, nękają i zastraszają kontrolerów, co doprowadziło do ich przemęczenia. Związkowcy tłumaczą, że za obecną sytuację odpowiedzialność ponoszą władze PAŻP, które zdaniem związkowców łamią przepisy Kodeksu pracy, nękają i zastraszają kontrolerów, co doprowadziło do ich przemęczenia.

Twój lot jest odwołany z powodu strajku. Co robisz?

Informacja o niedzielnym braku kontrolerów zbliżania została przekazana gdańskiemu lotnisku w sobotę rano.

Przerw w funkcjonowaniu wieży kontroli lotów ma być kilka. Utrudnienia rozpoczną się po północy (w godz. 0:30-4:00), a później także w godz. 8:00-9:00, 11:00-12:00, od 16:00 do 17:00 oraz między 19:00 a 20:00.

Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w niedzielę od godz. 21:00 aż do poniedziałkowego poranka (do godz. 6:30) kontrolerzy mają pracować w tzw. trybie SPO (Single Person Operations), co oznacza, że samoloty obsługiwane są wówczas tylko przez jednego z dwóch obecnych w pracy kontrolerów (drugi w tym czasie ma przerwę, po zakończeniu której się zmieniają).

Zakłócenia dotyczą 20 połączeńCo brak kontrolerów oznacza dla pasażerów? Chaos, nerwy i niepewność czy i o której godzinie ich samolot wyląduje lub wystartuje z Gdańska. Z pewnością nie da się uniknąć opóźnień. W skrajnych przypadkach samolot może udać się na inne lotnisko.

W niedzielę utrudnienia mogą dotyczyć w sumie 11 samolotów, które mają wylecieć z Gdańska oraz 9 maszyn spodziewanych w Rębiechowie.

Początkowe informacje mówiły nawet o uziemieniu ponad 50 samolotów i przerwie w funkcjonowaniu lotniska przez większą część dnia. Na szczęście dla pasażerów, w sobotę PAŻP tak ułożyła grafik pracy pozostających do dyspozycji kontrolerów, że udało się uniknąć paraliżu lotniska.

Nadzieja jest też w samych przewoźnikach, którzy przyspieszając lub nieco opóźniając samolot mogą bez większych zakłóceń wylądować poza nieobsadzonymi przez kontrolerów godzinami.

- Utrudnienia na lotnisku w Gdańsku wywołane są kolejnymi zwolnieniami lekarskimi złożonymi przez kontrolerów zbliżania. Aktualnie na L4 przebywa dziewięciu kontrolerów - mówi nam Rusłana Krzemińska, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zatrudnia kontrolerów.

Prezes lotniska: to brak szacunku wobec pasażerówŁącznie utrudnienia mogą dotyczyć ok. 3 tys. pasażerów, którzy podobnie jak linie lotnicze o problemach dowiedzieli się lub dopiero dowiedzą w sobotę. Rozgoryczenia z powodu utrudnień nie ukrywają władze gdańskiego lotniska.

- Oczekuję od wszystkich stron tego sporu, a więc od władz agencji oraz od samych kontrolerów, by szanowali naszych pasażerów, którzy nie są niczemu winni. Mało tego - to oni płacą im pensje! Rozumiem, że można mieć różnicę zdań, ale nie można spraw załatwiać w ten sposób - komentuje Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku.
Konflikt między agencją a kontrolerami trwa od kilku miesięcy. Pracownicy nie mogą dojść do porozumienia z władzami PAŻP w kwestii m.in. wynagrodzeń i zmian organizacji pracy.

Wyloty zaplanowane na niedzielę, 6 listopada:w godz. 8:00-9:00:

 • 8:50 - Warszawa (LOT)

w godz. 11:00-12:00:

 • 11:10 - Manchester (Ryanair)
 • 11:55 - Wrocław (Ryanair)
 • 11:55 - Warszawa (LOT)

w godz. 16:00-17:00:

 • 16:55 - Dublin (Ryanair)

w godz. 19:00-20:00:

 • 19:05 - Londyn (Ryanair)
 • 19:10 - Hamburg (Ryanair)
 • 19:20 - Alicante (Ryanair)
 • 19:35 - Sztokholm (Wizzair)
 • 19:35 - Oslo (Wizzair)
 • 19:45 - Turku (Wizzair)


Przyloty zaplanowane na niedzielę, 6 listopada:w godz. 0:30-4:00:

 • 1:25 - Liverpool (Wizzair)
 • 2:25 - Reykjavik (Wizzair)

w godz. 11:00-12:00:

 • 11:30 - Londyn (Ryanair)
 • 11:30 - Londyn (Wizzair)

w godz. 16:00-17:00:

 • 16:25 - Manchester (Ryanair)
 • 16:25 - Warszawa (LOT)
 • 16:25 - Bergen (Wizzair)

w godz. 19:00-20:00:

 • 19:00 - Stavanger (Wizzair)
 • 19:10 - Hamburg (Wizzair)
06:49 7 LISTOPADA 22

Problemy na gdańskim lotnisku (19 opinii)

Od 01.00 07.11 do 03.00 08.00 dalej brak kontroli zbliżania na lotnisku w gdańsku.
epgd
b) 22/11/07 01:00 c) 22/11/08 03:00
d) nov 07 08 0100-0300
e) z powodu braku obsady, nie bedzie zapewniona sluzba kontroli ruchu lotniczego w tma epgd ponizej fl095. Przestrzen tma epgd ponizej fl095 ulega degradacji i przyjmuje klase przestrzeni g. Zapewniana w niej bedzie sluzba informacji powietrznej i sluzba alarmowa na czestotliwosci 127.150mhz fis gd east, 125.275 mhz fis gd west, 118.775 mhz fis ol. Utrzymanie lacznosci radiowej z fis jest obowiazkowe. Powyzej fl095 w tma epgd radarowa sluzbe kontroli ruchu lotniczego bedzie sprawowac acc warszawa.Lotnisko epgd nie moze byc planowane jako lotnisko zapasowe.
Zobacz więcej
Od 01.00 07.11 do 03.00 08.00 dalej brak kontroli zbliżania na lotnisku w gdańsku.
epgd
b) 22/11/07 01:00 c) 22/11/08 03:00
d) nov 07 08 0100-0300
e) z powodu braku obsady, nie bedzie zapewniona sluzba kontroli ruchu lotniczego w tma epgd ponizej fl095. Przestrzen tma epgd ponizej fl095 ulega degradacji i przyjmuje klase przestrzeni g. Zapewniana w niej bedzie sluzba informacji powietrznej i sluzba alarmowa na czestotliwosci 127.150mhz fis gd east, 125.275 mhz fis gd west, 118.775 mhz fis ol. Utrzymanie lacznosci radiowej z fis jest obowiazkowe. Powyzej fl095 w tma epgd radarowa sluzbe kontroli ruchu lotniczego bedzie sprawowac acc warszawa.Lotnisko epgd nie moze byc planowane jako lotnisko zapasowe.
Zobacz więcej

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (139)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane