Fakty i opinie

Nextbike, operator Mevo, prosi wierzycieli o układ

Czarne chmury nad projektem Mevo. Operator systemu, firma NB Trójmiasto, prosi wierzycieli o redukcję zadłużenia o 90 proc. i rozłożenie płatności na raty.
Czarne chmury nad projektem Mevo. Operator systemu, firma NB Trójmiasto, prosi wierzycieli o redukcję zadłużenia o 90 proc. i rozłożenie płatności na raty. fot. Piotr Hukało / Trojmiasto.pl

Operator rowerów Mevo, spółka NB Tricity, chce zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka chce m.in. umorzenia 90 proc. należności oraz 100 proc. z tytułu odsetek. Główny wierzyciel, stowarzyszenie Obszar Metropolitalny GGS, podejmie w tej sprawie decyzję w ciągu trzech tygodni.Mevo - zerwana umowa. System zawieszony

Czy Obszar Metropolitalny powinien zgodzić się na redukcję kar?

tak, bo to jedyna gwarancja funkcjonowania systemu Mevo 12%
raczej tak, ewentualne nadwyżki i tak nie zostały ujęte w budżecie 6%
nie, opóźnienia były z winy Nextbike, muszą zapłacić, nawet jeśli mieliby upaść 64%
kara powinna zostać odroczona do końca wdrożenia projektu 18%
zakończona Łącznie głosów: 4198
NB Tricity jest operatorem systemu roweru miejskiego Mevo. Spółka wygrała warty ponad 40 mln zł przetarg i w czerwcu 2018 r. podpisała umowę ze stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na utworzenie i zarządzanie systemem roweru miejskiego, w ramach którego działa 4080 rowerów elektrycznych i 660 stacji rowerowych.

Jak dotąd stowarzyszenie OMGGS przelało na konta Nextbike'a 9,7 mln zł za utworzenie stacji dla rowerów, dostarczenie ponad 1224 rowerów oraz stworzenie aplikacji do korzystania z systemu.

Druga rata kontraktu - ponad 20 mln zł - ma trafić do Nextbike'a po uruchomieniu drugiego etapu systemu, czyli po dostarczeniu 4080 rowerów.

Z drugiej strony OMGGS naliczył spółce 900 tys. zł kar za opóźnienie wdrożenia pierwszego etapu systemu. Według umowy opóźnienie drugiego etapu, który dotychczas nie został zrealizowany, kosztować będzie Nextbike 300 tys. zł za każdy miesiąc zwłoki (ale maksymalna kara to 900 tys. zł).

OMGGS może nałożyć na Nextbike nawet ponad 4 mln zł kar. Jednak tu warto wspomnieć, że jest to projekt dofinansowany z Unii Europejskiej i ewentualne nadwyżki finansowe mogą nie być w prosty sposób rozliczone przez Stowarzyszenie. Przypomnijmy, że dotacja unijna dla tego projektu to 17 z 41 mln zł całego kosztu inwestycji.

"Koszty uruchomienia roweru Mevo wyższe, niż oczekiwano"W komunikacie opublikowanym w piątek, 4 października, Nextbike Polska wspomina o wyższych, niż oczekiwano, kosztach uruchomienia systemu Mevo. Z kolei zarząd NB Tricity podjął działania mające na celu uniknięcie powstania stanu niewypłacalności spółki.

Komunikat Nextbike Polska

Spółka zależna (NB Tricity) obecnie realizuje II etap umowy. W związku z opóźnieniem w wykonaniu umowy, wyższymi niż oczekiwane kosztami uruchomienia systemu roweru Mevo, który realizowany jest na podstawie umowy, oraz ryzykiem nałożenia na spółkę zależną kar umownych przez stowarzyszenie - spółka zależna (NB Tricity) zidentyfikowała powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego.

W związku z powyższym zarząd spółki zależnej, kierując się dobrem spółki zależnej i wszystkich podmiotów pozostających ze spółką zależną w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych, podjął działania mające na celu uniknięcie powstania stanu niewypłacalności spółki zależnej. Decyzja ta znajduje odzwierciedlenie w art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z treścią którego celem podstawowym postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Pełna treść komunikatu Nextbike Polska


Układ ma zapobiec upadłości spółki NB TricityZarząd NB Tricity przedstawił w piątek propozycję układu z wierzycielami (w ramach postępowania restrukturyzacyjnego), które mają na celu pozyskanie poparcia ze strony wierzycieli na zaproponowane warunki i finalnie oddanie głosu za układem.

"Wybrana procedura (postępowanie o zatwierdzenie układu) jest najprostszą i najmniej skomplikowaną wśród postępowań restrukturyzacyjnych. Umożliwia ona zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, ale z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu" - czytamy w komunikacie

- Przeprowadzenie postępowania umożliwi dokończenie II etapu i sprawne funkcjonowanie Mevo w kolejnych latach obowiązywania umowy - do grudnia 2025 r. Jednocześnie pozostaje ono bez wpływu na bieżące funkcjonowanie samego Mevo, jak i pozostałych systemów rowerowych, których dostawcą i operatorem jest Nextbike Polska - mówi Paweł Orłowski, prezes Nextbike Polska.

Propozycja Nextbike: umorzenie 90 proc. należności, 100 proc. odsetek i spłata długu w 12 ratachTak w dużym skrócie NB Tricity chce sobie poradzić z długami. Zarząd spółki informuje o sformułowaniu następujących propozycji układowych:

  1. Umorzenie 90 proc. należności głównej, tj. zobowiązań spółki zależnej wobec wierzycieli, oraz umorzenie 100 proc. zobowiązań z tytułu odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i po tym dniu oraz wszelkich innych należności ubocznych - w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  2. Spłata 10 proc. należności głównej, tj. zobowiązań spółki zależnej wobec wierzycieli, w 12 równych ratach miesięcznych, których płatność rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu.


- Proponując naszym wierzycielom postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu układu, chcemy ustabilizować sytuację w spółce zależnej NB Tricity. W sierpniu 2019 r. w raporcie okresowym Nextbike Polska za drugi kwartał 2019 r. wskazywaliśmy na stratę netto. Była ona efektem wyższych, niż wstępnie szacowaliśmy, kosztów uruchomienia projektu Mevo oraz nałożenia kar za opóźnienia - komentuje Paweł Orłowski i dodaje: - W naszej ocenie postępowanie restrukturyzacyjne, któremu chcemy poddać spółkę NB Tricity, to najlepsza z dostępnych opcji, która pozwoli na kontynuacje projektu Mevo. Realizacja tego projektu jest ważna dla wszystkich zaangażowanych stron: użytkowników, zamawiającego - samorządów oraz dostawcy, czyli spółki.
Oświadczenie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Spółka NB Tricity przedstawiła OMGGS plan restrukturyzacyjny. Dokumenty są obszerne i potrzebujemy czasu na ich analizę. Decyzję w tej sprawie podejmie 12-osobowy zarząd OMGGS w ustawowym terminie trzech tygodni.

Dotychczas OMGGS naliczył NB Tricity prawie milion złotych kary za opóźnienia we wprowadzeniu I etapu. Stowarzyszeniu należna jest też kara za opóźnienia w wykonaniu etapu II. Pozostaje również kwestia kar dotyczących nienależytego funkcjonowania etapu I w określonych dniach.

Mamy przygotowane plany awaryjne na każdą ewentualność, ale nie przewidujemy, że zostaną one uruchomione. Skupiamy się na tym, by rowery jeździły, by mieszkańcy mogli z nich korzystać.

Obecnie propozycje NB Tricity nie mają wpływu na użytkowników i funkcjonowanie systemu.

Opinie (647) ponad 50 zablokowanych

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.