• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wizja zabudowy pasa startowego na Zaspie na ostatniej prostej? Drugie wyłożenie planu

Krzysztof Koprowski
18 lutego 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Nowi deweloperzy będą budować na pasie startowym

Jeszcze do najbliższego poniedziałku składać można uwagi do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania dla dawnego pasa startowego na ZaspieMapka. Względem pierwszej wersji sprzed pół roku zwiększono nieco udział terenów zieleni oraz poprawiono przebieg poprzecznych powiązań pieszych.Czy należy przyjąć nowy plan zagospodarowania dla pasa startowego?

Szczegółowo projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego pasa startowego na Zaspie opisaliśmy w lipcu ubiegłego roku.

Przypomnijmy jedynie najważniejsze ustalenia dokumentu:
 • na całym obszarze dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
 • najwyższa zabudowa może powstać przy ul. Hynka - do 55 m wysokości (18 kondygnacji),
 • w drugiej linii za wieżowcami zabudowa jest obniżona do 15 m (5 kondygnacji),
 • wysokość zabudowy w centralnej części dawnego pasa startowego wyniesie od 20 do 23 m (6-7 kond.),
 • bezpośrednio przy kładce wysokość osiągnie maksymalnie 40 m (13 kondygnacji),
 • w centralnej części działki partery budynków muszą być przeznaczone w 75 proc. długości pod lokale handlowo-usługowe,
 • przewiduje się liczne poprzeczne powiązania piesze, w tym ogólnodostępny plac na wysokości pawilonu handlowego z bibliotekąMapka,
 • obowiązujący plan również dopuszcza zabudowę, lecz jego zapisy są nakierunkowane na realizację ogromnego obiektu (obiektów) handlowo-usługowego o pow. usługowej 50 tys. m kw. brutto i handlu wielkopowierzchniowego o pow. sprzedaży do 27 tys. m kw. (dla porównania, powierzchnia Galerii Bałtyckiej we WrzeszczuMapka to ok. 45 tys. m kw.).

Nowe plany zagospodarowania w Gdańsku, Sopocie, Gdyni


 • Wizualizacja możliwej formy zabudowy wraz z poszerzeniem do czterech pasów al. Jana Pawła II.
 • Wizualizacja możliwej formy zabudowy wraz z poszerzeniem do czterech pasów al. Jana Pawła II.

Ponad 300 uwag mieszkańców po pierwszym wyłożeniu planuLatem ubiegłego roku dokument był na etapie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu, po którym wpłynęło 316 uwag zawartych w 41 pismach oraz dodatkowo osiem uwag w trzech pismach do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioskodawcy domagali się m.in.:
 • obniżenia i intensywności zabudowy,
 • odsunięcia planowanej zabudowy od istniejących budynków,
 • wprowadzenia dodatkowych terenów zieleni,
 • rozbudowy układu drogowego i zwiększenia wskaźnika liczby miejsc postojowych,
 • utworzenia na terenie dewelopera parkingu dla mieszkańców okolicznych budynków,
 • korekty przebiegu połączeń pieszych.


Nowi deweloperzy będą budować na pasie startowym Nowi deweloperzy będą budować na pasie startowym

 • Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.
 • Cel przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania.
 • Podział obszaru objętego projektem planem zagospodarowania na poszczególne tereny z odrębnymi ustaleniami.

Deweloper postulował jeszcze większą intensywność zabudowyWarto odnotować także uwagi wniesione przez Jacka Droszcza, właściciela Studia Architektonicznego Kwadrat i jednocześnie pełnomocnika właściciela terenu - dewelopera Spravia (wcześniej pod nazwą Budimex Nieruchomości):
 • podwyższenie wysokości zabudowy do 55 metrów od strony ul. Hynka oraz kładki nad skrzyżowaniem al. Jana Pawła II - Rzeczypospolitej,
 • podwyższenie wysokości zabudowy do 35 metrów na pozostałym obszarze,
 • podwyższenie wskaźników intensywności zabudowy,
 • dopuszczenie maksymalnej powierzchni zabudowy na poziomie 80-90 proc.

Podstawowe parametry zabudowy w projekcie planu zagospodarowania. Podstawowe parametry zabudowy w projekcie planu zagospodarowania.

Większość uwag odrzuconych, w tym wszystkie deweloperaZdecydowana większość uwag została odrzucona (w tym wszystkie postulaty dewelopera), przy czym należy podkreślić, że znaczna ich część nie odnosiła się do projektu planu oraz jego granic (niejako z automatu były uznawane za bezprzedmiotowe).

Uwagi dotyczące układu drogowego z mocy ustawy nie mogły zostać rozpatrzone, ponieważ plan zagospodarowania rezerwuje wyłącznie tereny pod drogi, bez wskazywania konkretnych rozwiązań w zakresie pasów ruchu czy lokalizacji przystanków autobusowych. Ponadto w przypadku tego planu jego granice nie obejmują przyległej al. Jana Pawła II i ul. Hynka

Głównie zmiany zapisów projektu planu zagospodarowania po I wyłożeniu. Głównie zmiany zapisów projektu planu zagospodarowania po I wyłożeniu.

Mieszkańcy obawiają się zalewu aut nowych mieszkańcówZgodnie z koncepcją układu drogowego dla sąsiednich terenów (poza granicami planu), istnieje możliwość rozbudowy al. Jana Pawła na tym odcinku do czterech pasów ruchu. Jest to rozwiązanie, które nie wymusza od miasta dokonywania wykupu gruntów od dewelopera pod odtworzenie jezdni wschodniej, co postulowali mieszkańcy.

Minimalny wskaźnik parkingowy na poziomie 1,2 na każdy lokal mieszkalny wynika wprost z zapisów studium. Jego zwiększenie do poziomu dwóch czy nawet trzech oznaczałby zatem sprzeczność z dokumentem nadrzędnym i zarazem polityką przestrzenną miasta.

Postulat utworzenia miejsc postojowych dla mieszkańców sąsiednich budynków oznaczałby natomiast roszczenie ze strony dewelopera o wykup gruntów przez miasto, które w ten sposób stałoby się "sponsorem" miejsc postojowych dla nielicznej grupy mieszkańców.

 • Lokalizacja powierzchni usługowych oraz oś kompozycyjna projektu planu zagospodarowania.
 • Lokalizacja pierzei usługowych w projekcie planu zagospodarowania.
 • Linie zabudowy i pozostałe ustalenia w projekcie planu zagospodarowywania.
 • Linie zabudowy ustalone w projekcie planu zagospodarowywania.

Proponowana wysokość zabudowy pozostanie bez zmianW zakresie wysokości zabudowy miasto stoi na stanowisku, że jest ona dopasowana do sąsiedniej zabudowy, zaś 40-metrowy "akcent" od strony al. Rzeczypospolitej stanowi nawiązanie do budynków znajdujących się po drugiej stronie kładki.

Ponadto należy pamiętać, że dopuszczenie zabudowy o wysokości 55 metrów od strony ul. Hynka to pokłosie planu zagospodarowania z 2004 r. (wówczas zezwolono na taką formę na obszarze 5 proc.) oraz konkursu na koncepcję zabudowy pasa startowego z 2015 r., w którym najwyżej oceniono prace autorstwa przywołanego wcześniej Studia Architektonicznego Kwadrat we współpracy z pracownią Wolski Architekci z Sopotu (Kwadrat z Wolskim przygotował też projekt pierwszych dwóch wieżowców).

Dodajmy, że zwycięska koncepcja przewidywała zabudowę o wysokości do 55 metrów także po stronie kładki, na co jednak ostatecznie miasto nie wyraziło zgody, obniżając ją do wspomnianego 40-metrowego akcentu.

 • Przestrzenie publiczne w projekcie planu zagospodarowania.
 • Kształtowanie i ochrona zieleni w projekcie planu zagospodarowania.
Konkurs ten był zorganizowany przez Budimex pod oficjalnym patronatem Urzędu Miejskiego, zaś w jury zasiadali również przedstawiciele miasta: Wiesław Bielawski, ówczesny zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej (obecnie członek zarządu miejskiej spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna) oraz Andrzej Duch, piastujący wówczas stanowisko dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim (zmarł w 2018 r.).

Czytaj też:

Prace konkursowe zabudowy pasa startowego na Zaspie • Zwycięska koncepcja architektoniczno-urbanistyczna pracowni Kwadrat (z Gdyni) we współpracy z Wolski Architekci z Sopotu z 2015 r.
 • Zwycięska koncepcja architektoniczno-urbanistyczna pracowni Kwadrat (z Gdyni) we współpracy z Wolski Architekci z Sopotu z 2015 r.
 • Zwycięska koncepcja architektoniczno-urbanistyczna pracowni Kwadrat (z Gdyni) we współpracy z Wolski Architekci z Sopotu z 2015 r.
 • Zwycięska koncepcja architektoniczno-urbanistyczna pracowni Kwadrat (z Gdyni) we współpracy z Wolski Architekci z Sopotu z 2015 r.

Więcej zieleni oraz drzewa w przestrzeniach publicznychCo zatem udało się wywalczyć mieszkańcom? Najważniejsza zmiana to zwiększenie przestrzeni zieleni poprzez narzucenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 35 proc. (wcześniej 25 proc.).

Ponadto zdecydowano się na wprowadzenie obowiązku przeznaczenia 35 proc. powierzchni placu w centralnej części pod obszar biologicznie czynny (wcześniejsza wersja dokumentu dopuszczała jego pełne "zabetonowanie") z wprowadzeniem - jak to określono w projekcie uchwały - "drzew wysokopiennych".

Dodatkowa zieleń z drzewami została wskazana w obrębie znacznie poszerzonego przejścia między budynkami do przychodniMapka. Wcześniej w tym miejscu proponowano jedynie wąski przesmyk między budynkami, pozbawiony obowiązku uwzględnienia jakiejkolwiek zieleni.

 • Pierwsze dwa budynki zbudowane w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania.
 • Pierwsze dwa budynki zbudowane w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania.
 • Pierwsze dwa budynki zbudowane w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania.

Korekta przebiegu połączeń pieszych przez pas startowyDoprecyzowano także przebieg połączeń pieszych w części działki położonej bliżej ul. Hynka. Dotychczas deweloper miał tutaj "wolną rękę" w poprowadzeniu chodników (wskazano jedynie tzw. wloty ciągów pieszych), zaś obecnie ich dokładny przebieg wskazano w rysunku projektu planu.

Zabudowa pozostałej części pasa startowego pod osiedle mieszkaniowe wymaga zmiany obowiązującego planu zagospodarowania. Zabudowa pozostałej części pasa startowego pod osiedle mieszkaniowe wymaga zmiany obowiązującego planu zagospodarowania.

Uwagi do 21 lutego, niezbędna decyzja prezydent i radnychProjekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

Uwagi do obu dokumentów w formie pisemnej można składać pocztą tradycyjną lub e-mailem na adresy Biura Rozwoju Gdańska w terminie do 21 lutego 2022 r.

Następnie zostaną one rozpatrzone przez prezydent miasta, która zdecyduje o ich uwzględnieniu (wówczas powtórzona zostanie procedura wyłożenia projektu planu z naniesionymi poprawkami) lub odrzuceniu i skierowaniu dokumentu na sesję Rady Miasta Gdańska (tutaj nad ostatecznym przyjęciem bądź odrzuceniem głosować będą radni).

Czytaj też:

Mieszkańcy zawsze na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne to farsaZrywanie płyt z dawnego pasa startowego w 2019 r.Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Inwestycje

Zaspa VVita

Zaspa VVita

Spravia

Gdańsk Zaspa, ul. Jana Pawła II Mapa

31 do 105 m2
Powierzchnia
zakończona
Realizacja

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (326)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane